Les deficiències de la democràcia representativa europea

El dèficit fonamental de la representació política a la Unió Europea: la seva dependència nacional

Autors/ores

  • Anna Vilà Cuñat Universitat Autònoma de Barcelona

Resum

Les crisis, un cop superades, han d'oferir l'oportunitat de reflexionar i posar en marxa mecanismes de millora. La vida política a escala europea continua presentant-se incapaç de desvincular-se de les estructures i visions nacionals. En aquest escenari, el Parlament Europeu materialitza difícilment el principi de representativitat que li encomanen els tractats. Al llarg d'aquest article posarem de manifest que les nostres institucions europees, especialment pel que fa a l'activitat del Parlament, presenten una legitimitat democràtica deficient, degut, principalment, al rol primordial conferit als Estats ia les pròpies dinàmiques electorals dels partits polítics. Intentar avançar cap a un autèntic espai públic transnacional no és només un mandat, sinó també un deure envers els ciutadans europeus.

 

Paraules clau

Parlament Europeu, Eleccions Europees, Partidisme nacional, Espai públic transnacional, Consciència política europea, Legitimitat democràtica

Referències

BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

Bar, A. (1997). La légitimité de l’Union européenne après le Conseil européen d’Amsterdam. EIPASCOPE 1997 (2), P. 1-4. ttp://aei.pitt.edu/852/

Beetz, J. y Rossi, E. (2017). The EU’s democratic deficit in a realist key: multilateral governance, popular sovereignty, and critical responsiveness. Transnational Legal Theory, 8(1), 22-41. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20414005.2017.1307316

Bermudo, J.M. (2001). Filosofía política I. Luces y sombras de la ciudad. Serbal.

Buj, A. (2019). Italia convierte las europeas en un ‘referéndum’ sobre Salvini. La Vanguardia. https://www.lavanguardia.com/internacional/20190526/462469145435/salvini-liga-m5e-movimiento-5-estrellas-italia.html

Bobbio, N. (1985). El futuro de la democracia, Plaza Janés Editores. https://socialesenpdf.files.wordpress.com/2013/09/bobbio-norberto-el-futuro-de-la-democracia-1986.pdf

Cerniglia, F., y Pagani, L. (2015). Political Knowledge and Attitudes towards Centralisation in Europe. Fiscal Studies, 36(2), pp. 215-236. https://www.jstor.org/stable/26604806

Colliot-Thélène, C. (2011). La Démocratie sans «Demos». PUF, «Pratiques théoriques», 213 p. https://journals.openedition.org/ress/1245

Cursoux-Bruyere, S. (2019). L’Union européenne: une expression différente du concept de démocratie. RUE, nº1, p.62.

Chopin, T. (2015). La fracture politique de l’Europe. Crise de légitimité et déficit politique, Larcier.

De Miguel, B. (2020). Hungría y Polonia bloquean el fondo de recuperación por su vinculación con el Estado de derecho. El País. https://elpais.com/internacional/2020-11-16/hungria-bloquea-el-fondo-de-recuperacion-por-temor-a-la-vigilancia-de-bruselas-sobre-el-estado-de-derecho.html

Hill, C. (1993). The Capability-Expectations Gap, or Conceptualizing Europe's International Role. Journal of Common Market Studies, 31(3), p. 305-328. https://doi.org/10.1111/j.1468-5965.1993.tb00466.x

Magnette, P. (2017). Le régime politique de l’Union européenne. Presses de Sciences Po.

Mair, P. (2000). The limited impact of Europe on national party systems. West European Politics 23(4): 27-51. https://doi.org/10.1080/01402380008425399

Nikolaïdis, K. (2012). The Idea of European Demoicracy. In Dickson, J. and Eleftheriadis, P. (dir.), The Philosophical Foundations of European Union Law, OUP. http://kalypsonicolaidis.com/wp-content/uploads/2015/02/2013_TheIdeaofDemoicracy.pdf

Novák, K. [@KatalinNovakMP]. (2021). We will not let our MEPs be silenced or limited in their capacity to represent our voters. [Tweet]. Twitter. https://twitter.com/KatalinNovakMP/status/1367053668458106881

Rondu, J. (2019). Les partis politiques européens: que sont-ils et à quoi servent-ils? Les Surligneurs. https://www.lessurligneurs.eu/les-partis-politiques-europeens-que-sont-ils-et-a-quoi-servent-il/

Rousseau, J-J. (1762). Du contrat social, III. https://fr.wikisource.org/wiki/Du_contrat_social/%C3%89dition_1762/Livre_I/Chapitre_3

Val, E. (2019). Marine Le Pen supera Macron i el debilita per a la resta de mandat. La Vanguardia. https://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2019/05/27/pagina-6/241067028/pdf.html

Vresse, H. (2007). The Dynamics of Referendum Campaigns. Palgrave Macmillan UK.

