Declaració ètica

Declaració ètica sobre publicació i males pràctiques

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) es compromet a promoure una conducta ètica en la publicació de les seves revistes científiques, i pren com a referència els principis publicats pel Committee on Publication Ethics (COPE) al Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors(http://publicationethics.org).

Per aconseguir-ho la UAB considera imprescindible que totes les parts que participen en el procés d'edició de les seves revistes científiques —directors i directores, revisors i revisores, i autors i autores— coneguin i acceptin els principis recollits en aquest codi, que, en essència, són els següents:

Equip editorial
Es comprometen a:
• Fomentar la independència editorial 
• Respectar la privacitat 
• Protegir la propietat intel·lectual 
• Mantenir la integritat dels continguts publicats 
• Publicar els continguts puntualment

Directors o directores
• Decisió sobre la publicació de treballs: els directors o directores de les revistes, després de consultar el consell editorial, es responsabilitzen de la decisió de publicar o no els articles que arriben a la redacció, una vegada rebuts els dictàmens de dos revisors externs o revisores externes i, en cas de discrepàncies significatives entre tots dos, d’una tercera persona. Es comprometen a seguir el mateix criteri per acceptar o rebutjar tots els articles d’acord amb l’originalitat, rellevància i claredat d’aquests. Els directors o les directores oferiran mecanismes per apel·lar decisions editorials davant del consell editorial. Tanmateix, oferiran directrius completes i actualitzades sobre les responsabilitats dels autors o les autores i les característiques dels treballs enviats a la revista. 
• No discriminació: els directors o directores examinaran els articles proposats sense tenir en compte la raça, el gènere, l’orientació sexual, la religió, l’origen ètnic, el país d’origen o ciutadania o l’orientació política dels autors o les autores. 
• Confidencialitat: els directors o directores i la resta del personal relacionat amb la revista es comprometen a no revelar informació sobre els articles rebuts a persones que no siguin el mateix autor o autora i els revisors o les revisores. Igualment, garanteixen que el procés es desenvoluparà de forma que es preservi l’anonimat dels revisors i revisores, i dels autors i autores en tots els casos. 
• Conflicte d’interessos i divulgació: els directors o directores es comprometen a no utilitzar per als seus propis treballs d’investigació els resultats dels articles rebuts sense el consentiment explícit de l’autor o l'autora. 
• Reconeixement d’errors: els directors o directores publicaran correccions, aclariments, retractacions i disculpes en cas que sigui necessari. 
• Qualitat: es demanarà l’opinió als autors o les autores, als revisors o les revisores i al comitè editorial per tal de millorar el procés editorial.

Autors i autores
• Autoria del text: l’article proposat haurà d’estar signat pel seu autor o autora i, si es dóna el cas, per qualsevol altra persona que hagi col·laborat de manera significativa en la planificació, organització, elaboració o processament de la investigació que es trobi en la base de l’article. En cas de coautoria, l’autor o l'autora que envia el text ha de declarar explícitament que al treball apareixen els noms de tots els autors o les autores, que han donat la seva aprovació i consentiment a la versió final de l’article perquè sigui publicat en una revista de la UAB. 
• Responsabilitat: els autors o autores es fan responsables del contingut del seu manuscrit. 
• Plagi i originalitat: els autors o autores declaren que el treball enviat a la revista és original en totes i cadascuna de les seves parts i cita correctament totes les fonts emprades. 
• Accés i conservació de les dades: els autors o autores dels articles hauran d’aclarir, a petició dels directors o directores, les fonts o dades sobre les quals es basa la investigació; aquestes dades es conservaran durant un període de temps raonable després de la publicació i es podran donar a conèixer en cas que sigui necessari. 
• Publicacions múltiples, repetitives o en conflicte: l’autor o autora no publicarà articles que exposin la mateixa investigació en més d’una revista de manera simultània. 
• Conflicte d’interessos i divulgació: els autors o autores declaren explícitament que no existeix conflicte d’interessos que hagin condicionat els resultats de la investigació o les interpretacions que es proposen. També indicaran les fonts de finançament de la investigació, si es dóna el cas, com també el projecte en què s’emmarca l’article. 
• Errors en els articles publicats: en cas que un autor o autora identifiqui un error o inexactitud rellevant en un article publicat, n’haurà d’informar els directors o directores de la revista i proporcionar tota la informació necessària perquè facin les correccions oportunes.

Revisors i revisores
• Revisió d’experts: s’adopta el sistema de revisió amb cegament doble, procediment que ajuda els directors o directores i el consell editorial a prendre decisions sobre els articles rebuts a la redacció de la revista i que al mateix temps permet a l’autor o autora millorar el seu treball. 
• Respecte als terminis: una vegada s’ha acceptat avaluar un article, els revisors i les revisores respectaran els terminis establerts; en cas de no poder-los assumir hauran de comunicar-ho amb prou antelació als directors o directores. 
• Confidencialitat: els articles sotmesos a revisió es consideren documents confidencials i, per tant, els revisors o revisores no podran discutir-los amb terceres persones sense el permís dels directors. 
• Objectivitat: la revisió es portarà a terme de manera objectiva; no es consideraran oportuns els judicis personals sobre l’autor o autora, i els revisors i revisores argumentaran les seves opinions sobre el treball de manera apropiada i justificada. 
• Indicacions bibliogràfiques: els revisors i les revisores es comprometen a oferir dades bibliogràfiques precises d’obres importants per al tema de l’article que l’autor pugui haver omès; tanmateix, els revisors i revisores comunicaran als directors o directores semblances o coincidències del text rebut amb altres obres, si es donés el cas. 
• Conflicte d’interessos i divulgació: qualsevol informació reservada que s’hagi obtingut en el procés d’avaluació serà considerada confidencial i no es podrà utilitzar per a finalitats personals; en cas que la revisió d’un article suposi un conflicte d’interessos de l’avaluador a causa de relacions de col·laboració o competència amb l’autor o autora, o amb la institució de la qual procedeix, el revisor o revisora rebutjarà la proposta de revisió.