Call for ...

02-10-2010

Es fa el primer anunci per a tots els autors interessats en enviar propostes pel volum 4. Es publicaran investigacions empíriques (quantitatives o qualitatives), estats de la qüestió (revisions bibliogràfiques recents) o entrevistes amb persones expertes. S'acceptaran textos en català, espanyol, francès i anglès. Les propostes seran revisades per una comissió editorial i un comitè científic, mitjançant un procés d'avaluació anònima. Data límit és el 15 de novembre de 2010. Envieu propostes a: bellaterra.journal@gmail.com

 

 

Se hace la primera llamada para todos los autores interesados en enviar propuestas para el volumen 4. Se publicarán investigaciones empíricas (cuantitativas o cualitativas), estados de la cuestión (revisiones bibliográficas recientes) o entrevistas con personas expertas. Se aceptarán textos en catalán, español, francés e inglés. Las propuestas serán revisadas por una comisión editorial y por un comité científico, mediante un proceso de evaluación anónima.  Fecha limite es el 15 de noviembre de 2010. Enviad propuestas a: bellaterra.journal@gmail.com

 

 

This is the first call for proposals for volume 4. We seek empirical investigations, literary reviews or interviews within the range of research in language and literature teaching methods. We will accept submissions in Catalan, Spanish, French and English. Submissions to the journal are reviewed by the editorial board and advisory board, using a critical process of blind peer review. Deadline is 15 November 2010. Send proposals to: bellaterra.journal@gmail.com