Trameses

Necessiteu Vés a l’inici de sessió o Registrar per fer una tramesa.

Llista de verificació per preparar trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/ores han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no se segueixin aquestes instruccions, les trameses es podran retornar als autors/ores.
  • L’article és original i no ha estat publicat anteriorment.
  • Totes les imatges que conté el document tenen associades el permís per ser utilitzades. Totes les imatges de baixa qualitat s’han enviat com arxius independents en format .jpeg o .gif
  • El text compleix amb els requisits bibliogràfics i d’estil descrits a les Directrius per a l'autor/a.
  • Totes les persones que signen l’article han mostrat el seu consentiment per fer servir el seu nom i incloure la seva adreça electrònica.
  • Accepto que l’article es distribueixi sota una llicència CreativeCommons-By 4.0 Internacional.

Directrius per a l’autor/a

L’enviament d'articles sempre es farà a través del lloc web de la revista. Per fer-ho, cal estar registrat com a autor, entrar amb el nom d’usuari i contrasenya i fer una tramesa nova. En cas de no estar registrat, ho podeu fer a https://revistes.uab.cat/ciencies/user/register. Si calgués enviar una versió corregida del treball es farà servir també el lloc web de la revista, en el mateix espai obert per a la versió inicial. No l’envieu pas com si fos un nou article. Per a qualsevol dubte o aclariment, podeu posar-vos en contacte amb la revista a revista.ciencies@uab.cat.

Els autors interessats en enviar articles a la revista Ciències hauran de verificar prèviament que el text enviat respecti els següents criteris:

1. Idioma
L'idioma de la revista és el català, en qualsevol de les seves variants dialectals. En casos excepcionals, es podran presentar articles en castellà i/o anglès. Aquests es publicaran en la versió original i en la versió traduïda. En el cas que el propi autor no pugui proporcionar la traducció al català, l’equip de redacció se’n farà càrrec.

2. Extensió
L'extensió dels articles pot ser d’entre 3.500 i 8.000 paraules, seguint el format de la plantilla. En casos especials (monogràfics, articles convidats, etc.) es podran publicar articles més llargs.

3. Autoria
Els noms dels autors, a l'inici de l'article, hauran d’anar acompanyats del correu electrònic de l'autor i del lloc de treball o filiació institucional. Es recomana consultar la “Propuesta de manual de ayuda a los investigadores españoles para la normalización del nombre de autores e instituciones en las publicaciones científicas”.

4. Resum i paraules clau
Tots els treballs han d'incloure, a la primera pàgina, un resum (abstract), de no més de 250 paraules, i una llista de 5 a 8 paraules clau (keywords) en l'idioma de l'article i en anglès. Es recomana que les paraules clau seleccionades no s'hagin inclòs al títol i que siguin termes habituals de classificació bibliomètrica.

5. Format de text
Els treballs es presentaran en document de text, en format Microsoft Word (.doc), Rich Text Format (RTF) o OpenOffice Writer (.odt) a partir de la plantilla disponible al web (enllaç).

6. Estructura del document
Les diverses parts del text s'hauran d’encapçalar amb un títol adient. Es recomana incloure un apartat breu d'introducció general o justificació i un apartat de conclusions o consideracions finals, encapçalats d'un títol de primer nivell. Es poden fer servir títols de segon nivell per subdividir aquests apartats, però no es recomana utilitzar un tercer nivell de títols per a subdivisions més petites del text. Per a preservar l'estil es recomana no fer ús de les negretes.

7. Figures
Les figures poden anar inserides al cos del text amb l'opció «en línia amb el text». Es recomana que les figures siguin d'elaboració pròpia o bé d'ús lliure. En cas d'autories de tercers, caldrà que l'autor aporti la conformitat d'aquests per poder publicar-les. Totes les figures han d'estar numerades, titulades i degudament referenciades al cos del text. La revista pot requerir que, addicionalment, aquestes s'enviïn com a arxiu independent, en format .jpeg o .gif de 300 ppp.

