https://revistes.uab.cat/ciencies/issue/feed Ciències: revista del professorat de ciències de Primària i Secundària 2022-02-01T17:15:35+01:00 Digna Couso Lagarón revista.ciencies@uab.cat Open Journal Systems <p><em>Ciències</em>: la revista d'accés obert en català sobre ensenyament i aprenentatge de les ciències, adreçada al professorat d’educació infantil, primària i secundària.</p> <p>La revista és un espai on compartir experiències, reflexions i recerques del i pel professorat de ciències. S’hi publiquen articles relacionats amb la pràctica educativa, recursos i experiències didàctiques innovadores i recerques relacionades amb la innovació i les bones pràctiques en didàctica de les ciències.</p> https://revistes.uab.cat/ciencies/article/view/n43-soler Pensar, fer i entendre ciència a través de l’error 2021-09-17T10:28:13+02:00 Jordi Soler Garcia jsoler40@xtec.cat <p>El procés de construcció del coneixement científic és complex, dinàmic i col·lectiu a partir de l’argumentació basada en evidències, on l’error hi té un paper fonamental. La identificació d’errors i la reflexió al voltant d’aquest element són pràctiques científiques habituals, i sovint actuen com a motor d’aprenentatge, fent que les recerques avancin. Tanmateix, la ciència escolar sovint encara fomenta una visió de la ciència massa simple, linear i centrada en el producte final, on l’error no hi té cabuda. En aquest article es descriuen algunes experiències d’aula basades en un enfocament indagatiu on l’error s’aprofita per a desenvolupar la competència científica de l’alumnat.</p> 2022-02-01T00:00:00+01:00 Drets d'autor (c) 2022 Jordi Soler Garcia https://revistes.uab.cat/ciencies/article/view/n43-rotllan-munoz-garcia-etal El Pla de Departament Phi. Una empenta lingüística a la competència científica. 2021-07-01T10:16:25+02:00 Marta Rotllan mrotllan@insmartaestrada.cat Maria Muñoz mmunoz61@xtec.cat Antoni Garcia agarci42@xtec.cat Carme Grimalt-Álvaro cgrimalt@gmail.com Marisa Hernández marisa.herro@gmail.com Anna Marbà anna.marba@uab.cat Jordi Domènech-Casal jdomen44@xtec.cat <p>Desplegar un ensenyament competencial de les Ciències és un repte que requereix incloure de manera sostinguda components epistèmiques, cognitives i lingüístiques que impacten metodològicament en el disseny d’actuacions i activitats. Es descriu el disseny i seqüenciació, aplicació i valoracions inicials dels aspectes lingüístics d’un Pla de Departament per al treball d’aquestes components al llarg dels quatre cursos de l’ESO en un institut de secundària. El pla s’ha aplicat durant el curs 2020-2021 i se’n fa una valoració inicial.</p> 2022-02-01T00:00:00+01:00 Drets d'autor (c) 2022 Marta Rotllan, Maria Muñoz, Antoni Garcia, Carme Grimalt-Álvaro, Marisa Hernández, Anna Marbà, Jordi Domènech-Casal https://revistes.uab.cat/ciencies/article/view/n43-gual-olmos Camí Batut: un procés de formació i innovació docent per afavorir l’ambientalització curricular a l’Educació Secundària 2021-05-21T08:49:06+02:00 Marta Gual Oliva marta.gual@uab.cat Úrsula Olmos Casado uolmos@torroella-estartit.cat <p>Es presenta la descripció d’un projecte de formació i innovació docent dut a terme durant el curs 2019-2020 entre diferents institucions educatives -el Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí, el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i la Universitat de Girona- que té com a objecte el disseny, la implementació i l’avaluació d’un material didàctic que permeti abordar l’educació ambiental en l’àrea del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter a l’Educació Secundària Obligatòria. En el present article es comparteix el projecte <em>Camí Batut</em>, de formació i innovació docent, així com les característiques del material didàctic resultant anomenat <em>Baix Ter 20_50: Dissenyem el paisatge del futur</em>.