Trameses

Necessiteu Vés a l’inici de sessió o Registrar per fer una tramesa.

Llista de verificació per preparar trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/ores han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no se segueixin aquestes instruccions, les trameses es podran retornar als autors/ores.
 • La petició no ha estat publicada prèviament, ni s'ha presentat a una altra revista (o s'ha proporcionat una explicació en Comentaris a l'editor).
 • El fitxer enviat està en format RTF, OpenOffice, Microsoft Word.
  Les imatges, en el cas que n'hi hagi, s'adjunten com a arxius addicionals en format JPG, PNG o TIFF.
 • S'afegiran els DOI o adreces web per a les referències on ha estat possible.
 • El text té interlineat simple; el tamany de font és 12 punts; s'utilitza cursiva en comptes de subratllat i totes les il·lustracions, figures i taules estan dins del text en el lloc que els correspon i no al final del tot.
 • El text compleix amb els requisits bibliogràfics i d'estil indicats en les Normes per a autores/ores, que es poden trobar en Sobre la revista.

Directrius per a l’autor/a

Enviaments en línia

La gestió de la publicació es fa enterament des del portal de la revista Treballs d’Arqueologia (https://revistes.uab.cat/treballsarqueologia).

El registre i l’inici de sessió són necessaris per enviar elements en línia i per comprovar l’estat dels enviaments recents. Es pot fer el registre a https://revistes.uab.cat/treballsarqueologia/user/register

Directrius per a autors/es

Les persones que enviïn treballs perquè es publiquin a Treballs d’Arqueologia hauran de verificar prèviament que el text enviat s’até escrupolosament a les normes següents:

1. Els treballs s’enviaran a través del lloc web de la revista (https://revistes.uab.cat/treballsarqueologia). No s’acceptarà cap altre mitjà d’enviament ni es mantindrà correspondència sobre els originals no enviats a través del portal o en altres formats.

2. Els treballs enviats estaran escrits en català, castellà o anglès.

3. Els treballs s’enviaran preferentment en format Microsoft Word (doc), encara que també s’acceptaran treballs enviats en format Reach Text Format (rtf) o OpenOffice Writer (odt).

4. Els elements no textuals (taules, quadres, mapes, gràfics, il·lustracions, etc.) que contingui el treball apareixeran inserits en el lloc del text que correspongui. A més, es lliuraran per separat com a arxiu addicional els gràfics editables en format OpenOffice Calc (ods) o Microsoft Excel (xls) i els mapes, il·lustracions o imatges en els formats jpeg o tif a 300 ppp. Tots estaran numerats i titulats, se n’especificarà la font al peu i s’hi farà referència explícita en el text.

5. Els treballs enviats seran inèdits i no es podran sotmetre a la consideració d’altres revistes mentre es trobin en procés d’avaluació a Treballs d’Arqueologia.

6. Els articles aniran precedits d’un full de coberta on s’especificarà la informació següent:

 • Títol, en català o castellà, i en anglès.
 • Nom de l’autor(és) o autora(s).
 • Filiació institucional: universitat o centre, departament o unitat, ciutat i país.
 • Adreça de correu electrònic. Tota la correspondència s’enviarà a aquesta adreça electrònica. En el cas d’articles d’autoria múltiple, s’haurà d’especificar la persona que mantindrà la correspondència amb la revista.

7. El text dels articles anirà precedit d’un resum de no més de 250 paraules (que exposarà clarament i concisament els objectius, la metodologia, els resultats principals i les conclusions del treball) i d’un màxim de 10 paraules clau (no incloses en el títol). Si el text està escrit en castellà o en català, s’hi afegiran el resum (abstract) i les paraules clau (keywords) en anglès.

8. El text dels articles haurà d’enviar-se anonimitzat: se suprimiran (sota el rètol d’«anonimitzat») totes les citacions, agraïments, referències i altres al·lusions que puguin permetre directament o indirectament la identificació de l’autor/a. La redacció de Treballs d’Arqueologia s’assegurarà que els textos compleixen amb aquesta condició. Si l’article és acceptat perquè sigui publicat, se n’enviarà la versió no anonimitzada a la revista en cas que difereixi de la ja enviada.

