Trameses

Necessiteu Vés a l’inici de sessió o Registrar per fer una tramesa.

Directrius per a l’autor/a

Les persones que enviïn treballs per publicar a Locus Amoenus hauran de verificar prèviament que el text enviat s’atén escrupolosament a les normes següents:

1. La revista publica articles de recerca originals. Els treballs enviats seran inèdits i no es podran sotmetre a la consideració d’altres revistes mentre es trobin en procés d’avaluació a Locus Amoenus. Els treballs acadèmics (de màster o doctorat) que siguin consultables en línia no seran considerats inèdits. Excepcionalment, i per raons d’interès científic i/o de divulgació d’aportacions especialment notòries, l’equip editorial podrà decidir la publicació i/o traducció d’un text ja publicat.

2. Els treballs han d’estar escrits en català, castellà, francès, italià, portuguès o anglès.

3. Els treballs s’enviaran en format Reach Text Format (rtf), OpenOffice Writer (odt) o Microsoft Word (doc) a través del lloc web de la revista. Per fer-ho, cal estar registrat com a autor, entrar amb el nom d’usuari i contrasenya i fer una tramesa nova. En cas de no estar registrat, ho podeu fer a http://revistes.uab.es/locus/user/register. No s’acceptarà cap altre mitjà d’enviament ni es mantindrà correspondència sobre els originals no enviats a través del portal o en altres formats.

4. El nombre d’il·lustracions serà proporcional a l’extensió del text (aproximadament, una il·lustració cada tres folis). Totes les il·lustracions s’anomenaran «figura», sense discriminar segons el seu tipus (fotografia, dibuix, mapa, gràfic, etc.), es numeraran correlativament en el mateix ordre en què són citades a dins del text («vegeu figura 1» o «figura 1» o «en la figura 1»...) i apareixeran inserides en el lloc del text que correspongui amb els peus corresponents (per exemple: Figura 1. Jaume Huguet, Retaule de Sant Agustí. MNAC, Barcelona). A més, totes les il·lustracions es carregaran per separat com a arxius addicionals al lloc web de la revista en el moment de fer la tramesa (punt 4. Càrrega de fitxers addicionals) en format jpeg o tif i amb una resolució mínima de 300 ppp a mida real. Les il·lustracions en color s’utilitzaran per a la versió en línia i es prepararà una versió en blanc i negre per a la versió en paper. Si alguna il·lustració té escales, aquestes han de ser gràfiques, mai numèriques, ja que la proporció s’altera en ajustar la mida definitiva de publicació a la revista. El Servei de Publicacions de la UAB exercirà la seva potestat per admetre o rebutjar les il·lustracions. L’obtenció dels permisos per reproduir les il·lustracions, quan siguin necessaris, és responsabilitat exclusiva de l’autor de l’article.

5. Els articles aniran precedits d’un full de coberta en què s’especificarà la informació següent:

 1. Títol, en la llengua de l’article i en anglès.
 2. Nom de l’autor o autors.
 3. Filiació institucional: universitat o centre, departament o unitat, ciutat i país.
 4. Adreça de correu electrònic. Tota la correspondència s’enviarà a aquesta adreça electrònica. En el cas d’articles d’autoria múltiple, s’haurà d’especificar la persona que mantindrà la correspondència amb la revista.
 5. Identificació ORCID, en cas de disposar d'ella. Locus Amoenus recomana als autors que es registrin a http://orcid.org/ per obtenir un número d'identificació ORCID.

6. El text dels articles anirà precedit d’un resum d’una extensió màxima de 250 paraules (que exposarà clarament i concisament els objectius, la metodologia, els principals resultats i les conclusions del treball) i d’un màxim de 10 paraules clau. Si el text està escrit en una llengua romànica, s’hi afegirà el resum (abstract) i les paraules clau (keywords) en anglès. Si el text està originalment escrit en anglès, l’equip editorial podrà traduir-ne el títol, el resum i les paraules clau al català o al castellà, en el cas que el mateix autor no proporcioni aquesta traducció.