</p> 2022-02-01T00:00:00+01:00 Drets d'autor (c) 2022 Marta Gual Oliva, Úrsula Olmos Casado https://revistes.uab.cat/ciencies/article/view/n43-nebot Les pràctiques de laboratori en Geologia 2021-03-26T09:38:32+01:00 Mª Roser Nebot Castelló mrnebot@gmail.com Tot i que les pràctiques de Geologia poden ser de tipologia molt diversa i moltes d’elles són senzilles de dur a terme, als centres escolars no se’n solen fer de manera habitual. A l’article es presenten un seguit de reflexions i propostes que pretenen afavorir la seva implementació. A més de suggeriments per estudiar els minerals i les roques, s’inclouen exemples d’activitats amb modes de representació material: maquetes estàtiques i dinàmiques, i simulacions de laboratori. També s’han inclòs idees per a la seva gestió, de manera que l’alumnat pugui interpretar el que està fent i observant, establint un pont entre el món observable (fenòmens) i el món de les idees (models), que porti de la manipulació a l’abstracció. 2022-02-01T00:00:00+01:00 Drets d'autor (c) 2022 Mª Roser Nebot Castelló https://revistes.uab.cat/ciencies/article/view/n43-dalmau-amat Construint el camí de la informació al cos humà per explicar la regulació de la temperatura corporal amb infants de primària. 2021-03-19T10:15:48+01:00 Fàtima Dalmau Portulas fdalmau@xtec.cat Arnau Amat arnau.amat@uvic.cat <p class="Resum" align="left">Es presenta una experiència feta amb infants de cicle mitjà de primària per investigar com el cos humà regula la temperatura corporal. La situació de pandèmia actual, amb la pràctica habitual de prendre la temperatura a les nenes i als nens abans d’entrar a l’escola és el context que inicia la investigació. A partir d’aquí, les nenes i els nens observen que la temperatura corporal es manté estable, encara que posem el cos en ambients freds o calents, però també que el cos reacciona davant dels canvis de temperatura de l’exterior. Amb l’objectiu de poder explicar una d’aquestes reaccions, es construeix una maqueta per explicar com funciona el sentit del tacte, en concret, com la informació circula des del medi fins al Sistema Nervios Central per tal d’elaborar una resposta. Finalment, a partir d’allò treballat amb el sentit del tacte, les nenes i els nens construeixen noves representacions per explicar una de les reaccions corporals per regular la temperartura, la producció de suor.</p> 2022-02-01T00:00:00+01:00 Drets d'autor (c) 2022 Fàtima Dalmau Portulas, Arnau Amat https://revistes.uab.cat/ciencies/article/view/n43-izquierdo-calvo-guitart-etal Ciència escolar per als reptes actuals: esculls en el camí i estratègies per superar-los 2021-09-17T11:11:45+02:00 Mercè Izquierdo Aymerich Ciencies1215@gmail.com Conxita Calvo Lomero Ciencies1215@gmail.com Fina Guitart Mas Ciencies1215@gmail.com Gemma Garcia Cáceres Ciencies1215@gmail.com Joan Aliberas Maymí jalibera@xtec.cat Josep Lluís Estaña Viver Ciencies1215@gmail.com Mercè Guerrero Sala Ciencies1215@gmail.com <p>Per lluitar contra la desafecció envers la ciència escolar i fer-la atractiva per a l’alumnat, la recerca edu-cativa mostra que cal evitar de topar amb alguns esculls: el de tractar-la com a simple informació, el de confondre-la amb formació d’especialistes, el d’ignorar les idees intuïtives del sentit comú, o el de pre-tendre regular-la amb criteris purament científics. En aquest article descriurem algunes vies –potser innovadores– per evitar aquests esculls i fer possible una veritable Activitat Científica Escolar (ACE). És el que estem intentant cada dia a classe, utilitzant el projecte “Ciències 12-15”.