8. Els articles tindran una extensió màxima de 25 pàgines, amb 2.700 espais per pàgina. En les 25 pàgines s’inclouran també el títol, els resums, les paraules clau, les notes al peu, els gràfics i les taules.

9. El format del text haurà de respectar les normes següents:

 • Tipus i grandària de lletra: Times New Roman 12.
 • Text a 1,5 espais, excepte les notes al peu, i justificat.
 • Les notes aniran numerades consecutivament al peu de la pàgina corresponent i no al final del text. Es recomana reduir-ne l’ús al màxim i que aquest ús sigui explicatiu i mai de citació bibliogràfica.
 • Les pàgines aniran numerades al peu a partir de la pàgina del resum, començant pel número 1 (el full de coberta amb les dades de l’autor/a no es numerarà).
 • Les seccions o apartats del text es numeraran i es titularan en minúscules i negreta.

10. Les citacions hauran de respectar les normes següents:

 • Les citacions apareixeran al cos del text i s’evitarà d’utilitzar notes al peu l’única funció de les quals sigui bibliogràfica.
 • Se citarà entre parèntesis, incloent-hi el cognom de l’autor/a, l’any i la pàgina o pàgines citades; per exemple: (Rice, 2015: 73).
 • Quan en dues obres del mateix autor coincideixi l’any es distingiran amb lletres minúscules després de l’any; per exemple: (Rice, 2015a: 73).
 • Si els autors són dos, se citaran els dos cognoms units per una barra (/): (Schiffer/Skibo, 1997); quan els autors siguin més de dos, se citarà el cognom del primer autor seguit d’«et al.» (Arnold et al., 1991), encara que en la referència de la bibliografia final es puguin consignar tots els autors.
 • Les citacions literals aniran entre cometes i seguides de la referència corresponent entre parèntesis, que inclourà obligatòriament les pàgines citades.

11. La llista completa de referències bibliogràfiques se situarà al final del text, sota l’epígraf «Referències bibliogràfiques». Les referències es redactaran segons les normes següents:

 • Només s’inclouran els treballs que hagin estat citats en el text, i tots els treballs citats hauran de referenciar-se en la llista final.
 • Totes les referències que disposin de DOI (Digital Object Identifier) ho inclouran al final.
 • L’ordre serà alfabètic segons el cognom de l’autor/a. En cas de diverses referències d’un mateix autor/a, s’ordenaran cronològicament segons l’any.
 • El format de les referències respectarà les normes següents:
  • Llibres: cognom de l’autor/a, inicial del nom de l’autor/a, any entre parèntesis, títol en cursiva, lloc de publicació i editorial, segons els exemples següents:
   • Rice, P. (2004). Pottery Analysis, Second edition: A Sourcebook. Chicago: University of Chicago Press.
   • Miskovski, J.-C (dir.) (2002). Géologie de la Préhistoire. París: Geopré – Presses Universitaires de Perpignan.
   • Orton, C.; Tyers, P.; Vince, A. (1997). La ceràmica en Arqueologia. Barcelona: Crítica.
  • Capítols de llibres: cognom de l’autor/a, nom de l’autor/a, any entre parèntesis, títol del capítol entre cometes (« »), In:, autor/a del llibre, títol del llibre en cursiva, lloc de publicació i editorial. Per exemple:
   • Aguayo, P.; Barahona, E.; Garrido, O.; Padial, B. (1998). «Estudio preliminar de los depósitos de arcilla utilizados para la elaboración de cerámicas arqueológicas en la depresión natural de Ronda». In: Bernabeu, J.; Orozco, T.; Terradas, X. (eds.) Los recursos abióticos en la prehistoria. Caracterización, aprovisionamiento e intercambio. València: Universitat de València.
  • Articles de revista: cognom de l’autor/a, nom de l’autor/a, any entre parèntesis, títol de l’article entre cometes (« »), títol de la revista en cursiva, volum, número entre parèntesis i pàgines, segons l’exemple següent:
   • Schiffer, M. B.; Brian, M.; Skibo, J. M. (1997). «The explanation of artifact». American Antiquity, 62 (2): 27-50.
 • S’aplicarà sagnia francesa a totes les referències.

