Interpreting Differences in Parental Encouragement to learn the host language: California and Catalonia Compared

Ann Elizabeth Wilson

Abstract

Abstract

This article is based on a subset of data gathered in a bi-national PhD study regarding measures of parental encouragement when comparing immigrant background and native students (n=233) in Catalonia (Spain) and California. The ANOVA means comparisons of parental encouragement based on groupings of first generation, second generation, and native students show a decrease in parental encouragement (over immigrant generations) among the Californian respondents but an increase among the Catalan respondents. It is hypothesized that in Catalonia, newcomer parents realize over a period of years importance of the Catalan language in Catalonia, in contrast, in the US, parents of newcomer students arrive aware of the importance of learning English. Nevertheless, more data is needed to confirm this hypothesis. Results are combined with a review of recent literature in order to argue the need for more studies on immigrant parent attitudes as perceived by their children toward L2 learning, especially in Catalonia.

Keywords: Parental attitudes, parental encouragement, immigrant students, language learning motivation, L2

Resum

Aquest article es basa en un subconjunt de dades recollides en el marc d'una recerca predoctoral binacional en relació de les mesures d'estímuls per part dels pares tot comparant grups d'estudiants de procedència immigrant amb els d'autoctòna tant a Catalunya (Espanya) com a Califòrnia (Estats Units) (n=233). Els resultats dels ANOVA sobre aquests estímuls parentals fets amb dades procedents d'estudiants autòctons i els immigrants de primera i segona generació mostren una disminució de les puntuacions entre els participants d'origent immigrant a Califòrnia mentre que s'evidencia un increment entre els de Catalunya. La hipòtesi proposada és que a Catalunya els pares nouvinguts triguen a adonar-se de la importància del català, a diferència dels EUA, on els pares dels estudiants nouvinguts són conscients de la importància d'aprendre l'anglès. Tanmateix, es necessiten més dades per confirmar aquesta hipòtesi. Per la qual cosa els resultats es combinen amb una revisió dels estudis recents per argumentar la necesitat d’aportar més dades empíriques sobre com els alumnes perceben les actituds dels pares immigrants envers l'aprenentatge de la L2, especialment a Catalunya.

Paraules clau: Actituds dels pares, estímul dels pares, alumnes d'origen immigrant, la motivació d'aprendre llengües, LL2

Resumen

Este artículo está basado en un subconjunto de datos recogidos en el marco de una investigación predoctoral binacional en relación a las medidas de estímulos por parte de los estímulos paternos comparando grupos de estudiantes de procedencia inmigrante en Cataluña (España) como España (Estados Unidos) (n=233). Los resultados de los ANOVA sobre estos estímulos parentales hechos con datos procedentes de estudiantes autóctonos y los inmigrantes de primera y segunda generación muestran una disminución de los puntuaciones entre los participantes de origen inmigrante en California mientras que se evidencia un incremento en los de Cataluña. La hipótesis propuesta es que en Cataluña los padres recién llegados tardan en darse cuenta de la importancia del catalán, a diferencia de EEUU, donde los padres de los estudiantes recién llegados son conscientes de la importancia de aprender el inglés. Sin embargo, se necesitan más datos para confirmar esta hipótesis. Por lo que los resultados se combinan con una revisión de los estudios recientes para argumentar la necesidad de aportar más datos empíricos sobre cómo los alumnos perciben las actitudes de los padres inmigrantes hacia el aprendizaje de la L2, especialmente en Cataluña.

Palabras clave: Actitudes de los padres, estímulo de los padres, alumnos de origen inmigrante, la motivación de aprender lenguas, L2

Keywords

Parental attitudes, parental encouragement, immigrant students, language learning motivation, L2

Full Text:

Wilson

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Copyright (c)