Sobre la revista

Focus i abast

Faventia publica articles sobre Arqueologia, Ciències i Tècniques Historiogràfiques, Filologia Grega, Filologia Llatina, Història Antiga, Història Medieval i Lingüística Indoeuropea.

Procés d'avaluació d'experts/ertes

 1. Faventia publica treballs acadèmics de recerca rigorosa en els àmbits de l’arqueologia, la filologia i la història del món antic i medieval i la seva tradició. 
 2. Enviar un original amb errors de format o presentació, incomplir les normes de la revista o presentar una ortografia o una sintaxi deficients podran motivar que el treball sigui rebutjat sense passar a avaluació. 
 3. L’avaluació d’experts (peer review) es farà pel mètodes de «cegament doble» (double blind). Tots els treballs enviats a Faventia s’avaluaran d’acord amb criteris d’estricta qualitat científica. 
 4. Un cop rebut un text que compleixi tots els requisits formals, se’n confirmarà la recepció i començarà el seu procés d’avaluació. 
 5. En una primera fase, els membres del Consell de Redacció (o, en cas necessari, del Consell Assessor), després de revisar la qualitat i adequació temàtica del treball, el podran rebutjar directament sense passar-lo a avaluació externa quan la seva qualitat sigui ostensiblement baixa o no comporti cap contribució significativa al seu camp d’estudi. 
 6. Els articles que superin aquesta primera fase s’enviaran a dos avaluadors/es externs, especialistes en l’àrea de coneixement en qüestió. En cas que les avaluacions siguin discrepants, o per qualsevol altre motiu, el Consell de Redacció podrà enviar el text a un tercer avaluador/a. 
 7. Segons els informes dels avaluadors/es, el Consell de Redacció podrà prendre una de les decisions següents, que serà comunicada a l’autor/a:
  • Publicable (en la seva versió original o amb lleugeres modificacions).
  • Publicable després de revisió: la publicació queda condicionada a la realització per part de l’autor/a en el termini d’un mes de tots els canvis requerits per la redacció.
  • No publicable en la versió actual: amb la possibilitat de reescriure i reenviar el treball, sense que això impliqui cap garantia de publicació, sinó només una segona oportunitat d’avaluació.
  • No publicable. 
 8. En cas que un treball sigui acceptat per a la seva publicació, l’autor/a haurà de revisar-ne les proves d’impremta en un termini màxim de dues setmanes. 
 9. Faventia podrà fer públiques, en cas que les hagi constatat, les males pràctiques científiques següents: plagi, falsificació o invenció de dades, apropiació individual d’autoria col·lectiva i publicació duplicada.

Freqüència de publicació

Faventia comprendrà un volum anual en un o dos fascicles, cadascun d’ells dividit en tres parts: articles, notes i ressenyes. Els llibres enviats a la redacció en la forma habitual seran objecte de ressenya crítica o notícia. Faventia Supplementa és una nova sèrie de volums extraordinaris de la revista que vol recuperar l’esperit de les antigues monografies de Faventia, presentant estudis selectes relacionats amb el món de l'Antiguitat i l'Edat Mitjana.

Política d’accés obert

Aquesta revista proveeix accés lliure immediat al seu contingut sota el principi que posar investigació a disposició del públic de manera gratuïta afavoreix un major intercanvi de coneixement global. Als usuaris se’ls permet llegir, descarregar, distribuir, imprimir, reproduir parcialment, buscar o fer un enllaç als textos sense demanar permís previ a l’editora o a l’autor/a.

La revista està subjecta a una llicència de reconeixement Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License.

Declaració ètica sobre publicació i males pràctiques

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) es compromet a promoure una conducta ètica en la publicació de les seves revistes científiques, i pren com a referència els principis publicats pel Committee on Publication Ethics (COPE) al Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors(http://publicationethics.org).

Per aconseguir-ho la UAB considera imprescindible que totes les parts que participen en el procés d'edició de les seves revistes científiques —directors, avaluadors i autors— coneguin i acceptin els principis recollits en aquest codi, que, en essència, són els següents:

Editors
Es comprometen a:
• Concretar la relació entre editor, director i altres parts amb un contracte 
• Fomentar la independencia editorial 
• Respectar la privacitat 
• Protegir la propietat intel·lectual 
• Mantenir la integritat dels continguts publicats 
• Publicar els continguts puntualment

