Trameses

Trameses en línia

Ja teniu un nom d'usuari/ària i una contrasenya per a Rubrica Contemporanea?
Vés a l’inici de sessió

Necessiteu un nom d'usuari/ària i una contrasenya?
Vés al registre

Necessiteu registrar-vos i iniciar la sessió per poder trametre elements en línia i consultar l’estat de les trameses en curs.

 

Directrius per a l’autor/a

Qui desitgi publicar un article en Rubrica contemporanea haurà de seguir les instruccions que es donen a la web de la revista. Per a qualsevol consulta relacionada amb aquesta qüestió, es pot contactar amb la secretària de la revista, Elena Fernández, a l’adreça de correu revista.rubrica@uab.cat o al número de telèfon +34 935 814 829.

En introduir l’article al sistema, l’autor haurà d’indicar explícitament que no ha estat publicat amb anterioritat, total o parcialment, en cap altre mitjà, i que tampoc s’ha enviat a una altra revista per a la seva eventual publicació.

Als documents dels articles no figurarà el nom ni altres referències personals del/de l’autor/al que permetin identificar-lo/a.

S’haurà de remetre en document apart una breu nota sobre l’autor/a. S’hi s’indicaran nom i cognoms, telèfon de contacte, adreça postal, adreça electrònica, categoria professional, centre de treball i, si s’escau, fins a un màxim de cinc obres publicades els últims deu anys.

Els treballs podran estar redactats en castellà, català i anglès i es presentaran en format electrònic .doc/.docx, .odt o .rtf. El tipus de lletra serà Times New Roman 12 per al cos del treball i Times New Roman 10 per a les notes.

Els textos tindran una extensió màxima de 70.000 caràcters amb espais. S’hi inclouen les notes, quadres, gràfics i apèndixs. S’enviarà també un resum de l’article (en castellà i anglès ─i en català, si l’article està escrit en aquesta llengua─) d’un màxim d’1.200 caràcters (espais inclosos) i fins a sis paraules clau (en castellà, anglès i, si s’escau, català).

Imatges: Si n’hi ha, tindran un format digital compatible (jpg, tiff, tga, png, bmp...) i s’introduiran en l’aplicació OJS en el Pas 4: Càrrega de fitxers addicionals. Al text de l’article s’indicarà clarament el lloc on ha de ser inserida la imatge. Els autors hauran d’aconseguir l’autorització per a la seva publicació si les imatges són sotmeses a drets d’autor. Rubrica Contemporanea no es fa responsable de l’ús indegut d’imatges amb drets d’autor vigents.

Les crides a notes al text es faran en números volats (superíndexs), després dels signes de puntuació quan escaigui. Les notes aniran numerades correlativament i a peu de pàgina. Sols en el cas d’articles de revisió historiogràfica o de contingut teòric i/o metodològic es podrà utilitzar el sistema Harvard (autor, data: pàgines), incorporant la referència al cos del treball i deixant les notes al peu exclusivament per a aclariment d’algun aspecte del contingut de l’article. En cas d’ús del sistema Harvard, s’incorporarà una bibliografia final, ordenada alfabèticament pel cognom dels autors i segons les normes que s’indiquen infra.

Per a les referències bibliogràfiques, s’inclouran en nota les dades completes de l’obra en qüestió; hauran d’anotar-se el títol i les dades de localització complets de cada publicació o document citat per primera vegada, en l’ordre i forma que s’especifiquen a continuació, segons es tracti de llibre, article, capítol de llibre, document d’arxiu o documents on line:

Llibres: Nom i Cognom(s) de l’autor, Títol del llibre, lloc d’edició, editorial, any, pàgines a què es fa referència.
Exemple: George L. Mosse, La cultura europea del siglo XX, Barcelona, Ariel, 1997, pp. 39-40.

Articles: Nom i Cognom(s) de l’autor, “Títol de l’article”, Títol de la Revista, nombre (any), pàgines.
Exemple: Hans-Henning Abendroth, “Die deutsche Intervention im spanischen Bürgerkrieg. Ein Diskussionbeitrag”, Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, 30/1 (1982) pp. 117-129.

Capítols de llibre: Nom i Cognom(s) de l’autor, “Títol del capítol”, en Nom i Cognom(s) del (s) editor(s), Títol del llibre, lloc d’edició, editorial, any, pàgines a què es fa referència.
Exemple: Paul Aubert, “El papel de los intelectuales”, en Carlos Serrano i Serge Salaün (eds.).Los felices años veinte. España, crisis y modernidad, Madrid, Marcial Pons, 2006, pp. 113-133.

Documents d’arxiu: Nom i Cognom(s) de l’autor (si existeix), “Títol del document” (si existeix), Data. Nom de l’Arxiu [d’ara endavant: sigles ─per al seu ús en cites successives─], Fons, número de la caixa (c.)/lligall (llg.), número de carpeta (carp.)/expedient (exp.), número de document (doc.).
Exemple: Arxiu del Ministeri d’Afers Exteriors [d’ara endavant: AMAE], Archivo de Barcelona, c. RE 134, carp. 1, doc. 13.

