El Sistema d'Alerta Primerenca des del punt de vista dels representants administratius dels Parlaments nacionals a Brussel·les

“necessari, però poc important”

Autors/ores

Resum

En virtut del Protocol núm. 2 sobre l'aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat, s'ha concedit als parlaments nacionals la participació en l'elaboració de lleis de la UE, a través del sistema d'alerta primerenca (SAT; o el mecanisme de subsidiarietat). Sota el SAT, les cambres nacionals poden avaluar les propostes legislatives de la UE per motius de subsidiarietat, dins d'un període de vuit setmanes, després de la presentació per part de la Comissió Europea. A més, la contribució dels representants administratius dels parlaments nacionals al Parlament Europeu (o els anomenats funcionaris d'enllaç) és crucial perquè les cambres nacionals facin un seguiment de l'agenda de la Unió i participin als assumptes de la UE. Aquest estudi ofereix dades noves que es van recopilar a través d'un qüestionari administrat als funcionaris d'enllaç el 2022. En resum, aquests professionals transnacionals tendeixen a expressar escepticisme respecte al SAT i la seva eventual reforma i, alhora, agrairien una millora del "diàleg polític" molt més ampli entre la Comissió Europea i els parlaments.

Paraules clau

Sistema d'Alerta Primerenca, Parlaments nacionals, Parlament Europeu, Diàleg polític, Funcionaris d'enllaç

Referències

Ares, C.; Patiño, H. (2022). The EWS as an instrument of multi-level democracy according to the European Commission´s replies to the individual ROs. Draft paper presented at the 11th Biennial Conference of the ECPR Standing Group on the European Union (SGEU), 8-10 June, Luiss University, Rome.

Auel, K.; Neuhold, C. (2017). Multi-arena players in the making? Conceptualising the role of national Parliaments since the Lisbon Treaty. Journal of European Public Policy, 24(10), 1547–1561. https://doi.org/10.1080/13501763.2016.1228694

Auel, K.; Neuhold, C. (2018). “Europeanisation” of National Parliaments in European Union Member States: Experiences and Best-Practices. Study for the European Parliament’s Greens/EFA Group. https://irihs.ihs.ac.at/id/eprint/4746/1/Study_Europeanisation_June-2018.pdf

Borońska-Hryniewiecka, Karolina (2021). Beyond Legislative Veto Power: The Transformative Effects of the Early Warning for Subsidiarity Control Ten Years Down the Line. Política y Sociedad, 58(1), e71934. https://doi.org/10.5209/poso.71934

Christiansen, T.; Griglio, E.; Lupo, N. (2021). Making representative democracy work: the role of parliamentary administrations in the European Union. The Journal of Legislative Studies, 27 (4), 477-493. https://doi.org/10.1080/13572334.2021.1976948

Christiansen, T.; Högenauer, A.; Neuhold, C. (2014). National Parliaments in the post-Lisbon European Union: Bureaucratization rather than Democratization?. Comparative European Politics, 12(2), 121–140. https://doi.org/10.1057/cep.2012.38

Cooper, I. (2012). A “Virtual Third Chamber” for the European Union? National Parliaments after the Treaty of Lisbon. West European Politics, 35(3), 441–465. https://doi.org/10.1080/01402382.2012.665735

Cooper, I. (2015). A yellow card for the striker: national parliaments and the defeat of EU legislation on the right to strike, Journal of European Public Policy, 22(10), 1406–1425. https://doi.org/10.1080/13501763.2015.1022569

Cooper, I. (2019). National Parliaments in the democratic politics of the EU: the subsidiarity early warning mechanism, 2009–2017. Comparative European Politics, 17, 919–939. https://doi.org/10.1057/s41295-018-0137-y

Directive (EU) 2018/957 of the European Parliament and of the Council of 28 June 2018 amending Directive 96/71/EC concerning the posting of workers in the framework of the provision of services. https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/957/oj

European Commission (2022). Annual Report 2021 on the Application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality and on Relations with National Parliaments, Brussels, 1.8.2022 [COM (2022) 366 final]. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52022DC0366

European Parliament (2021). Resolution on European Union regulatory fitness and subsidiarity and proportionality - report on Better Law Making covering the years 2017, 2018 and 2019 (2020/2262(INI)) (2022/C 81/06). https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0316_EN.pdf

Fromage, D. and Kreilinger, V. (2017). National Parliaments´ Third Yellow Card and the Struggle over the Revision of the Posted Workers Directive. European Journal of Legal Studies, 10(1), 125-160. https://cadmus.eui.eu/handle/1814/48071

Högenauer, A. (2021). The mainstreaming of EU affairs: a challenge for parliamentary administrations. The Journal of Legislative Studies, 27 (4), 535-553. https://doi.org/10.1080/13572334.2021.1965364

Huysmans, M. (2019). Euroscepticism and the Early Warning System. Journal of Common Market Studies, 57(3), 431–447. https://doi.org/10.1111/jcms.12809

Neuhold, C.; Högenauer, A. (2016). An information network of officials? Dissecting the role and nature of the network of parliamentary representatives in the European Parliament. The Journal of Legislative Studies, 22(2), 237–256. https://doi.org/10.1080/13572334.2016.1163884

Proposal for a COUNCIL REGULATION on the exercise of the right to take collective action within the context of the freedom of establishment and the freedom to provide services /* COM/2012/0130 final - 2012/0064 (APP). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52012PC0130

Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 96/71/EC of The European Parliament and of the Council of 16 December 1996 concerning the posting of workers in the framework of the provision of services COM/2016/0128 final. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016PC0128

Raunio, T. (2005). Much Ado About Nothing? National Legislatures in the EU Constitutional Treaty. European Integration online Papers (EIoP), 9(9). http://eiop.or.at/eiop/pdf/2005-009.pdf

Raunio, T. (2010). Destined for Irrelevance? Subsidiarity Control by National Parliaments (WP). Working Paper 36/2010, Elcano Royal Institute Madrid. https://media.realinstitutoelcano.org/wp-content/uploads/2021/11/wp36-2010-raunio-national-parliaments-subsidiarity-control.pdf

Van Gruisen, P.; Huysmans, M. (2020). The Early Warning System and policymaking in the European Union. European Union Politics, 21(3), 451–473. https://doi.org/10.1177/1465116520923752

Biografies de l'autor/a

Cristina Ares Castro-Conde, Universitat de Santiago de Compostela

Professora Associada de Ciències Polítiques i de l'Administració Pública a la Universitat de Santiago de Compostela. Té un màster en Estudis Polítics i Administratius Europeus pel College of Europe de Bruges, i ha completat la seva formació en altres institucions acadèmiques, com el WZB Berlin Social Science Center, l'Hertie School (Jacques Delors Centre) i el Centre for the Study of Europe de la Universitat de Boston. La seva activitat investigadora se centra en el camp de la política i les polítiques de la UE, i la governança multinivell, entre d'altres agendes de recerca.

Helena Patiño, Universitat de Santiago de Compostela

Investigadora junior.

Publicades

28-07-2023

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.