Directors
• Decisió sobre la publicació de treballs: els directors de les revistes, després de consultar el consell editorial, es responsabilitzen de la decisió de publicar o no els articles que arriben a la redacció, una vegada rebuts els dictàmens de dos avaluadors externs i, en cas de discrepàncies significatives entre tots dos, d’un tercer avaluador. Es comprometen a seguir el mateix criteri per acceptar o rebutjar tots els articles d’acord amb l’originalitat, rellevància i claredat d’aquests. Els directors oferiran mecanismes per apel·lar decisions editorials davant del consell editorial. Tanmateix, oferiran directrius completes i actualitzades sobre les responsabilitats dels autors i les característiques dels treballs enviats a la revista. 
• No discriminació: els directors examinaran els articles proposats sense tenir en compte la raça, el gènere, l’orientació sexual, la religió, l’origen ètnic, el país d’origen o ciutadania o l’orientació política dels autors. 
• Confidencialitat: els directors i la resta del personal relacionat amb la revista es comprometen a no revelar informació sobre els articles rebuts a persones que no siguin el mateix autor i els avaluadors. Igualment garanteixen que el procés es desenvoluparà de forma que es preservi l’anonimat dels revisors i dels autors en tots els casos. 
• Conflicte d’interessos i divulgació: els directors es comprometen a no utilitzar per als seus propis treballs d’investigació els resultats dels articles rebuts sense el consentiment explícit de l’autor. 
• Reconeixement d’errors: els directors publicaran correccions, aclariments, retractacions i disculpes en cas que sigui necessari. 
• Qualitat: es demanarà l’opinió als autors, als revisors i al comitè editorial per tal de millorar el procés editorial.

Autors
• Autoria del text: l’article proposat haurà d’estar signat pel seu autor i, si es dóna el cas, per qualsevol altra persona que hagi col·laborat de manera significativa en la planificació, organització, elaboració o processament de la investigació que es trobi en la base de l’article. En cas de coautoria, l’autor que envia el text ha de declarar explícitament que al treball apareixen els noms de tots els autors, que han donat la seva aprovació i consentiment a la versió final de l’article perquè sigui publicat en una revista de la UAB. 
• Responsabilitat: els autors es fan responsables del contingut del seu manuscrit. 
• Plagi i originalitat: els autors declaren que el treball enviat a la revista és original en totes i cadascuna de les seves parts i cita correctament totes les fonts emprades. 
• Accés i conservació de les dades: els autors dels articles hauran d’aclarir, a petició dels directors, les fonts o dades sobre les quals es basa la investigació; aquestes dades es conservaran durant un període de temps raonable després de la publicació i es podran donar a conèixer en cas que sigui necessari. 
• Publicacions múltiples, repetitives o en conflicte: l’autor no publicarà articles que exposin la mateixa investigació en més d’una revista de manera simultània. 
• Conflicte d’interessos i divulgació: els autors declaren explícitament que no existeix conflicte d’interessos que hagin condicionat els resultats de la investigació o les interpretacions que es proposen. També indicaran les fonts de finançament de la investigació, si es dóna el cas, com també el projecte en què s’emmarca l’article. 
• Errors en els articles publicats: en cas que un autor identifiqui un error o inexactitud rellevant en un article publicat, n’haurà d’informar els directors de la revista i proporcionar tota la informació necessària perquè facin les correccions oportunes.

Avaluadors
• Revisió d’experts: s’adopta el sistema de revisió amb cegament doble, procediment que ajuda els directors i el consell editorial a prendre decisions sobre els articles rebuts a la redacció de la revista i que al mateix temps permet a l’autor millorar el seu treball. 
• Respecte als terminis: una vegada s’ha acceptat avaluar un article, els revisors respectaran els terminis establerts; en cas de no poder-los assumir hauran de comunicar-ho amb prou antelació als directors. 
• Confidencialitat: els articles sotmesos a revisió es consideren documents confidencials i, per tant, els avaluadors no podran discutir-los amb terceres persones sense el permís dels directors. 
• Objectivitat: la revisió es portarà a terme de manera objectiva; no es consideraran oportuns els judicis personals sobre l’autor i els revisors argumentaran les seves opinions sobre el treball de manera apropiada i justificada. 
• Indicacions bibliogràfiques: els avaluadors es comprometen a oferir dades bibliogràfiques precises d’obres importants per al tema de l’article que l’autor pugui haver omès; tanmateix, els avaluadors comunicaran als directors semblances o coincidències del text rebut amb altres obres, si es donés el cas. 
• Conflicte d’interessos i divulgació: qualsevol informació reservada que s’hagi obtingut en el procés d’avaluació serà considerada confidencial i no es podrà utilitzar per a finalitats personals; en cas que la revisió d’un article suposi un conflicte d’interessos de l’avaluador a causa de relacions de col·laboració o competència amb l’autor o amb la institució de la qual procedeix, l’avaluador rebutjarà la proposta de revisió.

Taxes de publicació

Atès que els costos de publicació de la revista Faventia estan coberts pel pressupost interns de la universitat editora (UAB), els autors no han de pagar cap taxa per a l'edició de l'article (article-processing charges, APC). Per això la revista no té cap política per subvencionar articles (waivers).

Història de la revista

Faventia, fundada el 1979 pel professor Marc Mayer, és una publicació de les àrees d’Arqueologia, Ciències i Tècniques Historiogràfiques, Filologia Grega, Filologia Llatina, Història Antiga, Història Medieval i Lingüística Indoeuropea del Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana de la Universitat Autònoma de Barcelona.