School and Immigration: Welcoming Literature

Teresa Colomer Martínez

Abstract

Abstract

This article outlines the advantages of using literature to aid the transition into the host country for newly arrived children and to help establish a bridge between their identities and their reading skills, communicative capacities and the demands of school. Criteria are offered on the best books to be shared with classmates that will help them join in with the school work while shared intercultural education. The article discusses activities that are especially suitable in the classroom, such as ones based on orality and interpretation of narratives, supported by strong visual components. It highlights teacher-guided group discussions as a means of scaffolding linguistic and interpretative skills for beginners as well as for the literacy education of all the students in the classroom.

Keywords: Children & youth literature, literacy, immigration

Resum

S'exposen els avantatges de la literatura perquè els infants inouvinguts elaborin el seu procés de trànsit, conjuminin les seves identitats i estableixin ponts entre les seves capacitats lectores i comunicatives i les exigències escolars. S'ofereixen criteris sobre els llibres adequats perquè siguin compartits amb els seus companys d'aula, els ajudin a incorporar-se al treball escolar i propiciïn una educació intercultural comuna. S'indiquen activitats que resulten especialment indicades en les aules, com les basades en l'oralitat i la interpretació de narracions amb un fort component visual. Es destaca la guia del docent en les discussions en grup com una bastida lingüística i interpretativa molt convenient, tant per als nouvinguts, com per a l'educació lectora i literària de tots els alumnes.

Paraules claus: Literatura infantil i juvenil, l'alfabetització, la immigració

Resumen

Se exponen las ventajas de la literatura para que los niños inmigrantes elaboren su proceso de tránsito, conjuguen sus identidades y establezcan puentes entre sus capacidades lectoras y comunicativas y las exigencias escolares. Se ofrecen criterios sobre los libros adecuados para que sean compartidos con sus compañeros de aula, les incorporen al trabajo escolar y propicien una educación intercultural común. Se indican actividades que resultan especialmente indicadas en las aulas, como las basadas en la oralidad y la interpretación de narraciones con fuerte componente visual. Se destaca la guía del docente en las discusiones en grupo como un andamiaje lingüístico e interpretativo muy conveniente, tanto para los recién llegados, como para la educación lectora y literaria de todos los alumnos.

Palabras clave: Literatura infantil y juvenil, la alfabetización, la inmigración

Keywords

Children & youth literature, literacy, immigration

Full Text:

PDF_Colomer
Copyright (c)