8. Citacions bibliogràfiques
Totes les citacions han de seguir les normes de citació segons el model American Psychological Association (APA). Per a més detalls, consulteu la guia de citació APA del Servei de Biblioteques de la UAB: https://ddd.uab.cat/pub/guibib/113512/modelapa_a2018.pdf

9. Enllaços a documents digitals no citats a la bibliografia
En cas de voler incloure enllaços a vídeos, webs, notícies digitals, materials didàctics, etc., s'hauran de referenciar al cos del text entre claudàtors [número] i afegir l'enllaç al final del document, després de les referències bibliogràfiques. En cap cas es faran servir notes a peu de pàgina.

Experiències didàctiques i treballs pràctics

Secció enfocada a donar a conèixer una determinada experiència didàctica al professorat, aportant informació suficient per poder-la reproduir. Cal distingir si es tracta d’una experiència o treball pràctic enfocat a nivells escolars d’infantil i primària o bé a ESO i batxillerat. Es recomana començar l’article situant breument l’experiència o treball pràctic en el temps i el lloc i incloure informació sobre quina era la finalitat buscada, com va sorgir la necessitat d’aquesta experiència, com es va construir i implantar i quina és la situació actual. Tanmateix, el cos de l’escrit ha d’incloure una explicació ordenada del procés de treball. Finalment, cal que l’article acabi amb una valoració dels resultats obtinguts i, si escau, amb una exposició de les perspectives d’evolució o continuació.

Reflexions i recerques sobre l'ensenyament de les ciències

En aquesta secció es tracta de donar a conèixer treballs sobre la didàctica de les ciències que tenen una aplicabilitat a les aules. Aquests treballs poden incloure activitats enfocades a realitzar-se amb l’alumnat, que hagin sorgit de l’aplicació dels resultats de la recerca efectuada, prèviament. Tanmateix, són adients —tant articles de presentació de recerques— com articles mostrant els resultats d’aquestes recerques, mencionant la seva implicació didàctica. Seria recomanable incloure una introducció, incloent referències bibliogràfiques que situïn el tema de l’article i l’objectiu de la recerca, seguida d’una breu descripció de la metodologia emprada i de les conseqüències que se’n puguin derivar a la pràctica docent. Sempre és convenient contrastar breument els resultats o les reflexions amb altres estudis sobre el tema.

El Racó STEAM

El Racó STEM es volen mostrar experiències didàctiques i reflexions que, si bé escapen de l’àmbit curricular de les ciències experimentals, estableixen ponts amb altres àmbits, com el tecnològic, el matemàtic i l’artístic. Igual que a les seccions anteriors, és recomanable engegar l’article situant el lector entorn de la finalitat de l’experiència o reflexió didàctica i incloure una explicació ordenada de les idees que es pretén comunicar. Es valoraràn especialment aquelles propostes que no només aportin exemples concrets d’activitats d’aula, sinó que també ajudin a definir col·lectivament què és l’àmbit STEAM i quines metodologies didàctiques aporten un veritable valor afegit al seu ensenyament i aprenentatge.

Ciència oberta al món

A la secció Ciència oberta al món volem incorporar articles de divulgació científica, és a dir, escrits que apropin el coneixement i la pràctica científica a tothom (i en concret, als professorat de ciències) de manera clara i entenedora. En aquesta secció, s'inclouran escrits sobre temes científics o tecnològics d'actualitat o d'elevat interès social, enfocats a exposar noves troballes científiques o a presentar iniciatives i projectes que connectin la ciència i el món científic-tecnològic amb l'escola i la societat. També s'hi podran incloure articles que apropin el món científic purament acadèmic al públic i que responguin a preguntes sobre com funcionen les estructures de recerca o quines són les últimes tendències investigadores, entre d’altres.

Declaració de privacitat

La utilització del lloc web de la UAB i de qualsevol dels serveis que s'hi incorporen pressuposa la plena acceptació de les condicions que es manifesten en la política de privadesa que s'exposa.

