https://revistes.uab.cat/ciencies/issue/feed Ciències: revista del professorat de ciències de Primària i Secundària 2024-07-12T11:35:55+02:00 Digna Couso Lagarón revista.ciencies@uab.cat Open Journal Systems <p><em>Ciències</em>: la revista d'accés obert en català sobre ensenyament i aprenentatge de les ciències, adreçada al professorat d’educació infantil, primària i secundària.</p> <p>La revista és un espai on compartir experiències, reflexions i recerques del i pel professorat de ciències. S’hi publiquen articles relacionats amb la pràctica educativa, recursos i experiències didàctiques innovadores i recerques relacionades amb la innovació i les bones pràctiques en didàctica de les ciències.</p> https://revistes.uab.cat/ciencies/article/view/n48-martin-darne-amat Ecosistemes: Una experiència d'aprenentatge basat en el joc a primer cicle. 2024-06-20T16:13:57+02:00 Laura Martín Ferrer laura.martin@uvic.cat Irma Darné Duque irmadarne@escolavedrunaripoll.org Arnau Amat Vinyoles arnau.amat@uvic.cat <p><span class="TextRun SCXW24168419 BCX8" lang="CA-ES" xml:lang="CA-ES" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW24168419 BCX8">Tot i que els jocs són una eina valuosa per a l'ensenyament de les ciències, encara hi ha poca recerca sobre experiències d‘implementació de jocs per construir coneixement científic. Aquest estudi presenta una Situació d’Aprenentatge amb alumnat de primer de primària sobre les relacions entre éssers vius d’un ecosistema. Introduint el&nbsp; joc de taula “Ecosistemes” en un context d’Aprenentatge Basat en Joc (ABJ), es mostra una comprensió més complexa de les relacions tròfiques en un ecosistema. Els resultats indiquen una millora significativa en la creació de xarxes tròfiques correctes destacant així el potencial del joc com a eina educativa.</span></span></p> 2024-07-12T00:00:00+02:00 Drets d'autor (c) 2024 Laura Martín Ferrer, Irma Darné Duque, Arnau Amat Vinyoles https://revistes.uab.cat/ciencies/article/view/n48-castelltort-grau-vercher Una bassa al pati? Una proposta de treball des de l'àmbit cientificotecnologic i matemàtic a l'educació secundària. 2024-05-28T13:40:45+02:00 Núria Castelltort Valls ncastelltort@insmoianes.cat Pere Grau Roca pgrau@insmoianes.cat Karina Vercher González kvercher@insmoianes.cat <p><span style="font-weight: 400;">Aquest projecte neix a l'àmbit científic-tecnològic i matemàtic de l’Institut Moianès ( àmbit CTM, l’acrònim catalanitzat d’STEM), concretament es va iniciar amb els alumnes de 1r d’ESO del curs 22-23. El model de treball del centre es basa en un referent per àmbit, en aquest cas, un mateix docent imparteix les ciències, les matemàtiques i la tecnologia, de manera que la metodología té un enfocament globalitzat. Cada trimestre es porta a terme un projecte, i durant el segon trimestre del curs 22-23 es va construir una bassa al pati. En aquest article s’intenta descriure els passos de treball, detallar les activitats d'ensenyament-aprenentatge i fer-ne una valoració, per tal de compartir la nostra experiència i ajudar altres centres a desenvolupar un projecte semblant. En un context de sequera, la mirada antropocèntrica pot arribar a desconnectar la societat i per tant l’alumnat del medi natural. L’objectiu d’aquest projecte va ser el de construir una bassa al pati de l'institut amb objectiu de ser un refugi climàtic per a les espècies del nostre entorn (aus, eriçons, insectes entre d’altres). La bassa es va construir entre 75 alumnes i 3 docents, tal i com s’exposa en aquest article, al llarg de sis setmanes. Quan vam plantejar l’encàrrec un alumne va preguntar: “Una bassa al pati? Però si estem en sequera!” Heus aquí una prova més del model antropocèntric