Trameses

Necessiteu Vés a l’inici de sessió o Registrar per fer una tramesa.

Llista de verificació per preparar trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/ores han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no se segueixin aquestes instruccions, les trameses es podran retornar als autors/ores.
 • La tramesa no ha d’haver-se publicat anteriorment ni haver-se presentat abans a cap altra revista.
 • El fitxer de la tramesa ha d’estar en format de document Microsoft Word (doc) o OpenOffice (odt).
 • Sempre que sigui possible, es proporcionaran els URL i els DOI per a les referències.
 • El text complirà els requisits estilístics i bibliogràfics descrits a les instruccions de l’autor/a a «Indicacions per als autors/es».

Directrius per a l’autor/a

Les persones que enviïn treballs per publicar a Faventia hauran de verificar prèviament que el text enviat s’atén escrupolosament a les normes següents:
 1. Els treballs s’escriuran en català, castellà, anglès, francès, alemany o italià. 
 2. Extensió màxima: 40.000 caràcters amb espais en format Din A4.
  a) entre el títol del treball i l’inici del text figuraran el nom i l’adreça professional de l’autor/a, incloent-hi l’adreça electrònica;
  b) hi haurà un resum o abstract d’unes cinc línies en la mateixa llengua en què estigui redactat el treball i en anglès; la versió anglesa de l’abstract anirà precedida pel títol en anglès; si l’article està escrit en anglès, la segona llengua a la qual es tradueixin l’abstract i el títol es triarà entre català i castellà.
  c) un màxim de sis «paraules clau» o «key words» (en ambdues llengües) separades per punt i coma. 
 3. Els treballs s’enviaran en format Microsoft Word (doc) o OpenOffice Writer (odt) a través del lloc web de la revista. Per fer-ho, cal estar registrat com a autor, entrar amb el nom d’usuari i contrasenya i fer una tramesa nova (si necessiteu ajuda, podeu descarregar-vos la Guia de trameses). En cas de no estar registrat, ho podeu fer a http://revistes.uab.cat/faventia/user/register (si necessiteu ajuda, podeu descarregar-vos la Guia de registre). Si calgués enviar una versió corregida del treball es farà servir també el lloc web de la revista, en el mateix espai obert per a la versió inicial, no l’envieu pas com si fos un nou article. Per a qualsevol dubte o aclariment, podeu posar-vos en contacte amb la revista a revista.faventia@uab.cat.
  No s’acceptarà cap altre mitjà d’enviament ni es mantindrà correspondència sobre els originals no enviats a través del portal o en altres formats.  
 4. El text, justificat a dreta i a esquerra, utilitzarà tant per l’alfabet llatí com per l’alfabet grec la font TimesNewRoman (tipus Unicode) de mida 12 punts amb un interlineat exacte de 13 punts; per a les notes a peu de pàgina i a la bibliografia final, TimesNewRoman de mida 10 punts amb un interlineat exacte de 11 punts; cursiva en comptes de subratllat, excepte a les adreces URL; i, pel que fa a totes les il·lustracions, figures i taules, es col·locaran al lloc corresponent del text i no al final, amb numeració i un breu epígraf descrivint-ne el contingut. A més, els únics formats acceptats d’il·lustracions i figures seran JPEG o TIFF, de 300 ppp i amb la mínima compressió possible. 
 5. En cas necessari, l’autor/a podrà posar-se en contacte amb la revista Faventia per consultar la possibilitat d’utilitzar altres fonts per alfabets diferents del llatí i del grec. 
 6. Els títols es posaran en negreta (amb numeració 1, 2, 3 …) i els subtítols en cursiva (amb numeració 1.1, 1.2, 1.3 …). A més, abans del cos de l’article, s’afegirà un sumari on es recullin tots els títols en una taula centrada a dues columnes. 
 7. Els paràgrafs aniran amb sagnat a l’esquerra de 0.5 cm., excepte el primer paràgraf després de cada títol o subtítol. 
 8. En el cas de cites de textos extensos, aquests aniran sagnats 0.5 cm. a dreta i esquerra, el tamany de la lletra serà de 10 punts i el de l’interlineat de 11 punts, deixant un espai abans i després del paràgraf. 
