Trameses

Necessiteu Vés a l’inici de sessió o Registrar per fer una tramesa.

Llista de verificació per preparar trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/ores han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no se segueixin aquestes instruccions, les trameses es podran retornar als autors/ores.
 • L'arxiu...

Directrius per a l’autor/a

LLENGUA: Els originals s’hauran de presentar redactats en una de les tres llengües oficials de la revista: català, castellà o anglès.

EXTENSIÓ: Els articles de les seccions Tradumàtica oberta i Tradumàtica dossier hauran de tenir una extensió màxima de 7500 paraules, gràfics i taules de suport als continguts a banda. A la secció Tradumàtica Breu els articles tindran una extensió de fins a 3000 paraules.

ESTRUCTURA DE L'ARTICLE:

 • Títol
 • Nom i cognom de l’auto o l'autora
 • Universitat/institució/empresa on estigui vinculat
 • Resum
 • Paraules clau
 • Introducció
 • Desenvolupament de l’article
 • Conclusió
 • Bibliografia quan se citin altres autors, autores o obres

En la part de desenvolupament de l’article, l’autor o l'autora dividirà els continguts en les parts que consideri oportunes, però es recomana que no siguin de més de tres nivells de profunditat. Pel que fa a les diferents parts de l’article, l’autor o l'autora decidirà els títols o epígrafs introductoris que hauran de ser, necessàriament, breus.

AUTOR/A: A l’inici del text, en el mateix document, l’autor o l'autora haurà de fer constar el seu nom i cognoms i la seva vinculació al centre docent o instància que vol que aparegui en la publicació. Així mateix, caldrà que indiqui si vol que aparegui l'adreça electrònica en la publicació. D'altra banda, l’autor o l'autora haurà de lliurar una fotografia personal que sortirà publicada amb l’article.

RESUM I PARAULES CLAU: L'autor o l'autora haurà d’encapçalar l'article amb un resum de no més de 50 paraules i haurà d’assignar a l’article entre 4 i 8 paraules claus. Tant el resum com les paraules clau hauran d'incorporar una traducció a l'anglès.

ORIGINALS: Els articles hauran de ser originals i inèdits i no estar en procés de publicació.

CORRECCIONS: L'autor o l'autora no podrà introduir canvis en els originals un cop acceptats per a la seva publicació.

ESTIL I ASPECTES ORTOTIPOGRÀFICS:

 • S'aconsella fer servir la plantilla per a autors o autores: (.docx) (.odt).
 • Tipus de lletra: Arial, a 10pt, interlineat senzill i marges per defecte del processament de textos.
 • Cal enumerar els epígrafs i subepígrafs amb xifres aràbigues començant pel número 1.
 • Cal deixar una línia en blanc de separació entre paràgrafs, excepte en epígrafs.
 • No s’utilitzarà el tabulador ni la sagnia.
 • S’utilitzarà la negreta per als títols. Caldrà evitar l’ús del subratllat i de la cursiva. Pel que fa a la cursiva, només s’utilitzarà en els casos que sigui estrictament necessari, això és, per a títols de llibre o paraules en altres llengües.
 • S’evitaran les notes a peu de pàgina i els comentaris.
 • Evitar l'ús de versals i de majúscules. Només es faran servir en aquells casos estrictament necessaris.
 • L’ús de cites al cos de l’article s’indicaran amb cometes baixes («») i sense cursiva. Les cites més llargues de tres línies hauran d’anar en un paràgraf a banda, sense cometes ni cursiva i amb un cos de 8pt.
 • En els casos que es faci una omissió del text en una cita, s’indicaran els punts d’elisió amb parèntesis quadrats: [...].
 • Cal evitar l’ús de guions curts. Els guions llargs s’utilitzaran quan sigui estrictament necessari, és a dir, quan facin la funció de parèntesi.
 • Recomanem encoratjadament fer servir llenguatge inclusiu i no sexista en la redacció. A més, en aquells treballs basats en dades d'investigació que incloguin la variable sexe s'hagi previst, sol·licitem que s'informi en les conclusions sobre les possibles diferències entre sexes.

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES: En les referències abreviades que apareguin en el text, cites d’altres autors o a d’altres obres consultades, així com en la bibliografia final de l’article, la qual es presentarà ordenada per ordre alfabètic, caldrà seguir les següents indicacions:

- Incloure el DOI de cadascuna de les referències bibliogràfiques

- Autors citats al cos de l’article: s’indicarà el cognom l’autor o autora, l’any d’edició de la seva obra i les pàgines que procedeixin, seguint el següent exemple:

«The time I have spent inhabiting this sparsely populated common ground between theory and practice has been difficult at times and, yes, often lonely». (Fraser, 2001: 25).

- Si són pàgines seguides, es col·locarà un guionet entre les xifres i, sinó, s’utilitzaran comes:

«[...] los aparatos que presentan palabras de estímulo, los rígidos protocolos experimentales y el registro de las reacciones» (Draaisma, 1998: 129-130).

[...] com bé es pot recollir en l’opinió de l’autora sobre aquest mateix efecte (Junyent, 1999: 57, 85, 103).