1. Recollida de dades i consentiment per a tractar-les

D’acord amb la Regulació General de Protecció de Dades de la Unió Europea (GDPR), s'informa que les dades personals que se sol·liciten en els nostres formularis o que ens puguin ser facilitades per mitjà de les nostres adreces de correu electrònic, basant-nos amb el consentiment inequívoc, s'inclouran als nostres fitxers de dades personals, la responsable i titular dels quals és la UAB. Així mateix, quan una persona emplena qualsevol dels formularis amb les dades personals que se sol·liciten i n'accepta l'enviament o ens envia un missatge electrònic amb dades personals, autoritza -i ho consent- expressament la UAB a tractar i incorporar als nostres fitxers les dades personals facilitades i totes les dades que es generin en relació amb la seva participació o ús dels diferents productes o serveis que s'ofereixen en aquesta pàgina web, si bé amb caràcter revocable, i sense efectes retroactius, i accepta les condicions del tractament expressades a continuació.

Així mateix, informem que totes les dades seran tractades amb la màxima confidencialitat i d'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals i que els nostres fitxers estan inscrits legalment en el Registre General de l'Agència Catalana de Protecció de Dades.

La UAB no es responsabilitza del tractament de les dades personals de les pàgines web a què l'usuari pugui accedir per mitjà dels diferents enllaços que conté la nostra pàgina web.

Aquesta pàgina web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a l'Estat espanyol, a la qual queden sotmeses les persones, tant nacionals com estrangeres, que utilitzin aquest web.

2. Finalitats del tractament

Les dades que sol·licitem són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per a la finalitat amb la qual es recullen, enviament dels butlletins de novetats a través del correo electrònic que ens ha facilitat para contactar d’una forma personalitzada o reconeixe’l en la seva propera visita, mai no seran utilitzades amb una finalitat diferent d'aquesta per a la qual han estat cedides, i en cap cas l'usuari no està obligat a facilitar-nos-les; no obstant això, són absolutament necessàries per a poder portar a terme els serveis que li oferim.

Llevat que específicament s'estableixi el contrari, es considerarà necessari emplenar tots els camps de cada formulari, per a la qual cosa l'usuari haurà d'emplenar els formularis amb dades vertaderes, exactes, completes i actualitzades. L'usuari serà l'únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe i indirecte, que ocasioni a la UAB o a qualsevol tercer per emplenar els formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades o amb dades de tercers.

La nostra pàgina web obté les dades personals de l'usuari mitjançant la recepció de diversos formularis i per mitjà del correu electrònic per gestionar la subscripció a la nostre revista, o si escau, per a la seva participació com a autor, corrector o revisor de les mateixes, basant-nos en el consentimient inequívoc.

La UAB es reserva el dret de decidir la incorporació o no incorporació de les dades d'aquestes persones als seus fitxers.

3. Dret d'accés, rectificació i cancel·lació de les dades personals de l'usuari

Els editors de la revista compleixen amb els estàndars industrials de privacitat de dades, de forma específica la disposició de la Regulació General de Protecció de Dades de la Unió Europea (GDPR) per els "drets dels subjectes de les dades" que inclouen (a) notificació d’incompliment; (b) dret d’accés; (c) dret a ser oblidat; (d) portabilitat de dades; i (e) privacitat per disseny. El GDPR també permet el reconeixement de l’"interès públic a la disponibilitat de les dades", que té una especial rellevància per aquelles persones involucrades en mantenir, amb la major integritat possible, el registre públic de publicacions acadèmiques.

L'usuari té dret demanar la baixa de la subscripció,  a accedir a la informació que el concerneix recopilada en els fitxers de la UAB, declarats al Registre de Protecció de Dades de Catalunya, rectificar-la si és errònia, cancel·lar-la o oposar-se al seu tractament, en els termes establerts per la Llei, adreçant-se a sp.revistes.digitals@uab.cat.

La sol·licitud dels drets de cancel·lació de dades per part dels autors, no es farà efectiva en relació als seus articles publicats en la nostra web, sobre la base de la cessió il·limitada de drets de reproducció atorgada pels autors a la UAB.