7. El text dels articles s’haurà d’enviar anonimitzat: se suprimiran (sota el rètol d’*anonimitzat*) totes les citacions, agraïments, referències i altres al·lusions que poguessin permetre directament o indirectament la identificació de l’autor. La redacció de Locus Amoenus s’assegurarà que els textos compleixen aquesta condició. Si l’article és acceptat per publicar-lo, llavors se n’enviarà la versió no anonimitzada a la revista, en cas que diferís de l’enviada prèviament.

8. Els articles tindran una extensió orientativa de 15.000 paraules (que equivalen aproximadament a unes 30 pàgines), incloent-hi les notes al peu i excloent-ne el títol, els resums, les paraules clau, les il·lustracions i les taules.

9. El format del text haurà de respectar les normes següents:

 • Tipus i mida de lletra: Times New Roman 12.
 • Text a 1,5 espais, excepte les notes al peu, i justificat.
 • Les notes aniran numerades consecutivament al peu de la pàgina corresponent i no al final del text. Les crides seran xifres aràbigues volades; quan coincideixin, aniran davant del signe de puntuació. Les notes poden ser bibliogràfiques o de contingut. Es recomana reduir-ne l’ús i l’extensió al màxim.
 • Les pàgines aniran numerades al peu a partir de la pàgina del resum, començant pel número 1 (el full de coberta amb les dades de l’autor no es numerarà).

10. Les seccions o apartats del text s’enumeraran i es titularan en minúscules i negreta. La cursiva s’usarà només per realçar o emfasitzar un concepte o un fragment del text. En canvi, no s’admeten la negreta ni les majúscules amb aquesta funció. Les citacions d’altres autors van entre cometes, en rodona i enmig del text, excepte quan són més extenses, que aniran separades en un paràgraf independent.

11. Les citacions bibliogràfiques s’incorporaran a les notes a peu de pàgina i hauran de respectar les normes següents:

 • Llibres: J. Puig i Cadafalch; A. Falguera; J. Goday i Casals, L’arquitectura romànica a Catalunya, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 1909-1918.
 • Articles: M. Melero Moneo, «El llamado “taller de San Juan de la Peña”, problemas planteados y nuevas teorias», Locus Amoenus, 1 (1995), p. 47-60.
 • Articles dins actes de congressos o llibres col·lectius: D. Prigent, «Techniques de construction et de mise en œuvre de la pierre du ixe au xie siècle, nouvelles approches», a Cluny. Les moines et la société au premier âge féodal, dirs. D. Iogna-Prat; M. Lauwers; F. Mazel; I. Rosé, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2013, p. 439-458.
 • Edicions: C. Cennini, Il libro dell’arte, ed. F. Frezzato, Vicenza, Neri Pozza Editore, 2003.
 • Exposicions: Cézanne: The Late Work, Grand Palais, París, 1980.
 • Les expressions llatines del tipus «op. cit.», «cf.», «idem», «ibidem», «infra», «supra», «et al.» i totes aquelles similars que poden ser interpretades com a «fórmules» s’escriuran en rodona i amb accent, quan escaigui: «ídem», «ibídem». Les abreviatures es faran sempre tan curtes com sigui possible i s’usarà una sola lletra tant per al singular com per al plural («p.» i no «pp.», «f.» i no «ff.»).
 • En general, el primer cop que se cita una obra, se n’ha de fer una citació al més completa possible (Huber O. Gillot, La Querelle des Anciens et des Moderns en France, Ginebra, Slatkine Reprints, 1968); en citacions posteriors, n’hi ha prou amb les primeres paraules del títol seguides de la pàgina (La Querelle..., p. 85), o afegint-hi el cognom i l’any, si són rellevants (Gillot, La Querelle..., 1968, p. 85).

Declaració de privacitat

La utilització del lloc web de la UAB i de qualsevol dels serveis que s'hi incorporen pressuposa la plena acceptació de les condicions que es manifesten en la política de privadesa que s'exposa.