sobre el que hauríem de treballar. </span></p> 2024-07-12T00:00:00+02:00 Drets d'autor (c) 2024 Núria Castelltort Valls, Pere Grau Roca, Karina Vercher González https://revistes.uab.cat/ciencies/article/view/n74-cantero-gonzalez Controvèrsies, contextos i interdisciplinarietat en la formació inicial de docents 2024-02-19T10:50:44+01:00 Beatriz Cantero Riveros Beatriz.cantero@uab.cat Neus González Monfort Neus.gonzalez@uab.cat <p>El Jordi ha deixat una gran empremta en la Facultat d’Educació de la UAB, i més concretament en el Grau d’Educació Primària i en el Màster de Professorat de Secundària. A través del relat de dues companyes de feina en aquests dos programes de formació inicial de docents, ens endinsem en algunes dels trets de com entenia el Jordi la formació de futurs docents, i com ens feia pensar en el paper de les controvèrsies, els contextos i la interdisciplinarietat.</p> 2024-02-24T00:00:00+01:00 Drets d'autor (c) 2024 Beatriz Cantero Riveros, Neus González Monfort https://revistes.uab.cat/ciencies/article/view/n48-lozano El cercle que es crema: Moviment Circular Uniforme 2024-02-26T12:46:27+01:00 María Dolores Lozano Garnés md.lozanogarnes@edu.gva.es <p>La cinemàtica, especialment el moviment circular uniforme (MCU), és una part de la Física que sovint resulta difícil per als alumnes d'ESO i batxillerat. Aquesta proposta didàctica adreçada a alumnat des de 4t ESO fins a 2n Batxillerat se centra en un enfocament experimental per comprendre el MCU, utilitzant materials senzills i accessibles. L'experiment consisteix en fer cremar una dissolució química al llarg d'un cercle graduat, mesurant el temps necessari per recórrer els graus del cercle, i calculant així la velocitat angular. Els resultats han estat positius, amb la majoria dels alumnes comprenent millor la diferència entre la trajectòria física i el gràfic de posició angular respecte al temps.</p> 2024-07-12T00:00:00+02:00 Drets d'autor (c) 2024 María Dolores Lozano Garnés https://revistes.uab.cat/ciencies/article/view/n47-cuesta-betacamp Betacamp, mon camarade. Una proposta d’aprenentatge entre docents. 2024-02-19T10:34:53+01:00 Equip impulsor Betacamp betlem.cuesta@ielesvinyes.net <p>Jordi Domènech es definia a si mateix com a “camarada” de diferents grups de docents, entre ells, el Betacamp, una experiència singular d’aprenentatge entre docents que es va crear l’any 2015 i que continua vigent a l’actualitat. La idea central del Betacamp és generar una proposta de desenvolupament professional i de col·laboració entre docents que sigui més afí amb el tipus d’aprenentatges que volem generar a l’aula i amb el tipus d’estructures necessàries per a fer-ho. Però el Betacamp ha generat també una xarxa de relacions pedagògiques i professionals significatives i necessàries en clau de sistema. L’amistat, la camaraderia pedagògica, esdevé així una figura clau per pensar i actuar en un context de transformació educativa.</p> 2024-02-24T00:00:00+01:00 Drets d'autor (c) 2024 Betlem Cuesta Cremades https://revistes.uab.cat/ciencies/article/view/n47-arevalo-cano-corrons De consumir a viure la ciència: un canvi en la mirada didàctica a l’aula de Física i Química 2024-02-08T10:51:09+01:00 Laura Arévalo Domingo areval2@xtec.cat Maira Cano-Colino mcano259@xtec.cat David Corrons Usón dcorrons@lasalle.cat Núria Domènech ndomen4@xtec.cat Aránzazu García Larrosa agarci85@xtec.cat Núria Janer Gual njaner3@xtec.cat Manel Juncà Ramon mjunca7@xtec.cat Adrià López Fernández Adrilf09@gmail.com Alícia López Jornet aljornet@gmail.com Miquel Padilla Muñoz mpadilla@santmiqueldelssants.cat Daniel Parcerisas Brossa d.parcerisas@safagava.edu Mercè Prieto Tapia mpriet44@xtec.cat Dolors Ribera Vall