Trameses

Necessiteu Vés a l’inici de sessió o Registrar per fer una tramesa.

Llista de verificació per preparar trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/ores han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no se segueixin aquestes instruccions, les trameses es podran retornar als autors/ores.
  • L’article és original i no ha estat publicat anteriorment.
  • Totes les imatges que conté el document tenen associades el permís per ser utilitzades. Totes les imatges de baixa qualitat s’han enviat com arxius independents en format .jpeg o .gif
  • El text compleix amb els requisits bibliogràfics i d’estil descrits a les Directrius per a l'autor/a.
  • Totes les persones que signen l’article han mostrat el seu consentiment per fer servir el seu nom i incloure la seva adreça electrònica.
  • Accepto que l’article es distribueixi sota una llicència CreativeCommons-By 4.0 Internacional.

Directrius per a l’autor/a

L’enviament d'articles sempre es farà a través del lloc web de la revista. Per fer-ho, cal estar registrat com a autor, entrar amb el nom d’usuari i contrasenya i fer una tramesa nova. En cas de no estar registrat, ho podeu fer a https://revistes.uab.cat/ciencies/user/register. Si calgués enviar una versió corregida del treball es farà servir també el lloc web de la revista, en el mateix espai obert per a la versió inicial. No l’envieu pas com si fos un nou article. Per a qualsevol dubte o aclariment, podeu posar-vos en contacte amb la revista a revista.ciencies@uab.cat.

Els autors interessats en enviar articles a la revista Ciències hauran de verificar prèviament que el text enviat respecti els següents criteris:

1. Idioma
L'idioma de la revista és el català, en qualsevol de les seves variants dialectals. En casos excepcionals, es podran presentar articles en castellà i/o anglès. Aquests es publicaran en la versió original i en la versió traduïda. En el cas que el propi autor no pugui proporcionar la traducció al català, l’equip de redacció se’n farà càrrec.

2. Extensió
L'extensió dels articles pot ser d’entre 3.500 i 7.000 paraules i d’entre 4 i 8 pàgines, seguint el format de la plantilla. En casos especials (monogràfics, articles convidats, etc.) es podran publicar articles més llargs.

3. Autoria
Els noms dels autors, a l'inici de l'article, hauran d’anar acompanyats del correu electrònic de l'autor i del lloc de treball o filiació institucional. Es recomana consultar la “Propuesta de manual de ayuda a los investigadores españoles para la normalización del nombre de autores e instituciones en las publicaciones científicas”.

4. Resum i paraules clau
Tots els treballs han d'incloure, a la primera pàgina, un resum (abstract), de no més de 250 paraules, i una llista de 5 a 8 paraules clau (keywords) en l'idioma de l'article i en anglès. Es recomana que les paraules clau seleccionades no s'hagin inclòs al títol i que siguin termes habituals de classificació bibliomètrica.

5. Format de text
Els treballs es presentaran en document de text, en format Microsoft Word (.doc), Rich Text Format (RTF) o OpenOffice Writer (.odt) a partir de la plantilla disponible al web (enllaç).

6. Estructura del document
Les diverses parts del text s'hauran d’encapçalar amb un títol adient. Es recomana incloure un apartat breu d'introducció general o justificació i un apartat de conclusions o consideracions finals, encapçalats d'un títol de primer nivell. Es poden fer servir títols de segon nivell per subdividir aquests apartats, però no es recomana utilitzar un tercer nivell de títols per a subdivisions més petites del text.

7. Figures
Les figures poden anar inserides al cos del text amb l'opció «en línia amb el text». Es recomana que les figures siguin d'elaboració pròpia o bé d'ús lliure. En cas d'autories de tercers, caldrà que l'autor aporti la conformitat d'aquests per poder publicar-les. Totes les figures han d'estar numerades, titulades i degudament referenciades al cos del text. La revista pot requerir que, addicionalment, aquestes s'enviïn com a arxiu independent, en format .jpeg o .gif de 300 ppp.