</p> 2022-02-01T00:00:00+01:00 Drets d'autor (c) 2022 Joan Aliberas Maymí https://revistes.uab.cat/ciencies/article/view/n42-rios-rubiras Espais de fabricació comunitaris en l’educació primària: Involucrant l’alumnat de Grau en el procés de creació de projectes STEM amb espais de fabricació digital. 2021-02-09T12:19:53+01:00 Bernat Rios Rubiras bernatrios.r@gmail.com <span id="docs-internal-guid-01c99061-7fff-1d44-4412-6a8236bb89c9"><span>Aquest article relata una activitat desenvolupada al llarg del primer quadrimestre amb l’alumnat de 4t del Grau en Educació Primària de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Es tracta d’una activitat desenvolupada conjuntament amb l’espai de fabricació UAB OpenLabs de la facultat d’Enginyeria. L’activitat va permetre a l’alumnat guanyar confiança amb noves tecnologies com ara la talladora làser, la talladora de vinil i el disseny amb Inkscape. Al mateix temps va generar espais perquè es desenvolupessin les pràctiques inherents de l’enginyeria amb un objectiu d’impacte en l’entorn, fent d’aquesta una activitat STEM amb impacte comunitari.</span></span> 2021-06-29T00:00:00+02:00 Drets d'autor (c) 2021 Bernat Rios Rubiras https://revistes.uab.cat/ciencies/article/view/n42-escola-bellaterra Què li passa a la terra: un projecte d’escola sobre l’emergència climàtica 2021-02-09T12:23:14+01:00 Claustre Escola Bellaterra a8039896@xtec.cat <p class="Resum">En el present article es presenta un resúm del treball duta a terme durant el curs 2018-2019 a l’Escola Bellaterra. Des del curs 2001-2002, l'Escoleta, en el marc de la Xarxa d’escoles UNESCO, ha integrat, dins la seva programació de curs, diversos projectes. Aquests projectes transversals han esdevingut part de la manera de ser i de fer de l'escola, amb la intenció de fomentar en els i les nostres alumnes un coneixement científic vinculat als valors de cura, respecte i solidaritat pel món on viuen, així com una actitud compromesa en millorar-lo. El curs 2018-2019 tractem el tema del canvi climàtic.</p> 2021-06-29T00:00:00+02:00 Drets d'autor (c) 2021 Claustre Escola Bellaterra https://revistes.uab.cat/ciencies/article/view/n42-vila-motalban L’ús de les tècniques de reproducció assistida: una nova mirada sobre la reproducció i l’embaràs humà basada en el debat i l’argumentació. 2021-02-10T19:02:22+01:00 Jaume Vila Gatius jvila16@xtec.cat Alba Montalban Quesada amontal3@xtec.cat <p class="Resum">L’alfabetització científica promou apropar la ciència a tothom formant ciutadans amb capacitat de comprendre, decidir i actuar en temes científics. Per aconseguir-ho, una de les estratègies en l’àmbit pedagògic és vincular els coneixements científics a la vida quotidiana. En la següent recerca-acció, s’utilitzen les tècniques de reproducció assistida com a context social per teixir una seqüència didàctica sobre la reproducció humana. Aquesta proposta no només trenca amb formes més clàssiques d’ensenyar la reproducció, sinó que incorpora metodologies pròpies de la ciència com el treball cooperatiu, les controvèrsies socio-científiques, el debat i l’argumentació, tot sumant diverses competències científiques i adaptant parcialment els continguts a la teledocència. Per tal de valorar la proposta educativa, es van analitzar els texts argumentatius de l’alumnat de primer de Batxillerat inclosos en l’activitat final de síntesi, tan en la forma –estructura– com en el fons –tipus d’arguments–. A més a més, s’investigà l’evolució dels arguments emprats des de l’activitat inicial d’exploració fins a la final. Els resultats mostren que l’alumnat és capaç de redactar texts argumentatius adequats, tan per l’estructura com per l’argumentació i incorporació de conceptes, destacant l’ús d’explicacions científiques per defensar la seva postura vers un dilema socio-científic sobre les tècniques de reproducció assistida.