mribera5@xtec.cat Caterina Solé Martín caterina.sole@uab.cat <p><span style="font-weight: 400;">Aquest article presenta algunes de les contribucions d’en Jordi Domènech a l’ensenyament de la Física i la Química. Destaquem la manera com les seves propostes didàctiques i projectes representen una problematització autèntica i donen importància als processos científics. També el valor que ha donat a la llengua com a eina necessària per a l’aprenentatge de les ciències. Al llarg de l’article, reflexionem sobre l’empremta que ha deixat en molts docents, tant per les seves contribucions com per la manera com les ha posat a l’abast de tothom.</span></p> 2024-02-24T00:00:00+01:00 Drets d'autor (c) 2024 Laura Arévalo Domingo, Maira Cano-Colino, David Corrons Usón, Núria Domènech, Aránzazu García Larrosa, Núria Janer Gual , Manel Juncà Ramon, Adrià López Fernández, Alícia López Jornet, Miquel Padilla Muñoz, Daniel Parcerisas Brossa, Mercè Prieto Tapia, Dolors Ribera Vall, Caterina Solé Martín https://revistes.uab.cat/ciencies/article/view/n47-moraga-otarola-soto Traçant camins educatius: El llegat del Jordi en la transformació de l'ensenyament de les ciències a Xile. 2024-01-30T18:35:59+01:00 Sylvia Moraga Toledo sylvia.moraga@upla.cl Fabianna Otárola Benavides Fabiana.otarola@upla.cl Jessica Soto Martínez jessicamsotom@gmail.com Pía Astudillo Leiva Pia.astudillo@nshuerto.cl <p>La reforma educativa xilena del 2015 emfatitza el desenvolupament d'habilitats i processos de recerca científica als programes de Ciències Naturals. A través de l'aplicació de metodologies actives com la indagació científica a l'ensenyament de les ciències en països llatinoamericans. La influència d'experts, com ara Jordi, es destaca per la seva capacitat per transferir les seves experiències a docents per trencar amb estructures tradicionals de planificació de classes. Acadèmiques i investigadores xilenes ressalten la capacitat de Jordi per comunicar conceptes complexos de forma accessible i advocar per la construcció activa del coneixement. Valorant les investigacions que lliuren metodologies per dur a terme les classes de ciències que siguin significatives i que desenvolupin habilitats del segle XXI com a resolució de problemes i treball en equip. El seu impacte perdurarà a les nostres pràctiques pedagògiques i al desenvolupament de noves generacions de ciutadans i professionals de l'educació.</p> 2024-02-24T00:00:00+01:00 Drets d'autor (c) 2024 Sylvia Moraga Toledo, Fabianna Otárola Benavides, Jessica Soto Martínez, Pía Astudillo Leiva https://revistes.uab.cat/ciencies/article/view/n47-manersa-oliveras-santacruz L’aportació de Jordi Domènech a la formació continuada del professorat 2024-02-02T11:07:31+01:00 Mireia Manresa Potrony mireia.manresa@uab.cat Begonya Oliveras Prat begona.oliveras@uab.cat Laura Santacruz Parrilla laura.santacruz@uab.cat <p>En l’article s’exposa la perspectiva que té l’ICE de la UAB de Jordi Domènech com a formador de professorat, a partir de l’experiència de col·laboració viscuda i del repàs dels cursos que hi va impartir. Aquesta rememoració reflecteix les característiques de les seves propostes formatives, el seu perfil com a formador i els trets que el caracteritzaven, sempre situats en les darreres tendències formatives i en l’actualitat de les necessitats del sistema educatiu.