Documents on line: se citaran seguint els criteris fixats per als documents editats o d’arxiu i afegint al final l’adreça electrònica on són consultables, així com (entre parèntesis) la data de la consulta.
Exemple: George Packer, “The New Liberalism. How the economic crisi can help Obama redefine the Democrats”, The New Yorker, 17 de novembre de 2008, http://www.newyorker.com/reporting/2008/11/17/081117fa_fact_packer, (consulta: 6 de novembre de 2011)

Repetició de referències bibliogràfiques: les remissions successives a obres abans citades es faran amb el Cognom(s) de l’autor, títol abreujat (o encer si és un títol breu) i pàgines a què es fa referència. Després del títol (abreujat o no) no es posaran punts suspensius ni l’expressió ob. cit. o similars.
Exemples: Mosse, La cultura europea del siglo XX, pp. 145-146.
Abendroth, “Die deutsche Intervention...”, p. 124.

Per evitar confusions, en cap cas s’han de fer servir les expressions loc. cit. o ob. cit. Quant a ibid. o ibidem, sempre en cursiva, s’empraran sols en cas de repeticions absolutament immediates.

 

Avís de drets d'autor/a

Els autors que publiquen en aquesta revista estan d’acord amb els termes següents:

  1. Els autors conserven els drets d’autoria.
  2. Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 4.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/es/deed.ca.
  3. Els autors són lliures de fer acords contractuals addicionals independents per a la distribució no exclusiva de la versió de l’obra publicada a la revista (com ara la publicació en un repositori institucional o en un llibre), sempre que se’n reconegui la publicació inicial en aquesta revista.
  4. S’encoratja els autors a publicar la seva obra en línia (en repositoris institucionals o a la seva pàgina web, per exemple) abans i durant el procés de tramesa, amb l’objectiu d’aconseguir intercanvis productius i fer que l’obra obtingui més citacions (vegeu The Effect of Open Access, en anglès).

 

Declaració de privacitat

La utilització del lloc web de la UAB i de qualsevol dels serveis que s'hi incorporen pressuposa la plena acceptació de les condicions que es manifesten en la política de privadesa que s'exposa.

1. Recollida de dades i consentiment per a tractar-les

D’acord amb la Regulació General de Protecció de Dades de la Unió Europea (GDPR), s'informa que les dades personals que se sol·liciten en els nostres formularis o que ens puguin ser facilitades per mitjà de les nostres adreces de correu electrònic, basant-nos amb el consentiment inequívoc, s'inclouran als nostres fitxers de dades personals, la responsable i titular dels quals és la UAB. Així mateix, quan una persona emplena qualsevol dels formularis amb les dades personals que se sol·liciten i n'accepta l'enviament o ens envia un missatge electrònic amb dades personals, autoritza -i ho consent- expressament la UAB a tractar i incorporar als nostres fitxers les dades personals facilitades i totes les dades que es generin en relació amb la seva participació o ús dels diferents productes o serveis que s'ofereixen en aquesta pàgina web, si bé amb caràcter revocable, i sense efectes retroactius, i accepta les condicions del tractament expressades a continuació.

Així mateix, informem que totes les dades seran tractades amb la màxima confidencialitat i d'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals i que els nostres fitxers estan inscrits legalment en el Registre General de l'Agència Catalana de Protecció de Dades.

La UAB no es responsabilitza del tractament de les dades personals de les pàgines web a què l'usuari pugui accedir per mitjà dels diferents enllaços que conté la nostra pàgina web.

Aquesta pàgina web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a l'Estat espanyol, a la qual queden sotmeses les persones, tant nacionals com estrangeres, que utilitzin aquest web.

2. Finalitats del tractament

Les dades que sol·licitem són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per a la finalitat amb la qual es recullen, enviament dels butlletins de novetats a través del correo electrònic que ens ha facilitat para contactar d’una forma personalitzada o reconeixe’l en la seva propera visita, mai no seran utilitzades amb una finalitat diferent d'aquesta per a la qual han estat cedides, i en cap cas l'usuari no està obligat a facilitar-nos-les; no obstant això, són absolutament necessàries per a poder portar a terme els serveis que li oferim.

Llevat que específicament s'estableixi el contrari, es considerarà necessari emplenar tots els camps de cada formulari, per a la qual cosa l'usuari haurà d'emplenar els formularis amb dades vertaderes, exactes, completes i actualitzades. L'usuari serà l'únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe i indirecte, que ocasioni a la UAB o a qualsevol tercer per emplenar els formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades o amb dades de tercers.

La nostra pàgina web obté les dades personals de l'usuari mitjançant la recepció de diversos formularis i per mitjà del correu electrònic per gestionar la subscripció a la nostre revista, o si escau, per a la seva participació com a autor, corrector o revisor de les mateixes, basant-nos en el consentimient inequívoc.

La UAB es reserva el dret de decidir la incorporació o no incorporació de les dades d'aquestes persones als seus fitxers.