1. Recollida de dades i consentiment per a tractar-les

D’acord amb la Regulació General de Protecció de Dades de la Unió Europea (GDPR), s'informa que les dades personals que se sol·liciten en els nostres formularis o que ens puguin ser facilitades per mitjà de les nostres adreces de correu electrònic, basant-nos amb el consentiment inequívoc, s'inclouran als nostres fitxers de dades personals, la responsable i titular dels quals és la UAB. Així mateix, quan una persona emplena qualsevol dels formularis amb les dades personals que se sol·liciten i n'accepta l'enviament o ens envia un missatge electrònic amb dades personals, autoritza -i ho consent- expressament la UAB a tractar i incorporar als nostres fitxers les dades personals facilitades i totes les dades que es generin en relació amb la seva participació o ús dels diferents productes o serveis que s'ofereixen en aquesta pàgina web, si bé amb caràcter revocable, i sense efectes retroactius, i accepta les condicions del tractament expressades a continuació.

Així mateix, informem que totes les dades seran tractades amb la màxima confidencialitat i d'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals i que els nostres fitxers estan inscrits legalment en el Registre General de l'Agència Catalana de Protecció de Dades.

La UAB no es responsabilitza del tractament de les dades personals de les pàgines web a què l'usuari pugui accedir per mitjà dels diferents enllaços que conté la nostra pàgina web.

Aquesta pàgina web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a l'Estat espanyol, a la qual queden sotmeses les persones, tant nacionals com estrangeres, que utilitzin aquest web.

2. Finalitats del tractament

Les dades que sol·licitem són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per a la finalitat amb la qual es recullen, enviament dels butlletins de novetats a través del correo electrònic que ens ha facilitat para contactar d’una forma personalitzada o reconeixe’l en la seva propera visita, mai no seran utilitzades amb una finalitat diferent d'aquesta per a la qual han estat cedides, i en cap cas l'usuari no està obligat a facilitar-nos-les; no obstant això, són absolutament necessàries per a poder portar a terme els serveis que li oferim.

Llevat que específicament s'estableixi el contrari, es considerarà necessari emplenar tots els camps de cada formulari, per a la qual cosa l'usuari haurà d'emplenar els formularis amb dades vertaderes, exactes, completes i actualitzades. L'usuari serà l'únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe i indirecte, que ocasioni a la UAB o a qualsevol tercer per emplenar els formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades o amb dades de tercers.

La nostra pàgina web obté les dades personals de l'usuari mitjançant la recepció de diversos formularis i per mitjà del correu electrònic per gestionar la subscripció a la nostre revista, o si escau, per a la seva participació com a autor, corrector o revisor de les mateixes, basant-nos en el consentimient inequívoc.

La UAB es reserva el dret de decidir la incorporació o no incorporació de les dades d'aquestes persones als seus fitxers.

3. Dret d'accés, rectificació i cancel·lació de les dades personals de l'usuari

Els editors de la revista compleixen amb els estàndars industrials de privacitat de dades, de forma específica la disposició de la Regulació General de Protecció de Dades de la Unió Europea (GDPR) per els "drets dels subjectes de les dades" que inclouen (a) notificació d’incompliment; (b) dret d’accés; (c) dret a ser oblidat; (d) portabilitat de dades; i (e) privacitat per disseny. El GDPR també permet el reconeixement de l’"interès públic a la disponibilitat de les dades", que té una especial rellevància per aquelles persones involucrades en mantenir, amb la major integritat possible, el registre públic de publicacions acadèmiques.

L'usuari té dret demanar la baixa de la subscripció,  a accedir a la informació que el concerneix recopilada en els fitxers de la UAB, declarats al Registre de Protecció de Dades de Catalunya, rectificar-la si és errònia, cancel·lar-la o oposar-se al seu tractament, en els termes establerts per la Llei, adreçant-se a sp.revistes.digitals@uab.cat.

La sol·licitud dels drets de cancel·lació de dades per part dels autors, no es farà efectiva en relació als seus articles publicats en la nostra web, sobre la base de la cessió il·limitada de drets de reproducció atorgada pels autors a la UAB.