Considerem que, si no cancel·la les seves dades personals expressament dels nostres fitxers, continua interessat a estar-hi incorporat mentre sigui adequat per a la finalitat amb què es van obtenir i mentre la UAB ho consideri oportú.

4. Seguretat

La UAB, en resposta a la confiança dipositada en nosaltres i tenint en compte la importància en matèria de protecció i confidencialitat que requereixen les dades personals de l'usuari, l'informa que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a salvaguardar-ne la seguretat tal com exigeix el Reglament General de Protecció de Dades de la UE (Reglament (UE) 2016/679) (GDPR), normativa vigent que regula el reglament de mitjans de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.

5. Cessió de dades

L'informem que les seves dades són tractades confidencialment i són utilitzades per a les finalitats indicades, i únicament comunicades en els casos previstos legalment i a les entitats que amb la UAB siguin impulsores de la revista, indicades a la pàgina web, per a la gestió i col·laboració en l'edició de la revista.

Les metadades personals vinculades a la publicació d’un article (nom i cognoms dels autors, filiació professional, número ORCID, pais) són depositats i distribuits, associats amb els de l’article, per l’assignació del DOI a través de Crossreff.

La UAB posa a disposició de l'usuari diferents opcions de recomanació, si bé sota l'exclusiva responsabilitat de l'emissor del missatge, de manera que la UAB queda eximida de qualsevol responsabilitat amb relació a l'enviament de comunicacions comercials no sol·licitades. En cap cas no conservem l'adreça electrònica del destinatari. Així mateix, queda expressament prohibit l'enviament massiu de missatges per part dels usuaris, per mitjà d'aquestes opcions, o el seu tractament comercial.

6. Galetes

Amb aquest avís, la UAB comunica als usuaris que utilitzen galetes (cookies) quan naveguen per les diferents pantalles i pàgines del web. Les galetes utilitzades per la UAB són emmagatzemades al disc dur de l'usuari però no poden llegir les dades contingudes al disc ni els arxius galeta creats per altres proveïdors. La UAB utilitza les galetes amb l'objectiu de reconèixer els usuaris que s'hagin registrat i poder-los oferir més bon servei i més personalitzat (idioma volgut per l'usuari...). Així mateix, són utilitzades per a obtenir informació totalment anònima sobre dades d'accés (data, hora, minut, freqüència, etc.), per a mesurar alguns paràmetres de trànsit en la pròpia pàgina web i calcular el nombre de visites, de manera que la UAB pugui enfocar i ajustar els serveis oferts més efectivament. No obstant això, l'usuari podrà impedir la generació de galetes amb l'opció corresponent que tingui el seu programa navegador. En aquest cas, la pàgina web continuarà essent operativa, però sense els avantatges de la personalització.

7. Comunicacions comercials per correu electrònic

En compliment de l'article 21 de la Llei de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, que prohibeix l'enviament de comunicacions comercials per mitjà del correu electrònic que prèviament no hagin estat autoritzades expressament pels destinataris, l'informem que l'acceptació d'aquestes condicions d'ús i política de confidencialitat, implica la seva autorització expressa per a fer-li enviaments informatius, comercials, publicitaris i promocionals per aquest mitjà a l'adreça facilitada. No obstant això, si no vol rebre les nostres comunicacions comercials per mitjà del correu electrònic, ho pot sol·licitar en l'enviament comercial que vulgui, seguint les instruccions que hi ha a cada enviament.

8. Modificació d'aquesta política de confidencialitat

Aquesta política de confidencialitat ha estat establerta amb data 20/05/2018. La UAB es reserva el dret en el futur de modificar la seva política de protecció de dades d'acord amb el seu criteri o a causa d'un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial. Si la UAB hi introdueix alguna modificació, el nou text serà publicat en aquesta mateixa pàgina, on l'usuari podrà tenir coneixement de la política de protecció de dades. Sigui com sigui, la relació amb l'usuari es regirà per les normes previstes en el moment precís en què s'accedeix al lloc web i, en conseqüència, és obligatori llegir-les cada vegada que ens faciliti les seves dades per mitjà del nostre web.