 9. Les notes seran sempre a peu de pàgina i no finals. La referència de nota a peu de pàgina es posarà després dels signes de puntuació, cas d’haver-n’hi. 
 10. S’utilitzarà el sistema de citació americà en format Autor any: pàgina (per exemple, Desanges 1962: 21) per a les notes a peu de pàgina. En el cas d’obres i autors clàssics s’utilitzaran les abreviatures de Liddell-Scott, Greek-English Lexicon, per als autors grecs, i de Glare, Oxford Latin Dictionary, per als autors llatins. 
 11. La citació de les pàgines de les referencies bibliogràfiques, tant a les notes a peu de pàgina com a la bibliografia final, es faran de la següent manera:
  a) quan l’interval es manté dins de la mateix centena, l’última pàgina referenciada ha de ser reduïda a dos dígits, ex.: 21-29; 49-63; 101-11; 356-89.
  b) quan aquest interval supera els límits de la centena, tots els dígits de l’última pàgina referenciada han de mantenir-se, ex.: 50-125; 243-466; 975-1015. 
 12. Hi haurà una bibliografia final on es recolliran tot els títols citats a les notes a peu de pàgina en ordre alfabètic segons el cognom de l’autor/a i, en el cas de diferents referències d’un mateix autor/a, en ordre cronològic segons l’any de publicació, obviant el cognom i nom a partir de la segona referencia amb l’afegit d’un guió doble (—). Si un autor/a té diversos títols publicats en un mateix any, s’ordenaran afegint a, b, c, etc. a l’any de publicació. En el cas que el llibre referenciat sigui una segona edició o posterior, s’haurà d’afegir el número corresponent en superíndex després de l’any de publicació. Els títols de les revistes s’abreujaran segons L’Année Philologique
 13. Les referències bibliogràfiques finals hauran d’incloure els números DOI, en cas que en tinguin d’assignats. Aquests es referenciaran seguint l’esquema <http://dx.doi.org/numeroDOI>. Per fer aquesta comprovació, l’agència Crossref disposa d’un formulari en línia a http://search.crossref.org/references que automàticament assigna el número DOI, si en té, a les referències introduïdes. 
 14. Exemplificació de les normes de citació per a la bibliografia final:
  a) Llibres:
  Chavannes, É. (1903a). Documents sur les Tou-Kiue (Turcs) occidentaux. Paris: Librairie d’Amérique et d’Orient Adrien Maisonneuve.
  — (1903b). Notes additionnelles sur les Tou-Kiue (Turcs) occidentaux. Paris: Librairie d’Amérique et d’Orient Adrien Maisonneuve.
  Desanges, J. (1962). Catalogue des tribus africaines de l’antiquité classique à l’ouest du Nil. Dakar: Université de Dakar, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, p. 43 i 49.
  b) Articles:
  Fry, G. (1984). «Philosophie et mystique de la destinée. Étude du thème de la Fortune dans les Métamorphoses d’Apulée». QUCC 47, p. 137-70 (p. 158-59).
  Rich, J. W. (1988). Review of Carmen Codoñer Merino “Evolución del concepto de historiografía en Roma”. CR 38, p. 159-60. DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0009840X0011412X.
  c) Contribucions en obres col·lectives:
  Guitart, J.; Pera, J.; Mayer, M.; Velaza, J. (1996). «Noticia preliminar sobre una inscripción ibérica encontrada en Guissona (Lleida)». A Villar, F.; D’Encarnação, J. (eds.). La Hispania Prerromana. Salamanca: Universidad de Salamanca, p. 163-70.
  d) Edicions d’obres i autors clàssics:
  Moravcsik, G.; Jenkins, R. J. H. (1967). Constantine Porphyrogenitus: De Administrando Imperio. Washington, D.C.: Dumbarton Oaks.
  Smith, M.S. (1975). Petronius: Cena Trimalchionis. Oxford: Oxford University Press. 
 15. S’enviaran als autors les primeres proves d’impremta, que caldrà retornar, corregides, tan aviat com sigui possible.

Declaració de privacitat

La utilització del lloc web de la UAB i de qualsevol dels serveis que s'hi incorporen pressuposa la plena acceptació de les condicions que es manifesten en la política de privadesa que s'exposa.