DOCUMENTACIÓN OFICIAL

Consejo Europeo, Consejo de Asuntos Generales, 27 de junio de 2023. https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/gac/2023/06/27/

Debates en el Parlamento europeo de 7 de febrero de 2018 sobre la revisión del Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea (2017/2233(ACI)). https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-8-2018-02-07-ITM-005_EN.html

Decisión del Parlamento Europeo, de 7 de febrero de 2018, sobre la revisión del Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea (2017/2233(ACI)). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52018DP0030

Decisión (UE, Euratom) 2018/994 del Consejo, de 13 de julio de 2018, por la que se modifica el Acta relativa a la elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo, aneja a la Decisión 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consejo de 20 de septiembre de 1976. https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2018/994/oj?locale=es

Discurso sobre el Estado de la Unión 2016: Hacia una Europa mejor: una Europa que proteja, empodere y vele por la seguridad. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/SPEECH_16_3043

Resolución del Parlamento Europeo, del 11 de noviembre de 2015, sobre la reforma de la Ley electoral de la Unión Europea (2015/2035(INL)). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52015IP0395

Resolución del Parlamento Europeo, del 23 de julio de 2020, sobre las Conclusiones de la reunión extraordinaria del Consejo Europeo de los días 17 a 21 de julio de 2020 (2020/2732(RSP)). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IP0206&from=IT

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 3 de mayo de 2022, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo por el que se deroga la Decisión (76/787/CECA, CEE, Euratom) del Consejo y el Acta relativa a la elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo, aneja a dicha Decisión (2020/2220(INL)–2022/0902(APP)). https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-05-03_ES.html

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (Diario Oficial n° C 326 de 26/10/2012 p. 0001 – 0390) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT

Tratado de la Unión Europea (Diario Oficial n° C 326 de 26/10/2012 p. 0001 - 0390). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:12016M/TXT

JURISPRUDENCIA

Bundesverfassungsgericht, decisión del 5 de mayo de 2020. https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/EN/2020/05/rs20200505_2bvr085915en.html

Comunicado de prensa nº58/20 del Tribunal de Justicia de la UE, de 8 de mayo de 2020. https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-05/cp200058es.pdf

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 11 de diciembre de 2018, Weiss y O., C-493/17. ECLI:EU:C:2018:1000. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX:62017CJ0493

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 16 de junio de 2015, Gauweiler y O., C-62/14. ECLI:EU:C:2015:400 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A62014CJ0062

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 19 de diciembre de 2019, Junqueras i Vies c. Parlamento, C-502/19. ECLI:EU:C:2019:1115 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0502

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 22 de diciembre de 2022, Junqueras i Vies c. Parlamento, C‑115/21 P. ECLI:EU:C:2022:1021 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:62021CJ0115

Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 29 de octubre de 1980, Roquette c. Consejo, 138/79, ECLI:EU:C:1980:249 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX%3A61979CJ0138

Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 30 de abril de 2009, Italia y Donnici c. Parlamento, C-393/07 y C-9/08. ECLI:EU:C:2009:275 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A62007CJ0393

Sentencia del Tribunal General, de 2 de octubre de 2001, Martinez y otros. c. Parlamento, T-222/99, T-327/99 y T-329/99. ECLI:EU:T:2001:242 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:61999TJ0222

Sentencia del Tribunal General, de 5 de julio de 2023, Puigdemont i Casamajó y Comín i Oliveres c. Parlamento, T-115/20. ECLI:EU:T:2023:372 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:62020TJ0115

Biografia de l'autor/a

Anna Vilà Cuñat, Universitat Autònoma de Barcelona

Graduada en Dret espanyol (UAB), en Dret francès (Université Panthéon-Assas Paris II), Màster 1 "Droit européen" i Màster 2 "Droit et contentieux de l'Union européenne" (Paris II). Ha estat becària al Tribunal de Justícia de la Unió Europea i actualment és investigadora i professora associada a l'àrea de dret penal de la UAB.

Publicades

28-07-2023

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.