Declaració de privacitat

La utilització del lloc web de la UAB i de qualsevol dels serveis que s'hi incorporen pressuposa la plena acceptació de les condicions que es manifesten en la política de privadesa que s'exposa.

1. Recollida de dades i consentiment per a tractar-les

D’acord amb la Regulació General de Protecció de Dades de la Unió Europea (GDPR), s'informa que les dades personals que se sol·liciten en els nostres formularis o que ens puguin ser facilitades per mitjà de les nostres adreces de correu electrònic, basant-nos amb el consentiment inequívoc, s'inclouran als nostres fitxers de dades personals, la responsable i titular dels quals és la UAB. Així mateix, quan una persona emplena qualsevol dels formularis amb les dades personals que se sol·liciten i n'accepta l'enviament o ens envia un missatge electrònic amb dades personals, autoritza -i ho consent- expressament la UAB a tractar i incorporar als nostres fitxers les dades personals facilitades i totes les dades que es generin en relació amb la seva participació o ús dels diferents productes o serveis que s'ofereixen en aquesta pàgina web, si bé amb caràcter revocable, i sense efectes retroactius, i accepta les condicions del tractament expressades a continuació.

Així mateix, informem que totes les dades seran tractades amb la màxima confidencialitat i d'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals i que els nostres fitxers estan inscrits legalment en el Registre General de l'Agència Catalana de Protecció de Dades.

La UAB no es responsabilitza del tractament de les dades personals de les pàgines web a què l'usuari pugui accedir per mitjà dels diferents enllaços que conté la nostra pàgina web.

Aquesta pàgina web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a l'Estat espanyol, a la qual queden sotmeses les persones, tant nacionals com estrangeres, que utilitzin aquest web.

2. Finalitats del tractament

Les dades que sol·licitem són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per a la finalitat amb la qual es recullen, enviament dels butlletins de novetats a través del correo electrònic que ens ha facilitat para contactar d’una forma personalitzada o reconeixe’l en la seva propera visita, mai no seran utilitzades amb una finalitat diferent d'aquesta per a la qual han estat cedides, i en cap cas l'usuari no està obligat a facilitar-nos-les; no obstant això, són absolutament necessàries per a poder portar a terme els serveis que li oferim.

Llevat que específicament s'estableixi el contrari, es considerarà necessari emplenar tots els camps de cada formulari, per a la qual cosa l'usuari haurà d'emplenar els formularis amb dades vertaderes, exactes, completes i actualitzades. L'usuari serà l'únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe i indirecte, que ocasioni a la UAB o a qualsevol tercer per emplenar els formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades o amb dades de tercers.

La nostra pàgina web obté les dades personals de l'usuari mitjançant la recepció de diversos formularis i per mitjà del correu electrònic per gestionar la subscripció a la nostre revista, o si escau, per a la seva participació com a autor, corrector o revisor de les mateixes, basant-nos en el consentimient inequívoc.

La UAB es reserva el dret de decidir la incorporació o no incorporació de les dades d'aquestes persones als seus fitxers.

3. Dret d'accés, rectificació i cancel·lació de les dades personals de l'usuari

Els editors de la revista compleixen amb els estàndars industrials de privacitat de dades, de forma específica la disposició de la Regulació General de Protecció de Dades de la Unió Europea (GDPR) per els "drets dels subjectes de les dades" que inclouen (a) notificació d’incompliment; (b) dret d’accés; (c) dret a ser oblidat; (d) portabilitat de dades; i (e) privacitat per disseny. El GDPR també permet el reconeixement de l’"interès públic a la disponibilitat de les dades", que té una especial rellevància per aquelles persones involucrades en mantenir, amb la major integritat possible, el registre públic de publicacions acadèmiques.

L'usuari té dret demanar la baixa de la subscripció,  a accedir a la informació que el concerneix recopilada en els fitxers de la UAB, declarats al Registre de Protecció de Dades de Catalunya, rectificar-la si és errònia, cancel·lar-la o oposar-se al seu tractament, en els termes establerts per la Llei, adreçant-se a sp.revistes.digitals@uab.cat.

La sol·licitud dels drets de cancel·lació de dades per part dels autors, no es farà efectiva en relació als seus articles publicats en la nostra web, sobre la base de la cessió il·limitada de drets de reproducció atorgada pels autors a la UAB.