1. Recollida de dades i consentiment per a tractar-les

D’acord amb la Regulació General de Protecció de Dades de la Unió Europea (GDPR), s'informa que les dades personals que se sol·liciten en els nostres formularis o que ens puguin ser facilitades per mitjà de les nostres adreces de correu electrònic, basant-nos amb el consentiment inequívoc, s'inclouran als nostres fitxers de dades personals, la responsable i titular dels quals és la UAB. Així mateix, quan una persona emplena qualsevol dels formularis amb les dades personals que se sol·liciten i n'accepta l'enviament o ens envia un missatge electrònic amb dades personals, autoritza -i ho consent- expressament la UAB a tractar i incorporar als nostres fitxers les dades personals facilitades i totes les dades que es generin en relació amb la seva participació o ús dels diferents productes o serveis que s'ofereixen en aquesta pàgina web, si bé amb caràcter revocable, i sense efectes retroactius, i accepta les condicions del tractament expressades a continuació.

Així mateix, informem que totes les dades seran tractades amb la màxima confidencialitat i d'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals i que els nostres fitxers estan inscrits legalment en el Registre General de l'Agència Catalana de Protecció de Dades.

La UAB no es responsabilitza del tractament de les dades personals de les pàgines web a què l'usuari pugui accedir per mitjà dels diferents enllaços que conté la nostra pàgina web.

Aquesta pàgina web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a l'Estat espanyol, a la qual queden sotmeses les persones, tant nacionals com estrangeres, que utilitzin aquest web.

2. Finalitats del tractament

Les dades que sol·licitem són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per a la finalitat amb la qual es recullen, enviament dels butlletins de novetats a través del correo electrònic que ens ha facilitat para contactar d’una forma personalitzada o reconeixe’l en la seva propera visita, mai no seran utilitzades amb una finalitat diferent d'aquesta per a la qual han estat cedides, i en cap cas l'usuari no està obligat a facilitar-nos-les; no obstant això, són absolutament necessàries per a poder portar a terme els serveis que li oferim.

Llevat que específicament s'estableixi el contrari, es considerarà necessari emplenar tots els camps de cada formulari, per a la qual cosa l'usuari haurà d'emplenar els formularis amb dades vertaderes, exactes, completes i actualitzades. L'usuari serà l'únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe i indirecte, que ocasioni a la UAB o a qualsevol tercer per emplenar els formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades o amb dades de tercers.

La nostra pàgina web obté les dades personals de l'usuari mitjançant la recepció de diversos formularis i per mitjà del correu electrònic per gestionar la subscripció a la nostre revista, o si escau, per a la seva participació com a autor, corrector o revisor de les mateixes, basant-nos en el consentimient inequívoc.

La UAB es reserva el dret de decidir la incorporació o no incorporació de les dades d'aquestes persones als seus fitxers.

3. Dret d'accés, rectificació i cancel·lació de les dades personals de l'usuari

Els editors de la revista compleixen amb els estàndars industrials de privacitat de dades, de forma específica la disposició de la Regulació General de Protecció de Dades de la Unió Europea (GDPR) per els "drets dels subjectes de les dades" que inclouen (a) notificació d’incompliment; (b) dret d’accés; (c) dret a ser oblidat; (d) portabilitat de dades; i (e) privacitat per disseny. El GDPR també permet el reconeixement de l’"interès públic a la disponibilitat de les dades", que té una especial rellevància per aquelles persones involucrades en mantenir, amb la major integritat possible, el registre públic de publicacions acadèmiques.

L'usuari té dret demanar la baixa de la subscripció,  a accedir a la informació que el concerneix recopilada en els fitxers de la UAB, declarats al Registre de Protecció de Dades de Catalunya, rectificar-la si és errònia, cancel·lar-la o oposar-se al seu tractament, en els termes establerts per la Llei, adreçant-se a sp.revistes.digitals@uab.cat.

La sol·licitud dels drets de cancel·lació de dades per part dels autors, no es farà efectiva en relació als seus articles publicats en la nostra web, sobre la base de la cessió il·limitada de drets de reproducció atorgada pels autors a la UAB.