8. Citacions bibliogràfiques
Totes les citacions han de seguir les normes de citació segons el model American Psychological Association (APA). Per a més detalls, consulteu la guia de citació APA del Servei de Biblioteques de la UAB: https://ddd.uab.cat/pub/guibib/113512/modelapa_a2018.pdf

9. Enllaços a documents digitals no citats a la bibliografia
En cas de voler incloure enllaços a vídeos, webs, notícies digitals, materials didàctics, etc., s'hauran de referenciar al cos del text entre claudàtors [número] i afegir l'enllaç al final del document, després de les referències bibliogràfiques. En cap cas es faran servir notes a peu de pàgina.

Experiències didàctiques i treballs pràctics

Secció enfocada a donar a conèixer una determinada experiència didàctica al professorat, aportant informació suficient per poder-la reproduir. Cal distingir si es tracta d’una experiència o treball pràctic enfocat a nivells escolars d’infantil i primària o bé a ESO i batxillerat. Es recomana començar l’article situant breument l’experiència o treball pràctic en el temps i el lloc i incloure informació sobre quina era la finalitat buscada, com va sorgir la necessitat d’aquesta experiència, com es va construir i implantar i quina és la situació actual. Tanmateix, el cos de l’escrit ha d’incloure una explicació ordenada del procés de treball. Finalment, cal que l’article acabi amb una valoració dels resultats obtinguts i, si escau, amb una exposició de les perspectives d’evolució o continuació.

Reflexions i recerques sobre l'ensenyament de les ciències

En aquesta secció es tracta de donar a conèixer treballs sobre la didàctica de les ciències que tenen una aplicabilitat a les aules. Aquests treballs poden incloure activitats enfocades a realitzar-se amb l’alumnat, que hagin sorgit de l’aplicació dels resultats de la recerca efectuada, prèviament. Tanmateix, són adients —tant articles de presentació de recerques— com articles mostrant els resultats d’aquestes recerques, mencionant la seva implicació didàctica. Seria recomanable incloure una introducció, incloent referències bibliogràfiques que situïn el tema de l’article i l’objectiu de la recerca, seguida d’una breu descripció de la metodologia emprada i de les conseqüències que se’n puguin derivar a la pràctica docent. Sempre és convenient contrastar breument els resultats o les reflexions amb altres estudis sobre el tema.

El Racó STEAM

El Racó STEM es volen mostrar experiències didàctiques i reflexions que, si bé escapen de l’àmbit curricular de les ciències experimentals, estableixen ponts amb altres àmbits, com el tecnològic, el matemàtic i l’artístic. Igual que a les seccions anteriors, és recomanable engegar l’article situant el lector entorn de la finalitat de l’experiència o reflexió didàctica i incloure una explicació ordenada de les idees que es pretén comunicar. Es valoraràn especialment aquelles propostes que no només aportin exemples concrets d’activitats d’aula, sinó que també ajudin a definir col·lectivament què és l’àmbit STEAM i quines metodologies didàctiques aporten un veritable valor afegit al seu ensenyament i aprenentatge.

Ciència oberta al món

A la secció Ciència oberta al món volem incorporar articles de divulgació científica, és a dir, escrits que apropin el coneixement i la pràctica científica a tothom (i en concret, als professorat de ciències) de manera clara i entenedora. En aquesta secció, s'inclouran escrits sobre temes científics o tecnològics d'actualitat o d'elevat interès social, enfocats a exposar noves troballes científiques o a presentar iniciatives i projectes que connectin la ciència i el món científic-tecnològic amb l'escola i la societat. També s'hi podran incloure articles que apropin el món científic purament acadèmic al públic i que responguin a preguntes sobre com funcionen les estructures de recerca o quines són les últimes tendències investigadores, entre d’altres.

Declaració de privacitat

Els noms i les adreces de correu electrònic que hi ha al lloc web de la revista només s'utilitzaran per als usos indicats en aquesta revista i no estaran disponibles per cap altre ús ni per terceres parts.