Considerem que, si no cancel·la les seves dades personals expressament dels nostres fitxers, continua interessat a estar-hi incorporat mentre sigui adequat per a la finalitat amb què es van obtenir i mentre la UAB ho consideri oportú.

4. Seguretat

La UAB, en resposta a la confiança dipositada en nosaltres i tenint en compte la importància en matèria de protecció i confidencialitat que requereixen les dades personals de l'usuari, l'informa que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a salvaguardar-ne la seguretat tal com exigeix el Reglament General de Protecció de Dades de la UE (Reglament (UE) 2016/679) (GDPR), normativa vigent que regula el reglament de mitjans de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.

5. Cessió de dades

L'informem que les seves dades són tractades confidencialment i són utilitzades per a les finalitats indicades, i únicament comunicades en els casos previstos legalment i a les entitats que amb la UAB siguin impulsores de la revista, indicades a la pàgina web, per a la gestió i col·laboració en l'edició de la revista.

Les metadades personals vinculades a la publicació d’un article (nom i cognoms dels autors, filiació professional, número ORCID, pais) són depositats i distribuits, associats amb els de l’article, per l’assignació del DOI a través de Crossreff.

La UAB posa a disposició de l'usuari diferents opcions de recomanació, si bé sota l'exclusiva responsabilitat de l'emissor del missatge, de manera que la UAB queda eximida de qualsevol responsabilitat amb relació a l'enviament de comunicacions comercials no sol·licitades. En cap cas no conservem l'adreça electrònica del destinatari. Així mateix, queda expressament prohibit l'enviament massiu de missatges per part dels usuaris, per mitjà d'aquestes opcions, o el seu tractament comercial.

6. Galetes

Amb aquest avís, la UAB comunica als usuaris que utilitzen galetes (cookies) quan naveguen per les diferents pantalles i pàgines del web. Les galetes utilitzades per la UAB són emmagatzemades al disc dur de l'usuari però no poden llegir les dades contingudes al disc ni els arxius galeta creats per altres proveïdors. La UAB utilitza les galetes amb l'objectiu de reconèixer els usuaris que s'hagin registrat i poder-los oferir més bon servei i més personalitzat (idioma volgut per l'usuari...). Així mateix, són utilitzades per a obtenir informació totalment anònima sobre dades d'accés (data, hora, minut, freqüència, etc.), per a mesurar alguns paràmetres de trànsit en la pròpia pàgina web i calcular el nombre de visites, de manera que la UAB pugui enfocar i ajustar els serveis oferts més efectivament. No obstant això, l'usuari podrà impedir la generació de galetes amb l'opció corresponent que tingui el seu programa navegador. En aquest cas, la pàgina web continuarà essent operativa, però sense els avantatges de la personalització.

7. Comunicacions comercials per correu electrònic

En compliment de l'article 21 de la Llei de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, que prohibeix l'enviament de comunicacions comercials per mitjà del correu electrònic que prèviament no hagin estat autoritzades expressament pels destinataris, l'informem que l'acceptació d'aquestes condicions d'ús i política de confidencialitat, implica la seva autorització expressa per a fer-li enviaments informatius, comercials, publicitaris i promocionals per aquest mitjà a l'adreça facilitada. No obstant això, si no vol rebre les nostres comunicacions comercials per mitjà del correu electrònic, ho pot sol·licitar en l'enviament comercial que vulgui, seguint les instruccions que hi ha a cada enviament.

8. Modificació d'aquesta política de confidencialitat

Aquesta política de confidencialitat ha estat establerta amb data 20/05/2018. La UAB es reserva el dret en el futur de modificar la seva política de protecció de dades d'acord amb el seu criteri o a causa d'un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial. Si la UAB hi introdueix alguna modificació, el nou text serà publicat en aquesta mateixa pàgina, on l'usuari podrà tenir coneixement de la política de protecció de dades. Sigui com sigui, la relació amb l'usuari es regirà per les normes previstes en el moment precís en què s'accedeix al lloc web i, en conseqüència, és obligatori llegir-les cada vegada que ens faciliti les seves dades per mitjà del nostre web.