Trameses

Necessiteu Vés a l’inici de sessió o Registrar per fer una tramesa.

Llista de verificació per preparar trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/ores han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no se segueixin aquestes instruccions, les trameses es podran retornar als autors/ores.
 • La petición no ha sido publicada previamente, ni se ha presentado a otra revista (o se ha proporcionado una explicación en Comentarios al editor).

 • El fichero enviado está en formato RTF, OpenOffice, Microsoft Word.
  Las imágenes, en el caso de que las haya, se adjuntan como archivos adicionales en formato JPG, PNG o TIFF.

 • Se añadirán direcciones web para las referencias donde ha sido posible.

 • El texto tiene interlineado simple; el tamaño de fuente es 12 puntos; se usa cursiva en vez de subrayado (exceptuando las direcciones URL); y todas las ilustraciones, figuras y tablas están dentro del texto en el sitio que les corresponde y no al final del todo.
 • El texto cumple con los requisitos bibliográficos y de estilo indicados en las Normas para autoras/es, que se pueden encontrar en Acerca de la revista.
 • Si esta enviando a una sección de la revista que se revisa por pares, tiene que asegurase que las instrucciones en Asegurando de una revisión a ciegas) han sido seguidas.

Directrius per a l’autor/a

Preparació del manuscrit
Els articles podran ser escrits en català, castellà o anglès. No s’acceptaran articles ja publicats o en premsa. Es recomana escriure amb precisió, claredat i economia. Els articles no han d’excedir les 20 pàgines (incloses les taules, figures i referències). No obstant això, en casos especials, el comitè editorial pot considerar la publicació d’articles més extensos.
     Els espècimens testimoni per a seqüències d’ADN, recomptes cromosòmics, etc. han d’estar dipositats en una col·lecció científica o herbari accessible indicats en l’article.
Les seqüències d’ADN han de tenir un nombre de registre a GenBank [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/]
     El material (espècimens o exemplars d’herbari) s’indica d’acord amb l’esquema següent (els territoris administratius han d’estar ordenats alfabèticament): territori administratiu, regió, localitat, data de recol·lecció, recol·lector(s) (herbari).

Format del manuscrit
El manuscrit s’ha de presentar en un text mecanografiat uniforme. No s’han d’utilitzar negretes. L’article inclou, en general, els apartats habituals (Introducció, Material i mètodes, Resultats, Discussió, Agraïments i Referències). El manuscrit s’ha de presentar en format Reach Text Format (rtf), OpenOffice Writer (odt) o Microsoft Word (doc) a través del lloc web de la revista. No s’acceptarà cap altre mitjà d’enviament ni es mantindrà correspondència sobre els originals no enviats a través del portal o en altres formats. El nom del fitxer de text ha de tenir el nom del primer autor [lopez_text.doc]. S’ha d’organitzar el manuscrit per aquest ordre: primera pàgina, paraules clau, resum en anglès, resum en l’idioma de l’article, text, agraïments, referències, apèndixs, taules, peus de figura i figures.
     Les notes breus seran publicades en català, castellà o anglès i no requereixen un resum. No obstant això, les escrites en català o castellà han de tenir una traducció del títol a l’anglès i, d’altra banda, les notes escrites en anglès han de tenir una traducció del títol al català o al castellà. Les notes breus no han de tenir subtítol (introducció, material i mètodes, resultats i discussió), però han d’estar organitzades d’acord amb aquesta ordenació:

