Telecollaboration 2.0. Language, literacies and intercultural learning in the 21st Century, edited by Sarah Guth & Francesca Helm

Carles Anguera Cerarols

Abstract

Abstract

This book presents the foundations and fundamentals of what is Telecollaboration 2.0 and is the first in a series of volumes devoted to this field. Today, thanks to easily accessible technological resources, cultural exchange via online interaction has become somewhat commonplace. The use of so-called web 2.0 tools has changed the rules in the educational context. This book helps teachers provide opportunities for language and intercultural learning in a multilingual, multimodal and collaborative context. In the book, we find a theoretical framework for  telecollaboration and its implications for teachers and students, as well as various resources and case studies that will enable teachers to become familiar with the field and benefit from the advantages it offers.

Keywords: telecollaboration, educational practices, Web 2.0, learning languages

Resum

El llibre ens presenta les bases i fonaments del què és la telecolaboració 2.0 i és el primer d’una sèrie de volums dedicats a aquest camp. Actualment, gràcies als recursos tecnològics dels quals disposem, l’intercanvi cultural via online ha esdevingut quelcom quotidià. L’ús de les anomenades eines web 2.0 ha canviat les regles del joc en el context educatiu. L’obra posa a l’abast dels docents la possibilitat d’oferir a l’alumnat l’aprenentatge de llengües i l’interculturalitat en un context multilingüe, multimodal i col·laboratiu. En ell hi podrem trobar un marc teòric sobre què és la telecol·laboració i com repercuteix en el professorat i l’alumnat, així com diferents recursos i estudis de cas, que permetran als docents introduir-se en l’àrea i gaudir dels seus avantatges.

Paraules clau: telecolaboració, pràctiques educatives, web 2.0, aprenentatge llengües

Resumen

El libro nos presenta las bases y fundamentos de lo que se denomina telecolaboración 2.0. Este es el primero de una serie de volúmenes dedicados a este campo. Gracias a los recursos tecnológicos de les cuáles disponemos en la actualidad, el intercambio cultural de modo online se ha convertido en un hecho cotidiano. El uso de las llamadas herramientas web 2.0 ha cambiado las reglas del juego en el contexto educativo. El ejemplar ofrece a los docentes la posibilidad de proponer al alumnado un aprendizaje de la lengua y la interculturalidad en un contexto multilingue, multimodal y colaborativo. En el tomo podemos encontrar un marco teórico sobre que es la telecolaboración y como repercute en el profesorado y los alumnos, así como también presenta recursos y estudios de caso que permitirán a los docentes introducirse en el camp d’estudio y disfrutar de sus ventajas.

Palabras clave: telecolaboración, prácticas educativas, web 2.0, aprendizaje de lenguas.

Keywords

telecollaboration, educational practices, Web 2.0, learning languages

Full Text:

Anguera
Copyright (c)