</p> 2024-02-24T00:00:00+01:00 Drets d'autor (c) 2024 Mireia Manresa Potrony, Begonya Oliveras Prat, Laura Santacruz Parrilla https://revistes.uab.cat/ciencies/article/view/n47-gasco-losarcos-municio En Jordi, un més en el dia a dia del grup de treball de professorat de ciències Eduwikilab 2024-02-07T11:22:49+01:00 Jesús Gasco Díaz jgasco@xtec.cat Javier Losarcos Rengel flosarco@xtec.cat Guillem Municio Samon gmunicio@xtec.cat Pere Royo Urgellès proyo4@xtec.cat Eulàlia Serrano Alcaraz eserra69@xtec.cat <p><span style="font-size: small;">El Jordi Domènech va ser una de les persones fundadores del grup de treball Eduwikilab ara fa uns 13 anys. Com a company del grup la seva empremta ha quedat marcada de diverses maneres i en diferents graus en tots els professors i professores que han participat en el grup en algun moment. Com a record del seu pas pel grup diverses de les persones que en formen part han escrit de manera coral aquest article, en el qual es vol mostrar la importància i la significativitat que ha tingut en Jordi en el dia a dia del grup i en els projectes i activitats que s’hi han dut a terme.</span></p> <p align="left">&nbsp;</p> 2024-02-24T00:00:00+01:00 Drets d'autor (c) 2024 Jesús Gasco Díaz, Javier Losarcos Rengel, Guillem Municio Samon, Pere Royo Urgellès, Eulàlia Serrano Alcaraz https://revistes.uab.cat/ciencies/article/view/n47-lorenzo-guinart Per la Justícia Global a les STEM, el què faci falta! 2024-02-01T13:29:31+01:00 Felip Lorenzo Moreno florenz2@xtec.cat Oriol Guinart Berrueco oguinart@xtec.cat <p>Des del grup de treball docent EduglobalSTEM (orientat a la justícia global en l’àmbit STEM) volem destacar dos aspectes clau del llegat que ens va deixar el Jordi, dels quals en va ser un gran promotor. D’una banda, la mirada Scitizenship o competència científica per la ciutadania, i de l’altra, la promoció dels grups de treball d’autoformació i codisseny formats per professorat.</p> 2024-02-24T00:00:00+01:00 Drets d'autor (c) 2024 Felip Lorenzo Moreno, Oriol Guinart Berrueco https://revistes.uab.cat/ciencies/article/view/n47-marba-marquez-sanmarti En Jordi i el grup LIEC, una convicció compartida. 2024-01-25T11:27:24+01:00 Anna Marbà Tallada anna.marba@uab.cat Conxita Márquez Bargalló Conxita.Marquez@uab.cat Neus Sanmartí Puig Neus.sanmarti@uab.cat Mercè Izquierdo Aymerich Merce.izquierdo@uab.cat <p>En aquest article expliquem la convicció compartida d’en Jordi i del grup LIEC: no hi ha ciència sense llenguatge i aprendre ciència és aprendre a parlar, escriure i llegir ciència. Exposem com en Jordi era un participant actiu del grup de recerca LIEC, i quina ha estat la seva tasca divulgadora i recercadora en relació al paper que juga el llenguatge i el pensament crític en l’aprenentatge de les ciències.</p> 2024-02-24T00:00:00+01:00 Drets d'autor (c) 2024 Anna Marbà Tallada, Conxita Márquez Bargalló, Neus Sanmartí Puig, Mercè Izquierdo Aymerich https://revistes.uab.cat/ciencies/article/view/n47-couso-lopez-navarro Editorial del número especial "Jordi Domènech i la didàctica de les ciències" 2024-02-19T16:36:19+01:00 Digna Couso Lagarón Digna.Couso@uab.cat Víctor López Simó victor.lopez@uab.cat Maria Navarro Palà Maria.Navarro.Pala@uab.cat María Isabel Hernández Rodríguez Mhern372@xtec.cat Anna Garrido Espeja Agarri40@xtec.cat Carme Grimalt-Àlvaro Carme.Grimalt@uab.cat Cristina Simarro Rodríguez Cristina.simarro@upc.edu Èlia Tena Gallego Elia.tena@uab.cat <p><span class="fontstyle0">En aquest editorial repassem la trajectòria del Jordi Domènech com a autor de la nostra revista, destacant el seu gran impacte tant en número de cites com en número de descàrregues. Seguidament, presentem l'estructura del monogràfic i la diversitat d’autories que inclou, amb la voluntat de reflectir com de ric i variat el seu llegat.</span> </p> 2024-02-24T00:00:00+01:00 Drets d'autor (c) 2024 Digna Couso Lagarón, Víctor López, Maria Navarro Palà , María Isabel Hernández Rodríguez, Anna Garrido Espeja, Carme Grimalt-Àlvaro, Cristina Simarro Rodríguez, Èlia Tena Gallego https://revistes.uab.cat/ciencies/article/view/n47-mateo-albalat Els inicis del programa d’innovació STEAMcat i la contribució del Jordi Domènech al seu disseny. 