Sobre la revista

Focus i abast

Locus Amœnus és una revista científica de periodicitat anual i accés obert publicada pel Departament d'Art i Musicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Publica articles revisats per «doble cec» en tots els camps de la història de l'art, de metodologies diverses i en funció de la seva originalitat, rellevància o interès interdisciplinar.

Procés d'avaluació d'experts/ertes

Els article rebuts seran sotmesos a una primera revisió per tal de descartar els que surten de les matèries abordades por la nostra revista.

La política de revisió de la revista és per «doble cec», de manera que ni autors ni revisors coneixen la identitat de l'altra part.

Els revisors són escollits entre reconeguts professionals de la matèria abordada als articles, d’àmbit universitari i privat, tant nacionals com internacionals.

Política d’accés obert

Aquesta revista proveeix accés lliure immediat al seu contingut sota el principi que posar la investigació a disposició del públic de manera gratuïta afavoreix un major intercanvi de coneixement global. Als usuaris se’ls permet llegir, descarregar, distribuir, imprimir, reproduir parcialment, buscar o fer un enllaç als textos sense demanar permís previ a l’editora o a l’autor/a sense fer-ne ús comercial.

La revista està subjecta a una llicència de reconeixement Creative Commons Attribution 4.0 Unported License.

Procés de seleccció i publicació

1. Els errors de format i presentació, l’incompliment de les normes de la revista o la incorrecció ortogràfica i sintàctica podran ser motiu de rebuig del treball sense passar-lo a avaluació.

2. L’avaluació serà d’experts i pel mètode de «cegament doble» (double blind). Tots els treballs enviats a Locus Amoenus s’avaluaran d’acord amb criteris d’estricta qualitat científica.

3. Un cop rebut un text que compleixi tots els requisits formals, se’n confirmarà la recepció i començarà el seu procés d’avaluació.

4. En una primera fase, l’equip editorial efectuarà una revisió general de la qualitat i adequació temàtica del treball, i podrà rebutjar directament sense passar a avaluació externa aquells treballs amb una qualitat ostensiblement baixa o que no efectuïn cap contribució als àmbits temàtics de la revista. Per a aquesta primera revisió, l’equip editorial podrà requerir l’assistència, en cas que ho consideri necessari, dels membres del Consell Científic.

5. Els articles que superin aquest primer filtre s’enviaran a dos avaluadors externs, especialistes en la matèria o línia de recerca de què es tracti. En cas que les avaluacions siguin discrepants, o que per qualsevol altre motiu ho consideri necessari, l’equip editorial podrà enviar el text a un tercer avaluador.

6. Segons els informes dels avaluadors, l’equip editorial podrà prendre una de les decisions següents, que serà comunicada a l’autor:

  • Publicable tal com està.
  • Publicable amb lleugeres modificacions.
  • No publicable.

7. En cas que un treball sigui acceptat per publicar-lo, l’autor haurà de revisar-ne les proves d’impremta en el termini màxim de dues setmanes.

8. Locus Amoenus publicarà anualment la llista de totes les persones que han fet avaluacions anònimes, com també les estadístiques d’articles acceptats, revisats i rebutjats, i la durada mitjana del lapse entre la recepció d’un article i la comunicació de la decisió final a l’autor.

9. Locus Amoenus podrà fer públiques, en cas que les hagi constatat, les males pràctiques científiques següents: plagi, falsificació o invenció de dades, apropiació individual d’autoria col·lectiva i publicació duplicada.

Declaració ètica sobre publicació i males pràctiques

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) es compromet a promoure una conducta ètica en la publicació de les seves revistes científiques, i pren com a referència els principis publicats pel Committee on Publication Ethics (COPE) al Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors(http://publicationethics.org).

Per aconseguir-ho la UAB considera imprescindible que totes les parts que participen en el procés d'edició de les seves revistes científiques —directors, avaluadors i autors— coneguin i acceptin els principis recollits en aquest codi, que, en essència, són els següents:

Editors
Es comprometen a:
• Concretar la relació entre editor, director i altres parts amb un contracte 
• Fomentar la independencia editorial 
• Respectar la privacitat 
• Protegir la propietat intel·lectual 
• Mantenir la integritat dels continguts publicats 
• Publicar els continguts puntualment