Considerem que, si no cancel·la les seves dades personals expressament dels nostres fitxers, continua interessat a estar-hi incorporat mentre sigui adequat per a la finalitat amb què es van obtenir i mentre la UAB ho consideri oportú.

4. Seguretat

La UAB, en resposta a la confiança dipositada en nosaltres i tenint en compte la importància en matèria de protecció i confidencialitat que requereixen les dades personals de l'usuari, l'informa que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a salvaguardar-ne la seguretat tal com exigeix el Reglament General de Protecció de Dades de la UE (Reglament (UE) 2016/679) (GDPR), normativa vigent que regula el reglament de mitjans de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.

5. Cessió de dades

L'informem que les seves dades són tractades confidencialment i són utilitzades per a les finalitats indicades, i únicament comunicades en els casos previstos legalment i a les entitats que amb la UAB siguin impulsores de la revista, indicades a la pàgina web, per a la gestió i col·laboració en l'edició de la revista.

Les metadades personals vinculades a la publicació d’un article (nom i cognoms dels autors, filiació professional, número ORCID, pais) són depositats i distribuits, associats amb els de l’article, per l’assignació del DOI a través de Crossreff.

La UAB posa a disposició de l'usuari diferents opcions de recomanació, si bé sota l'exclusiva responsabilitat de l'emissor del missatge, de manera que la UAB queda eximida de qualsevol responsabilitat amb relació a l'enviament de comunicacions comercials no sol·licitades. En cap cas no conservem l'adreça electrònica del destinatari. Així mateix, queda expressament prohibit l'enviament massiu de missatges per part dels usuaris, per mitjà d'aquestes opcions, o el seu tractament comercial.

6. Galetes

Amb aquest avís, la UAB comunica als usuaris que utilitzen galetes (cookies) quan naveguen per les diferents pantalles i pàgines del web. Les galetes utilitzades per la UAB són emmagatzemades al disc dur de l'usuari però no poden llegir les dades contingudes al disc ni els arxius galeta creats per altres proveïdors. La UAB utilitza les galetes amb l'objectiu de reconèixer els usuaris que s'hagin registrat i poder-los oferir més bon servei i més personalitzat (idioma volgut per l'usuari...). Així mateix, són utilitzades per a obtenir informació totalment anònima sobre dades d'accés (data, hora, minut, freqüència, etc.), per a mesurar alguns paràmetres de trànsit en la pròpia pàgina web i calcular el nombre de visites, de manera que la UAB pugui enfocar i ajustar els serveis oferts més efectivament. No obstant això, l'usuari podrà impedir la generació de galetes amb l'opció corresponent que tingui el seu programa navegador. En aquest cas, la pàgina web continuarà essent operativa, però sense els avantatges de la personalització.

7. Comunicacions comercials per correu electrònic

En compliment de l'article 21 de la Llei de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, que prohibeix l'enviament de comunicacions comercials per mitjà del correu electrònic que prèviament no hagin estat autoritzades expressament pels destinataris, l'informem que l'acceptació d'aquestes condicions d'ús i política de confidencialitat, implica la seva autorització expressa per a fer-li enviaments informatius, comercials, publicitaris i promocionals per aquest mitjà a l'adreça facilitada. No obstant això, si no vol rebre les nostres comunicacions comercials per mitjà del correu electrònic, ho pot sol·licitar en l'enviament comercial que vulgui, seguint les instruccions que hi ha a cada enviament.

8. Modificació d'aquesta política de confidencialitat

Aquesta política de confidencialitat ha estat establerta amb data 20/05/2018. La UAB es reserva el dret en el futur de modificar la seva política de protecció de dades d'acord amb el seu criteri o a causa d'un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial. Si la UAB hi introdueix alguna modificació, el nou text serà publicat en aquesta mateixa pàgina, on l'usuari podrà tenir coneixement de la política de protecció de dades. Sigui com sigui, la relació amb l'usuari es regirà per les normes previstes en el moment precís en què s'accedeix al lloc web i, en conseqüència, és obligatori llegir-les cada vegada que ens faciliti les seves dades per mitjà del nostre web.