2024-02-08T11:57:58+01:00 Ana Albalat Martínez aalbala2@xtec.cat Eva Mateo Puig emateo14@xtec.cat <p>L’article fa una breu presentació dels inicis de la implementació del programa STEAMcat (que va començar el curs 2017-18), centrant-se en les aportacions fonamentals del Jordi Domènech. Recordem el seu paper en la definició del mapa STEAMcat i de les STEAMtools, en la configuració de la figura de l’ambaixador/a STEAMcat, en el disseny dels acompanyaments als centres del programa amb el Quadern del Nucli Impulsor, en la primera aproximació a l’avaluació d’impacte del programa i en la promoció de la documentació de la pròpia pràctica per part del professorat, entre d’altres.</p> 2024-02-24T00:00:00+01:00 Drets d'autor (c) 2024 Anna Albalat Martínez, Eva Mateo Puig https://revistes.uab.cat/ciencies/article/view/n47-serrano-espasa-peris Esbossos del Jordi. Les nostres imatges, la seva imatge. 2024-02-02T10:20:13+01:00 Eulàlia Serrano Alcaraz eserra69@xtec.cat Laura Espasa Besalú lespasa2@xtec.cat Berta Peris Estany bperis2@xtec.cat Mireia Carreras Salinas mcarr39@xtec.cat Inma Rivera Cotes mriver38@xtec.cat Anna Saperas Morón asaperas@xtec.cat Liliana Recuero Nogueras lrecuero@xtec.cat Esther González de Vicente egonza66@xtec.cat <p>La gran influència d'en Jordi Domènech en les històries professionals de molts i moltes docents és un fet inqüestionable. En aquest article, algunes integrants del grup de treball Ecofemisteam fem l’exercici d’identificar, reconèixer i agrair els moments en què el Jordi, amb les seves propostes, ha promogut un punt d’inflexió en la manera de mirar i exercir la nostra feina. Algunes vam coincidir amb ell en algun grup de treball entre iguals i vam copsar en aquell company una lucidesa i un caliu que destacava entre els altres sense fer-los ombra; d’altres, vam tenir la sort de tenir-lo com a formador i vam descobrir les seves claus mestres de la didàctica de les ciències, bastides universals per a pensar i per a comunicar la ciència escolar d’una manera senzilla, lleugera i alhora profunda i rigorosa, un fet del qual ja no hi ha volta enrere. La majoria potser no el vam poder conèixer personalment però treballar a diari amb els seus materials, llegir els seus llibres, els seus articles i els seus tuits, ha revolucionat la nostra manera d’ensenyar i pensar sobre el que fem de tal manera que ha generat un salt qualitatiu en les nostres propostes a l’aula. L’inici, el final i cada petita història d’aquest mosaic va acompanyada d’una carta del joc Dixit que la representa, i també pretén ser una inspiració i una invitació per al futur, cap a altres cartes que es dibuixaran gràcies al tauler de joc que ens ha deixat en Jordi.</p> 2024-02-24T00:00:00+01:00 Drets d'autor (c) 2024 Eulàlia Serrano Alcaraz, Laura Espasa Besalú, Berta Peris Estany, Mireia Carreras Salinas, Inma Rivera Cotes, Anna Saperas Morón, Liliana Recuero Nogueras, Esther González de Vicente https://revistes.uab.cat/ciencies/article/view/n68-fernandez-jimenez-blanco Contextualització pel desenvolupament de pràctiques científiques 2024-02-12T09:57:54+01:00 Lucía Fernández Rodríguez rileyyelmundo215@gmail.com Maria Rut Jiménez Liso mrjimene@ual.es Ángel Blanco López ablancol@uma.es <p><span class="fontstyle0">En l’àmbit de l’educació científica, la connexió entre el que l’alumnat aprèn i la seva vida quotidiana ha estat un tema d’atenció durant dècades, especialment des d’enfocaments com l’ensenyament de les ciències en context, Ciència - Tecnologia i Societat, i el tractament de qüestions sòcio-científiques. Aquests