Directors
• Decisió sobre la publicació de treballs: els directors de les revistes, després de consultar el consell editorial, es responsabilitzen de la decisió de publicar o no els articles que arriben a la redacció, una vegada rebuts els dictàmens de dos avaluadors externs i, en cas de discrepàncies significatives entre tots dos, d’un tercer avaluador. Es comprometen a seguir el mateix criteri per acceptar o rebutjar tots els articles d’acord amb l’originalitat, rellevància i claredat d’aquests. Els directors oferiran mecanismes per apel·lar decisions editorials davant del consell editorial. Tanmateix, oferiran directrius completes i actualitzades sobre les responsabilitats dels autors i les característiques dels treballs enviats a la revista. 
• No discriminació: els directors examinaran els articles proposats sense tenir en compte la raça, el gènere, l’orientació sexual, la religió, l’origen ètnic, el país d’origen o ciutadania o l’orientació política dels autors. 
• Confidencialitat: els directors i la resta del personal relacionat amb la revista es comprometen a no revelar informació sobre els articles rebuts a persones que no siguin el mateix autor i els avaluadors. Igualment garanteixen que el procés es desenvoluparà de forma que es preservi l’anonimat dels revisors i dels autors en tots els casos. 
• Conflicte d’interessos i divulgació: els directors es comprometen a no utilitzar per als seus propis treballs d’investigació els resultats dels articles rebuts sense el consentiment explícit de l’autor. 
• Reconeixement d’errors: els directors publicaran correccions, aclariments, retractacions i disculpes en cas que sigui necessari. 
• Qualitat: es demanarà l’opinió als autors, als revisors i al comitè editorial per tal de millorar el procés editorial.

Autors
• Autoria del text: l’article proposat haurà d’estar signat pel seu autor i, si es dóna el cas, per qualsevol altra persona que hagi col·laborat de manera significativa en la planificació, organització, elaboració o processament de la investigació que es trobi en la base de l’article. En cas de coautoria, l’autor que envia el text ha de declarar explícitament que al treball apareixen els noms de tots els autors, que han donat la seva aprovació i consentiment a la versió final de l’article perquè sigui publicat en una revista de la UAB. 
• Responsabilitat: els autors es fan responsables del contingut del seu manuscrit. 
• Plagi i originalitat: els autors declaren que el treball enviat a la revista és original en totes i cadascuna de les seves parts i cita correctament totes les fonts emprades. 
• Accés i conservació de les dades: els autors dels articles hauran d’aclarir, a petició dels directors, les fonts o dades sobre les quals es basa la investigació; aquestes dades es conservaran durant un període de temps raonable després de la publicació i es podran donar a conèixer en cas que sigui necessari. 
• Publicacions múltiples, repetitives o en conflicte: l’autor no publicarà articles que exposin la mateixa investigació en més d’una revista de manera simultània. 
• Conflicte d’interessos i divulgació: els autors declaren explícitament que no existeix conflicte d’interessos que hagin condicionat els resultats de la investigació o les interpretacions que es proposen. També indicaran les fonts de finançament de la investigació, si es dóna el cas, com també el projecte en què s’emmarca l’article. 
• Errors en els articles publicats: en cas que un autor identifiqui un error o inexactitud rellevant en un article publicat, n’haurà d’informar els directors de la revista i proporcionar tota la informació necessària perquè facin les correccions oportunes.

Avaluadors
• Revisió d’experts: s’adopta el sistema de revisió amb cegament doble, procediment que ajuda els directors i el consell editorial a prendre decisions sobre els articles rebuts a la redacció de la revista i que al mateix temps permet a l’autor millorar el seu treball. 
• Respecte als terminis: una vegada s’ha acceptat avaluar un article, els revisors respectaran els terminis establerts; en cas de no poder-los assumir hauran de comunicar-ho amb prou antelació als directors. 
• Confidencialitat: els articles sotmesos a revisió es consideren documents confidencials i, per tant, els avaluadors no podran discutir-los amb terceres persones sense el permís dels directors. 
• Objectivitat: la revisió es portarà a terme de manera objectiva; no es consideraran oportuns els judicis personals sobre l’autor i els revisors argumentaran les seves opinions sobre el treball de manera apropiada i justificada. 
• Indicacions bibliogràfiques: els avaluadors es comprometen a oferir dades bibliogràfiques precises d’obres importants per al tema de l’article que l’autor pugui haver omès; tanmateix, els avaluadors comunicaran als directors semblances o coincidències del text rebut amb altres obres, si es donés el cas. 
• Conflicte d’interessos i divulgació: qualsevol informació reservada que s’hagi obtingut en el procés d’avaluació serà considerada confidencial i no es podrà utilitzar per a finalitats personals; en cas que la revisió d’un article suposi un conflicte d’interessos de l’avaluador a causa de relacions de col·laboració o competència amb l’autor o amb la institució de la qual procedeix, l’avaluador rebutjarà la proposta de revisió.

Taxes de publicació

Atès que els costos de publicació de la revista Locus Amoenus estan coberts pel pressupost interns de la universitat editora (UAB), els autors no han de pagar cap taxa per a l'edició de l'article (article-processing charges, APC). Per això la revista no té cap política per subvencionar articles (waivers).

Col·laborador/a