</p> 2021-06-29T00:00:00+02:00 Drets d'autor (c) 2021 Jaume Vila Gatius, Alba Montalban Quesada https://revistes.uab.cat/ciencies/article/view/n41-fernandez El problema de la masculinització de la ciència a l’escola: causes i conseqüències 2020-11-04T09:39:22+01:00 Cristina Fernández cristinafpadilla@gmail.com L’educació de les dones ha estat lligada a la cria de les futures generacions durant molts segles però, gràcies als canvis socials, legislatius i educatius que ha experimentant la societat, l’oferta educativa de les dones s’ha equiparat a la dels homes. El present treball analitza si avui en dia persisteixen els estereotips i biaix de gènere en l’ensenyament aprenentatge de les ciències i quins factors influeixen en major mesura en l’elecció d’estudis postobligatoris, emocions vers l’EA de les ciències i l’autocapacitació científica en una mostra de 186 estudiants d’Educació Secundària Obligatòria d’un centre concertat religiós de Sabadell. Els resultats evidencien una clara interiorització de les diferències per gènere i una presència rellevant dels estereotips de gènere en quant a les emocions, autocapacitació científica i elecció d’estudis post-obligatoris que demostren l’absència d’inclusió de la perspectiva de gènere en l’educació. 2020-10-23T00:00:00+02:00 Drets d'autor (c) 2020 Cristina Fernández https://revistes.uab.cat/ciencies/article/view/n41-crusells-lopez Covid19 i Scratch: Involucrant a l’alumnat en la modelització computacional de la propagació d’una epidèmia 2020-10-30T12:22:33+01:00 Joan Crusells jcrusell@insandreunin.cat Víctor López victor.lopez@uab.cat Aquest article relata una activitat duta a terme durant el tercer trimestre del curs 2019-20 al INS Andreu Nin, període en que l’alumnat estava confinat a les seves llars. Es tracta d’una activitat voluntària realitzada a 3r d’ESO, on els estudiants havien de fer servir el llenguatge de programació Scratch per elaborar un model computacional que simulés l’expansió d’una epidèmia com la que en aquell moment s’estava vivint amb la COVID-19. L’activitat va permetre a l’alumnat involucrar-se en pràctiques de modelització computacional integrant diferents coneixements de l’àmbit STEM, i va oferir l’oportunitat per discutir conceptes tant científics com computacionals. 2020-10-23T00:00:00+02:00 Drets d'autor (c) 2020 Joan Crusells, Víctor López https://revistes.uab.cat/ciencies/article/view/n41-puig-cantero La Memòria Històrica en l’Ensenyament Científic Contextualitzat 2020-11-04T09:38:13+01:00 Pere Puig gperepuig@gmail.com Beatriz Cantero beatriz.cantero@uab.cat L’ensenyament de coneixements científics a l’ESO necessita eines contextualitzadores per a facilitar l’aprenentatge de l’alumnat. El treballs interdisciplinaris són una eina didàctica excepcional, però necessiten d’un eix vertebrador que condueixi la sinergia de les matèries implicades. Un dels fils conductors que permet contextualitzar amb facilitat les matèries científiques de Química i Biologia juntament amb la Història i l’assignatura de Cultura i Valors Ètics és la Memòria Històrica. En aquest article es presenta una programació d’innovació didàctica amb l’estructura d’un treball globalitzador interdisciplinari que facilita que l’alumnat pugui treballar en tres idiomes diferents i de manera holística un conjunt de conceptes com l’enllaç químic, la formació dels èsters, l’estructura de l’ADN i la identificació de desapareguts. El disseny de la proposta també permet que l’alumnat pugui solucionar casos pràctics de desapareguts de la Guerra Civil i que pugui escoltar i dialogar amb periodistes, científics i activistes pels drets humans. 