- Les referències de llibres d’autors o autores s’hauran de recollir de la següent manera:

Siegel, D. (1997). Secrets of successful web sites. NY: Macmillan.

- Els articles en publicacions periòdiques hauran de referenciar-se de la següent manera:

Nadin, M. (1984). “On the meaning of the visual”, Semiotica, 52.

- Els capítols de llibres consultats, d’un o més de dos autors/es, es recolliran de la següent manera:

Nord, C. (1994). “Traduciendo funciones”, a Hurtado, A. (ed.) (1984), Estudis sobre la traducció, Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I.

- Les pàgines web consultades i citades als articles hauran de recollir la següent informació:

Muñiz, M. ¿Hipertexto en el aula? <http://www.hezkuntza.net/hipertexto/index.htm>. Data de la darrera actualització: 15.01.02. Data de consulta de la pàgina: 23.02.02.

MATERIAL GRÀFIC: Quan el text vagi acompanyat de material gràfic, no caldrà que les imatges apareguin en el document, serà suficient que en el text original s’indiqui el nom de la imatge que caldrà incloure-hi.

Tradumàtica oberta

Articles relacionats amb qualsevol àmbit de les tecnologies de la traducció.

 

Tradumàtica dossier

Secció monogràfica amb articles relatius a un tema específic dins de les tecnologies de la traducció.

Tradumàtica breu

Secció destinada a la publicació d'articles breus i de gran actualitat (resultats provisionals o avançaments de treballs i projectes de recerca, experiències professionals, ressenyes de llibres i d’esdeveniments, debat metodològic, presentació de projectes que comencen, …).

Declaració de privacitat

La utilització del lloc web de la UAB i de qualsevol dels serveis que s'hi incorporen pressuposa la plena acceptació de les condicions que es manifesten en la política de privadesa que s'exposa.

 1. Recollida de dades i consentiment per a tractar-les

D’acord amb la Regulació General de Protecció de Dades de la Unió Europea (GDPR), s'informa que les dades personals que se sol·liciten en els nostres formularis o que ens puguin ser facilitades per mitjà de les nostres adreces de correu electrònic, basant-nos amb el consentiment inequívoc, s'inclouran als nostres fitxers de dades personals, la responsable i titular dels quals és la UAB. Així mateix, quan una persona emplena qualsevol dels formularis amb les dades personals que se sol·liciten i n'accepta l'enviament o ens envia un missatge electrònic amb dades personals, autoritza -i ho consent- expressament la UAB a tractar i incorporar als nostres fitxers les dades personals facilitades i totes les dades que es generin en relació amb la seva participació o ús dels diferents productes o serveis que s'ofereixen en aquesta pàgina web, si bé amb caràcter revocable, i sense efectes retroactius, i accepta les condicions del tractament expressades a continuació.

Així mateix, informem que totes les dades seran tractades amb la màxima confidencialitat i d'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals i que els nostres fitxers estan inscrits legalment en el Registre General de l'Agència Catalana de Protecció de Dades.

La UAB no es responsabilitza del tractament de les dades personals de les pàgines web a què l'usuari pugui accedir per mitjà dels diferents enllaços que conté la nostra pàgina web.

Aquesta pàgina web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a l'Estat espanyol, a la qual queden sotmeses les persones, tant nacionals com estrangeres, que utilitzin aquest web.

 1. Finalitats del tractament

Les dades que sol·licitem són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per a la finalitat amb la qual es recullen, enviament dels butlletins de novetats a través del correo electrònic que ens ha facilitat para contactar d’una forma personalitzada o reconeixe’l en la seva propera visita, mai no seran utilitzades amb una finalitat diferent d'aquesta per a la qual han estat cedides, i en cap cas l'usuari no està obligat a facilitar-nos-les; no obstant això, són absolutament necessàries per a poder portar a terme els serveis que li oferim.

Llevat que específicament s'estableixi el contrari, es considerarà necessari emplenar tots els camps de cada formulari, per a la qual cosa l'usuari haurà d'emplenar els formularis amb dades vertaderes, exactes, completes i actualitzades. L'usuari serà l'únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe i indirecte, que ocasioni a la UAB o a qualsevol tercer per emplenar els formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades o amb dades de tercers.

La nostra pàgina web obté les dades personals de l'usuari mitjançant la recepció de diversos formularis i per mitjà del correu electrònic per gestionar la subscripció a la nostre revista, o si escau, per a la seva participació com a autor, corrector o revisor de les mateixes, basant-nos en el consentimient inequívoc.

La UAB es reserva el dret de decidir la incorporació o no incorporació de les dades d'aquestes persones als seus fitxers.

 1. Dret d'accés, rectificació i cancel·lació de les dades personals de l'usuari o usuària

Els editors i les editores de la revista compleixen amb els estàndars industrials de privacitat de dades, de forma específica la disposició de la Regulació General de Protecció de Dades de la Unió Europea (GDPR) per els "drets dels subjectes de les dades" que inclouen (a) notificació d’incompliment; (b) dret d’accés; (c) dret a ser oblidat; (d) portabilitat de dades; i (e) privacitat per disseny. El GDPR també permet el reconeixement de l’"interès públic a la disponibilitat de les dades", que té una especial rellevància per aquelles persones involucrades en mantenir, amb la major integritat possible, el registre públic de publicacions acadèmiques.