Considerem que, si no cancel·la les seves dades personals expressament dels nostres fitxers, continua interessat a estar-hi incorporat mentre sigui adequat per a la finalitat amb què es van obtenir i mentre la UAB ho consideri oportú.

4. Seguretat

La UAB, en resposta a la confiança dipositada en nosaltres i tenint en compte la importància en matèria de protecció i confidencialitat que requereixen les dades personals de l'usuari, l'informa que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a salvaguardar-ne la seguretat tal com exigeix el Reglament General de Protecció de Dades de la UE (Reglament (UE) 2016/679) (GDPR), normativa vigent que regula el reglament de mitjans de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.

5. Cessió de dades

L'informem que les seves dades són tractades confidencialment i són utilitzades per a les finalitats indicades, i únicament comunicades en els casos previstos legalment i a les entitats que amb la UAB siguin impulsores de la revista, indicades a la pàgina web, per a la gestió i col·laboració en l'edició de la revista.

Les metadades personals vinculades a la publicació d’un article (nom i cognoms dels autors, filiació professional, número ORCID, pais) són depositats i distribuits, associats amb els de l’article, per l’assignació del DOI a través de Crossreff.

La UAB posa a disposició de l'usuari diferents opcions de recomanació, si bé sota l'exclusiva responsabilitat de l'emissor del missatge, de manera que la UAB queda eximida de qualsevol responsabilitat amb relació a l'enviament de comunicacions comercials no sol·licitades. En cap cas no conservem l'adreça electrònica del destinatari. Així mateix, queda expressament prohibit l'enviament massiu de missatges per part dels usuaris, per mitjà d'aquestes opcions, o el seu tractament comercial.

6. Galetes

Amb aquest avís, la UAB comunica als usuaris que utilitzen galetes (cookies) quan naveguen per les diferents pantalles i pàgines del web. Les galetes utilitzades per la UAB són emmagatzemades al disc dur de l'usuari però no poden llegir les dades contingudes al disc ni els arxius galeta creats per altres proveïdors. La UAB utilitza les galetes amb l'objectiu de reconèixer els usuaris que s'hagin registrat i poder-los oferir més bon servei i més personalitzat (idioma volgut per l'usuari...). Així mateix, són utilitzades per a obtenir informació totalment anònima sobre dades d'accés (data, hora, minut, freqüència, etc.), per a mesurar alguns paràmetres de trànsit en la pròpia pàgina web i calcular el nombre de visites, de manera que la UAB pugui enfocar i ajustar els serveis oferts més efectivament. No obstant això, l'usuari podrà impedir la generació de galetes amb l'opció corresponent que tingui el seu programa navegador. En aquest cas, la pàgina web continuarà essent operativa, però sense els avantatges de la personalització.

7. Comunicacions comercials per correu electrònic

En compliment de l'article 21 de la Llei de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, que prohibeix l'enviament de comunicacions comercials per mitjà del correu electrònic que prèviament no hagin estat autoritzades expressament pels destinataris, l'informem que l'acceptació d'aquestes condicions d'ús i política de confidencialitat, implica la seva autorització expressa per a fer-li enviaments informatius, comercials, publicitaris i promocionals per aquest mitjà a l'adreça facilitada. No obstant això, si no vol rebre les nostres comunicacions comercials per mitjà del correu electrònic, ho pot sol·licitar en l'enviament comercial que vulgui, seguint les instruccions que hi ha a cada enviament.

8. Modificació d'aquesta política de confidencialitat

Aquesta política de confidencialitat ha estat establerta amb data 20/05/2018. La UAB es reserva el dret en el futur de modificar la seva política de protecció de dades d'acord amb el seu criteri o a causa d'un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial. Si la UAB hi introdueix alguna modificació, el nou text serà publicat en aquesta mateixa pàgina, on l'usuari podrà tenir coneixement de la política de protecció de dades. Sigui com sigui, la relació amb l'usuari es regirà per les normes previstes en el moment precís en què s'accedeix al lloc web i, en conseqüència, és obligatori llegir-les cada vegada que ens faciliti les seves dades per mitjà del nostre web.