2020-10-23T00:00:00+02:00 Drets d'autor (c) 2020 Pere Puig, Beatriz Cantero https://revistes.uab.cat/ciencies/article/view/n41-vicens Aprofita els 55 minuts! Una experiència de ciència ficció per promoure l’aprenentatge de les ciències durant l’estat de pandèmia 2020-10-30T12:25:39+01:00 Damià Vicens Xamena dvicens7@hotmail.com Es presenta una proposta en la que a partir majoritariament de seqüències de pel·lícules de ciencia ficció, s’han anat formulant unes qüestions perquè l’alumne pugui distinguir inicialment entre un robot, un cíborg, un clon, un replicant i un sintètic, per després poder reflexionar sobre la bioètica relacionada sobre el clonatge humà i el transplantament d’òrgans, així com sobre la intel·ligència artificial. L’experiència s’ha realitzat a l’assignatura de Cultura Científica de 1r de batxillerat 2020-10-23T00:00:00+02:00 Drets d'autor (c) 2020 Damià Vicens Xamena https://revistes.uab.cat/ciencies/article/view/n40-cando EduglobalSTEM i l’ecofeminisme: una mirada crítica i amigable des de l’activisme a les seves activitats 2020-06-30T08:46:01+02:00 Noa Cando noacandosoler@gmail.com <p>En aquest aticle es pretén explicitar els mútliples paral·lelismes observats entre el grup de treball EduglobalSTEM i les pràctiques transformadores que es duen a terme des d’espais activistes propers a l’ecofeminisme. En concret, s’analitzaran, amb el rol d’observadora-participant, diverses activitats relacionades amb l’EEE19 (Escola d’Estiu EduglobalSTEM 2019). A partir d’aquesta anàlisi, es proposen una sèrie de preguntes orientadores dirigides a persones que vulguin posar en pràctica aquests principis en els seus entorns d’aprenentatge.</p> 2020-05-31T00:00:00+02:00 Drets d'autor (c) 2020 Noa Cando https://revistes.uab.cat/ciencies/article/view/n40-guinart Per a què STEM? Per sostenir la vida. Idees compartides per la Yayo Herrero a la primera Escola d’Estiu d’EduglobalSTEM 2020-06-29T17:39:42+02:00 Oriol Guinart Berrueco oguinart@xtec.cat Un dels debats que sovint oblidem és el de la intencionalitat educativa, el de les finalitats de l’educació. Des del nostre punt de vista, l'educació per la justícia global i ambiental i la transformació social han de ser un eix que travessi tots els aspectes del currículum, també el de les matèries STEM. Una de les mirades més interessants per fer-ho en l'actualitat és la que fa l'ecofeminisme per la manera com imbrica l'ecologisme social amb el feminisme. A la segona sessió de la primera escola d'estiu que organitzà el grup de treball EduglobalSTEM vam gaudir amb les reflexions de la Yayo Herrero. Aquest article descriu les reflexions i experiències fruit d'aquella jornada. 2020-06-05T00:00:00+02:00 Drets d'autor (c) 2020 Oriol Guinart Berrueco https://revistes.uab.cat/ciencies/article/view/n40-campeny-gallart La (r)evolució dels electrodomèstics, un cas pràctic de com incloure la justícia global en una seqüència didàctica STEM a secundària 2020-06-29T17:39:42+02:00 David Campeny i Ayala dcampeny@xtec.cat Àngel Gallart Portas agalla26@xtec.cat L’aprenentatge de qualsevol contingut STEM també pot incloure la mirada de la justícia global per tal de promoure el pensament crític entre l’alumnat convidant-lo a ser protagonista d’una acció de transformació social. En aquest sentit, la (r)evolució dels electrodomèstics és una seqüència didàctica que fou concebuda dins del grup de treball EduglobalSTEM per a treballar l’electricitat i els estereotips de gènere a les matèries de tecnologia i tecnologia industrial I de segon d’ESO i primer de batxillerat respectivament. 