L'usuari o la usuària té dret demanar la baixa de la subscripció,  a accedir a la informació que el concerneix recopilada en els fitxers de la UAB, declarats al Registre de Protecció de Dades de Catalunya, rectificar-la si és errònia, cancel·lar-la o oposar-se al seu tractament, en els termes establerts per la Llei, adreçant-se a sp.revistes.digitals@uab.cat.

La sol·licitud dels drets de cancel·lació de dades per part dels autors o les autores, no es farà efectiva en relació als seus articles publicats en la nostra web, sobre la base de la cessió il·limitada de drets de reproducció atorgada pels autors a la UAB.

Considerem que, si no cancel·la les seves dades personals expressament dels nostres fitxers, continua interessat o interessada a estar-hi incorporat mentre sigui adequat per a la finalitat amb què es van obtenir i mentre la UAB ho consideri oportú.

 1. Seguretat

La UAB, en resposta a la confiança dipositada en nosaltres i tenint en compte la importància en matèria de protecció i confidencialitat que requereixen les dades personals de l'usuari, l'informa que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a salvaguardar-ne la seguretat tal com exigeix el Reglament General de Protecció de Dades de la UE (Reglament (UE) 2016/679) (GDPR), normativa vigent que regula el reglament de mitjans de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.

 1. Cessió de dades

L'informem que les seves dades són tractades confidencialment i són utilitzades per a les finalitats indicades, i únicament comunicades en els casos previstos legalment i a les entitats que amb la UAB siguin impulsores de la revista, indicades a la pàgina web, per a la gestió i col·laboració en l'edició de la revista.

Les metadades personals vinculades a la publicació d’un article (nom i cognoms dels autors o les autores, filiació professional, número ORCID, pais) són depositats i distribuits, associats amb els de l’article, per l’assignació del DOI a través de Crossreff.

La UAB posa a disposició de l'usuari o la usuària diferents opcions de recomanació, si bé sota l'exclusiva responsabilitat de l'emissor del missatge, de manera que la UAB queda eximida de qualsevol responsabilitat amb relació a l'enviament de comunicacions comercials no sol·licitades. En cap cas no conservem l'adreça electrònica del destinatari o la destinatària. Així mateix, queda expressament prohibit l'enviament massiu de missatges per part dels usuaris o les usuàries, per mitjà d'aquestes opcions, o el seu tractament comercial.

 1. Galetes

Amb aquest avís, la UAB comunica als usuaris i les usuàries que utilitzen galetes (cookies) quan naveguen per les diferents pantalles i pàgines del web. Les galetes utilitzades per la UAB són emmagatzemades al disc dur de l'usuari o usuària però no poden llegir les dades contingudes al disc ni els arxius galeta creats per altres proveïdors. La UAB utilitza les galetes amb l'objectiu de reconèixer els usuaris que s'hagin registrat i poder-los oferir més bon servei i més personalitzat (idioma volgut per l'usuari...). Així mateix, són utilitzades per a obtenir informació totalment anònima sobre dades d'accés (data, hora, minut, freqüència, etc.), per a mesurar alguns paràmetres de trànsit en la pròpia pàgina web i calcular el nombre de visites, de manera que la UAB pugui enfocar i ajustar els serveis oferts més efectivament. No obstant això, l'usuari o la usuària podrà impedir la generació de galetes amb l'opció corresponent que tingui el seu programa navegador. En aquest cas, la pàgina web continuarà essent operativa, però sense els avantatges de la personalització.

 1. Comunicacions comercials per correu electrònic

En compliment de l'article 21 de la Llei de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, que prohibeix l'enviament de comunicacions comercials per mitjà del correu electrònic que prèviament no hagin estat autoritzades expressament pels destinataris i les destinatàries, l'informem que l'acceptació d'aquestes condicions d'ús i política de confidencialitat, implica la seva autorització expressa per a fer-li enviaments informatius, comercials, publicitaris i promocionals per aquest mitjà a l'adreça facilitada. No obstant això, si no vol rebre les nostres comunicacions comercials per mitjà del correu electrònic, ho pot sol·licitar en l'enviament comercial que vulgui, seguint les instruccions que hi ha a cada enviament.

 1. Modificació d'aquesta política de confidencialitat

Aquesta política de confidencialitat ha estat establerta amb data 20/05/2018. La UAB es reserva el dret en el futur de modificar la seva política de protecció de dades d'acord amb el seu criteri o a causa d'un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial. Si la UAB hi introdueix alguna modificació, el nou text serà publicat en aquesta mateixa pàgina, on l'usuari o la usuària podrà tenir coneixement de la política de protecció de dades. Sigui com sigui, la relació amb l'usuari o la usuària es regirà per les normes previstes en el moment precís en què s'accedeix al lloc web i, en conseqüència, és obligatori llegir-les cada vegada que ens faciliti les seves dades per mitjà del nostre web.