3. Dret d'accés, rectificació i cancel·lació de les dades personals de l'usuari

Els editors de la revista compleixen amb els estàndars industrials de privacitat de dades, de forma específica la disposició de la Regulació General de Protecció de Dades de la Unió Europea (GDPR) per els "drets dels subjectes de les dades" que inclouen (a) notificació d’incompliment; (b) dret d’accés; (c) dret a ser oblidat; (d) portabilitat de dades; i (e) privacitat per disseny. El GDPR també permet el reconeixement de l’"interès públic a la disponibilitat de les dades", que té una especial rellevància per aquelles persones involucrades en mantenir, amb la major integritat possible, el registre públic de publicacions acadèmiques.

L'usuari té dret demanar la baixa de la subscripció,  a accedir a la informació que el concerneix recopilada en els fitxers de la UAB, declarats al Registre de Protecció de Dades de Catalunya, rectificar-la si és errònia, cancel·lar-la o oposar-se al seu tractament, en els termes establerts per la Llei, adreçant-se a sp.revistes.digitals@uab.cat.

La sol·licitud dels drets de cancel·lació de dades per part dels autors, no es farà efectiva en relació als seus articles publicats en la nostra web, sobre la base de la cessió il·limitada de drets de reproducció atorgada pels autors a la UAB.

Considerem que, si no cancel·la les seves dades personals expressament dels nostres fitxers, continua interessat a estar-hi incorporat mentre sigui adequat per a la finalitat amb què es van obtenir i mentre la UAB ho consideri oportú.

4. Seguretat

La UAB, en resposta a la confiança dipositada en nosaltres i tenint en compte la importància en matèria de protecció i confidencialitat que requereixen les dades personals de l'usuari, l'informa que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a salvaguardar-ne la seguretat tal com exigeix el Reglament General de Protecció de Dades de la UE (Reglament (UE) 2016/679) (GDPR), normativa vigent que regula el reglament de mitjans de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.

5. Cessió de dades

L'informem que les seves dades són tractades confidencialment i són utilitzades per a les finalitats indicades, i únicament comunicades en els casos previstos legalment i a les entitats que amb la UAB siguin impulsores de la revista, indicades a la pàgina web, per a la gestió i col·laboració en l'edició de la revista.

Les metadades personals vinculades a la publicació d’un article (nom i cognoms dels autors, filiació professional, número ORCID, pais) són depositats i distribuits, associats amb els de l’article, per l’assignació del DOI a través de Crossreff.

La UAB posa a disposició de l'usuari diferents opcions de recomanació, si bé sota l'exclusiva responsabilitat de l'emissor del missatge, de manera que la UAB queda eximida de qualsevol responsabilitat amb relació a l'enviament de comunicacions comercials no sol·licitades. En cap cas no conservem l'adreça electrònica del destinatari. Així mateix, queda expressament prohibit l'enviament massiu de missatges per part dels usuaris, per mitjà d'aquestes opcions, o el seu tractament comercial.

6. Galetes

Amb aquest avís, la UAB comunica als usuaris que utilitzen galetes (cookies) quan naveguen per les diferents pantalles i pàgines del web. Les galetes utilitzades per la UAB són emmagatzemades al disc dur de l'usuari però no poden llegir les dades contingudes al disc ni els arxius galeta creats per altres proveïdors. La UAB utilitza les galetes amb l'objectiu de reconèixer els usuaris que s'hagin registrat i poder-los oferir més bon servei i més personalitzat (idioma volgut per l'usuari...). Així mateix, són utilitzades per a obtenir informació totalment anònima sobre dades d'accés (data, hora, minut, freqüència, etc.), per a mesurar alguns paràmetres de trànsit en la pròpia pàgina web i calcular el nombre de visites, de manera que la UAB pugui enfocar i ajustar els serveis oferts més efectivament. No obstant això, l'usuari podrà impedir la generació de galetes amb l'opció corresponent que tingui el seu programa navegador. En aquest cas, la pàgina web continuarà essent operativa, però sense els avantatges de la personalització.

7. Comunicacions comercials per correu electrònic

En compliment de l'article 21 de la Llei de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, que prohibeix l'enviament de comunicacions comercials per mitjà del correu electrònic que prèviament no hagin estat autoritzades expressament pels destinataris, l'informem que l'acceptació d'aquestes condicions d'ús i política de confidencialitat, implica la seva autorització expressa per a fer-li enviaments informatius, comercials, publicitaris i promocionals per aquest mitjà a l'adreça facilitada. No obstant això, si no vol rebre les nostres comunicacions comercials per mitjà del correu electrònic, ho pot sol·licitar en l'enviament comercial que vulgui, seguint les instruccions que hi ha a cada enviament.

8. Modificació d'aquesta política de confidencialitat

Aquesta política de confidencialitat ha estat establerta amb data 20/05/2018. La UAB es reserva el dret en el futur de modificar la seva política de protecció de dades d'acord amb el seu criteri o a causa d'un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial. Si la UAB hi introdueix alguna modificació, el nou text serà publicat en aquesta mateixa pàgina, on l'usuari podrà tenir coneixement de la política de protecció de dades. Sigui com sigui, la relació amb l'usuari es regirà per les normes previstes en el moment precís en què s'accedeix al lloc web i, en conseqüència, és obligatori llegir-les cada vegada que ens faciliti les seves dades per mitjà del nostre web.