enfocaments busquen relacionar la ciència amb la vida quotidiana, abordant una varietat de factors, coneixements, habilitats, actituds i valors presents en problemes diaris. L’objectiu és ensenyar la ciència escolar a través de necessitats contextualitzades per a augmentar l’interès i desenvolupar competències científiques. L’elecció de contextos rellevants i com es treballen en les propostes per a la promoció de l’aprenentatge se considera crucial en les aportacions realitzades per en Jordi Domènech-Casal. En aquest article s’analitzen les publicacions d’en Jordi publicades en revistes en castellà, amb la finalitat d’identificar les seves principals contribucions. En Jordi Domènech va aconseguir diversificar els contextos, assegurantse que fossin rellevants pel seu estudiants en els àmbits personal, social i global, construint així les idees clau de la ciència. En el marc competencial de la legislació educativa, Domènech va vincular les competències amb la vida diària, convertint el context en l’eix central de les seves seqüències de l’ensenyament - aprenentatge. Va fer servir problemes autèntics que implicaven fenòmens complexos, promovent en els estudiants enfocaments interdisciplinaris, científics, tècnics, ètics i artístics. Aquest enfocament integrador s’alinea amb la visió d’una educació científica basada en el desenvolupament de comunitats científiques escolars, més rellevant i significativa per a l’alumnat.</span> </p> 2024-02-24T00:00:00+01:00 Drets d'autor (c) 2024 Lucía Fernández Rodríguez, Maria Rut Jiménez Liso, Ángel Blanco López https://revistes.uab.cat/ciencies/article/view/n47-llorente-rotllan-ruiz L’Institut Marta Estrada: l’experiència compartida d’iniciar un projecte educatiu 2024-02-02T11:52:18+01:00 Isabel Llorente Gutiérrez ilorent@xtec.cat Marta Rotllan Font mrotllan@xtec.cat Neus Ruiz España nruiz12@xtec.cat <p><span style="font-weight: 400;">L’article repassa breument el passat i l’actualitat de la tasca d’en Jordi a l’Institut Marta Estrada, d’on en va ser professor des del curs 2015-2016 (any de la seva creació) fins el curs 2022-2023. Es descriuen els inicis i la creació d’un nou institut, en un context vulnerable, que va promoure el treball STEM, la creació de projectes interdisciplinars i el treball en equip dels i les docents en els que en Jordi havia participat. </span></p> 2024-02-24T00:00:00+01:00 Drets d'autor (c) 2024 Isabel Llorente Gutiérrez, Marta Rotllan Font, Neus Ruiz España https://revistes.uab.cat/ciencies/article/view/n48-sole-couso-hernandez Participem en una iniciativa de ciència ciutadana? 10 recomanacions per integrar la ciència ciutadana a l’aula de ciències 2023-12-13T15:20:20+01:00 Caterina Solé Martín caterina.sole@uab.cat Digna Couso digna.couso@uab.cat María Isabel Hernández mhern372@xtec.cat <p>En aquest article es reflexiona sobre les potencialitats i reptes de participar en iniciatives de ciència ciutadana dins de les escoles i instituts amb l’objectiu d’aprendre ciències. Es presenta una introducció sobre què entenem per ciència ciutadana, algunes reflexions basades en la recerca sobre els seus objectius, les contribucions de l’alumnat als objectius científics d’aquestes iniciatives, les contribucions de la iniciativa als objectius educatius i els tipus de recursos que s’ofereixen per a la seva implementació. Finalment, en base a la discussió realitzada es proposen 10 idees per integrar la ciència ciutadana dins les aules de ciències.