2020-06-05T00:00:00+02:00 Drets d'autor (c) 2020 David Campeny i Ayala, Àngel Gallart Portas https://revistes.uab.cat/ciencies/article/view/n40-lorenzo La vulnerabilitat docent. Reflexions d’un docent i el seu procés d’avaluació després d’un matí amb Neus Sanmartí. 2020-06-29T17:39:42+02:00 Felip Lorenzo florenz2@xtec.cat Quan la majoria de docents comencem a crear alguna proposta didàctica ho fem pensant activitats, o els continguts o les competències que volem treballar o altres coses, però la tònica general és deixar l’avaluació pel final. En la nostra escola d’estiu vam fer el mateix. Una cosa que hem après del feminisme és a compartir la vulnerabilitat per construir a partir d’aquesta. La nostra, com a col•lectiu, és que ens costa avaluar. Per això vam convidar a la Neus Sanmartí a l’EEE19. Des d’aleshores hem fet una avaluació profunda i hem après més de nosaltres mateixos del que esperàvem. En aquest article us compartim alguns elements importants de la xerrada, el nostre procés d’aprenentatge i la nostra avaluació sobre el que sabem d’avaluació i aprenentatge. 2020-05-31T00:00:00+02:00 Drets d'autor (c) 2020 Felip Lorenzo https://revistes.uab.cat/ciencies/article/view/n40-garcia El costat fosc de l’STEM i com combatre’l. Contribucions de la Digna Couso a l’escola d’estiu d’EduglobalSTEM 2020-06-29T17:39:42+02:00 Núria Garcia ngarc53@xtec.cat En els darrers anys l’educació en STEM està sent objecte d’un gran impuls des de les institucions públiques i part del sector privat. Es parla molt i s’especula al voltant dels interessos ocults que poden estar al darrera d’aquest impuls, interessos foscos, que tenen com a objectiu la perpetuació de l’statu quo geopolític i social-laboral. En aquest article s’explica com la Digna Couso, arran de la seva participació a l’Escola d’Estiu EduglobalSTEM, ens va ajudar a entendre l’origen d’aquest costat fosc de l’STEM i quina és la millor manera de combatre’l: conquerint-lo des de la perspectiva dels valors de justícia global i la diversitat. També ens va parlar de la importància de conèixer els biaixos que es donen en l’educació STEM, quines conseqüències poden tenir i quines són les eines per revertir aquestes biaixos. 2020-05-31T00:00:00+02:00 Drets d'autor (c) 2020 Núria Garcia https://revistes.uab.cat/ciencies/article/view/n40-mateo Experiència personal a l'escola d'estiu EduglobalSTEM: una història de pors, inseguretats, superació i empoderament. Aportacions del David Bueno a l'escola d'estiu EduglobalSTEM 2020-06-29T17:39:42+02:00 Anna Mateo amateo21@xtec.cat 2020-05-31T00:00:00+02:00 Drets d'autor (c) 2020 Anna Mateo https://revistes.uab.cat/ciencies/article/view/n40-caireta 1a Escola d’Estiu Eduglobalstem: una experiència comunitària d’aprenentatge i apoderament de professorat 2020-06-29T17:39:42+02:00 Marina Caireta marina.caireta@uab.cat En aquest article expliquem d’on parteix la 1a Escola d’Estiu EdulgbalSTEM (EEE19), quin és el context que l’ha fet possible i com esdevé una eina interessant d’apoderament de professorat. Plantegem l’interès d’introduir l’educació per la justícia global (EJG) a les aules STEM i resumim reptes i oportunitats que això implica per al professorat STEM. A partir de l’experiència Eduglobalstem reflexionem sobre els grups de treball com a eina de formació, apoderament i foment del treball en xarxa entre docents, i com la sinergia entre professorat i entitats promotores d’EJG incrementa les possibilitats d’apoderament i incidència per als i les docents. 2020-05-31T00:00:00+02:00 Drets d'autor (c) 2020 Marina Caireta