</p> 2024-01-10T00:00:00+01:00 Drets d'autor (c) 2024 Caterina Solé Martín, Digna Couso, María Isabel Hernández https://revistes.uab.cat/ciencies/article/view/n48-arnau Desxifrant el Secret de la Flotació: Una proposta per a Ensenyar el mètode Científic 2024-02-26T09:41:57+01:00 Ernest Arnau Marco adjunts@gmail.com <div> <p class="Resum" align="left"><span lang="CA">Dins del camp de l'educació científica, el mètode científic es posiciona com a eix fonamental, oferint un marc estructural per a la indagació i el descobriment. Aquesta metodologia facilita l'abordatge de problemes complexos de manera ordenada i racional. No obstant, pot ser percebut com a abstracte i intimidant sense una vinculació amb experiències pràctiques. La intervenció didàctica portada a terme ha demostrat ser un mètode efectiu per millorar la comprensió i aplicació del mètode científic entre els estudiants de 3r i 4t d'ESO. Els resultats indiquen una millora significativa en l'enteniment dels passos i termes clau del mètode científic, una percepció positiva de les activitats pràctiques i un nivell adequat de desafiament.</span></p> </div> 2024-07-12T00:00:00+02:00 Drets d'autor (c) 2024 Ernest Arnau Marco https://revistes.uab.cat/ciencies/article/view/n48-llort Fills virtuals: una activitat per aprendre el cicle biològic humà i la diversitat que genera 2023-09-08T11:31:33+02:00 Josep Maria Llort Planchadell jllort1@xtec.cat <p>Presentem l’activitat d’aprenentatge “Fills virtuals”, útil per treballar en grup i de manera manipulativa els cariotips, el cicle biològic humà i com aquest genera diversitat. L’activitat és adequada per a alumnes de l’optativa Biologia i Geologia de 4t d’ESO i de Biologia de Batxillerat i es troba publicada a l’ARC del CESIRE. Els alumnes valoren positivament l’activitat i molts d’ells anomenen com a assolits els objectius d’aprenentatge. No obstant, l’activitat sembla haver contribuït a l’aparició de concepcions alternatives errònies en dos estudiants. Proposem una manera d’evitar aquest punt feble. Concloem que l’activitat “Fills virtuals” és una manera pràctica, visual i efectiva de contribuir a l’aprenentatge del cicle biològic humà i de la gran diversitat que genera. És un bon fonament per aprendre genètica mendeliana i evolució per selecció natural.</p> 2024-07-12T00:00:00+02:00 Drets d'autor (c) 2024 Josep Maria Llort Planchadell https://revistes.uab.cat/ciencies/article/view/n48-descamps-segu-vilalta-etal Vols conèixer una font de proteïna sostenible i nutricionalment equivalent a la proteïna d'origen animal? 2023-09-01T11:26:51+02:00 Maria Descamps Solà maria.descamps@urv.cat Helena Segú Matamoros helena.segu@urv.cat Adrià Vilalta Videgain adria.vilalta@urv.cat Cristina Valls Bautista cristina.valls@urv.cat Esther Rodríguez Gallego esther.rodriguez@urv.cat <p>La població mundial va en augment de manera que la demanada de proteïna d’origen animal augmentarà i suposarà un elevat cost mediambiental. En aquest sentit, la proteïna provinent dels insectes és equivalent i més sostenible que la proteïna animal o vegetal. Es presenta una proposta didàctica amb la finalitat de conscienciar a l’alumnat d'educació infantil i primària sobre l'impacte negatiu que la producció de proteïna animal té en el medi ambient i presentar els insectes com a font alternativa de proteïna sostenible, destacant la seva equivalència nutricional. La valoració de l’alumnat participant (n = 942) ha estat positiva, la majoria van manifestar que la proposta els va agradar molt, no la van trobar difícil i es van sentir alegres durant la seva realització. Propostes didàctiques com aquesta poden ser un recurs educatiu molt apropiat per fomentar en els més petits la consciència i l'acció responsable cap a un futur més sostenible.&nbsp;</p> 2024-07-12T00:00:00+02:00 Drets d'autor (c) 2024 Maria Descamps Solà, Adrià Vilalta Videgain, Helena Segú Matamoros, Cristina Valls Bautista, Esther Rodríguez Gallego