 • Primera pàgina: ha de contenir només el títol (curt però informatiu), el nom(s) del(s) autor(s), l’adreça i un títol condensat d’un màxim de 40 caràcters, incloent-hi blancs. Els autors que tinguin ORCID cal que emplenin el camp corresponent al moment de fer el lliurament de l'article a la web de la revista. En cas de no disposar-ne, es recomana als autors que es registrin a http://orcid.org/ per obtenir un número d'identificació ORCID.
 • Paraules clau: al començament de la segona pàgina del manuscrit es donaran entre cinc i deu paraules o expressions clau en anglès, ordenades alfabèticament i que, preferentment, no estiguin contingudes en el títol.
 • Resum: escrit en anglès correcte. Si l’article no és escrit en anglès, el resum començarà amb la traducció anglesa del títol. El resum constarà d’un sol paràgraf, d’un màxim de 200 paraules (llevat del títol), ha de ser informatiu i ha de descriure de manera clara i succinta les troballes principals de l’article. En el text del resum no s’han de repetir frases contingudes en el títol.
 • Resum en l’idioma de l’article: no s’ha de repetir el títol i s’han de seguir les normes del resum. Si l’article és escrit en anglès, se’n donarà un resum en català, que començarà amb la traducció del títol.
 • Text: seguiu els codis internacionals de nomenclatures botànica, fitosociològica i zoològica. No utilitzeu notes a peu de pàgina. Les expressions matemàtiques han de ser clares i els símbols han de ser identificables sense ambigüitats. Per a les referències dins del text cal seguir el format: Rovira (1984), Rovira (1984: 221); si la referència va situada al final d’una frase: (Rovira, 1984). Si els autors són dos: Rovira & Johnson (1985). Si són més de dos: Rovira et al. (1982). Si hi ha diverses referències seguides, cal ordenar-les alfabèticament i separar-les per comes: Altadill (1978, 1981a), Rovira et al. (1953).
 • Agraïments: s’han d’agrupar en un paràgraf curt al final del text, sota l’encapçalament «Agraïments».
 • Llista de referències: s’han de consignar només les referències citades en el text. Abans de lliurar el manuscrit, cal comprovar que les referències del text coincideixen exactament en noms i dates amb les de la llista. No s’ha d’incloure a la llista material no publicat. Les referències s’han d’ordenar alfabèticament sense numerar. Cal utilitzar les abreviatures internacionals per als noms de les publicacions, però en cas de dubte s’ha de donar el nom sencer de la publicació. S’ha de seguir aquest format:
  • articles: Paul, E. 1984. Dynamics of organic matter in soils. J. Ecol. 68: 212-219.
  • llibres: Gola, G.; Negri, G.; Cappelletti, C. 1965. Tratado de Botánica. Labor. Barcelona.
  • capítols: Sims, R.W. 1983. The scientific names of earthworms. In: J.E. Satchell (ed.) Earthworm Ecology. Chapman and Hall. London. p. 467-474.
   Santosh, J.A.; Sukumar, R. 1995. Some solutions to estimation of elephant densities. In: J.C. Daniel; H.S. Datye (eds.), A week with Elephants. Bombay Natural History Society and Oxford University Press. Bombay. pp. 394-404.
  • recursos en línia: Greuter, W.; Raab-Starube, E. von [data de consulta]. Compositae. Euro+Med Plantbase [http://ww2.bgbm.org]
 • Taules: numereu-les amb xifres aràbigues. Cada taula s’ha de situar en un full propi. Les taules més llargues han de continuar de forma seqüencial en les pàgines següents. Cal donar a cada taula un títol breu però que permeti la comprensió de la taula amb independència del text. No doneu en el títol informació de detall que es pugui consignar en notes a peu de taula. Les notes s’han d’identificar amb lletres minúscules (a, b, c...) en forma d’exponent. Estructureu la taula amb les línies horitzontals necessàries per facilitar-ne la comprensió. No hi feu línies verticals.
 • Peus de figura: s’han de numerar els peus i les figures. El peu ha de ser concís i complet, de manera que tant el peu com la figura es puguin entendre sense recórrer al text. Quan s’utilitzin figures amb diverses parts, cal identificar-les clarament amb lletres, tant a la figura com al peu. Numereu tots els mapes i les fotografies com les figures. El text dels peus de figura s’ha d’escriure en un full a part. Els peus de figura han d’incloure un text explicatiu, incloent-hi una referència de col·lecció o d’herbari i escales si cal:
  • Figura 1. Corol·les de Brimeura duvigneadii. A, B, C, H: plantes del barranc de Coma freda; D, E, F, G: plantes de l’àrea de Formentor. Escala: 2 mm.
 • Figures i gràfics: per a la publicació es poden utilitzar els originals o bé còpies de qualitat impecable. Els mapes han d’incloure una referència a la latitud i a la longitud. Les imatges han de tenir una resolució mínima de 600 dpi. Les figures han de ser gravades com a fitxers TIFF o JPG. Cada fitxer corresponent a una figura ha d’estar designat amb el nom del primer autor i el número de figura. Cal comprovar que cada taula i cada figura estan citades en l’ordre correcte en el text
 • Números, abreviatures i unitats: utilitzeu el punt decimal en lloc de la coma decimal (p. ex. 4.8 en lloc de 4,8). No utilitzeu punt per separar els milers (p. ex. 1400 en lloc de 1.400). Cal definir totes les abreviacions i sigles que no siguin d’ús universal el primer cop que surtin en el text. S’han d’utilitzar les unitats del sistema internacional, amb les seves abreviacions estàndard. Cal fer servir exponents per a unitats en el denominador: g m-2. S’ha d’utilitzar una L majúscula com a abreviació de litre.

Galerades
Els autors rebran una galerada en PDF que caldrà retornar, amb les correccions pertinents, al secretari de redacció. No s’acceptaran correccions extensives.

Separates
S’enviarà a l’autor de contacte el treball en format PDF que inclou figures en color (si escau), mentre que la publicació en paper serà exclusivament en blanc i negre.

Declaració de privacitat

La utilització del lloc web de la UAB i de qualsevol dels serveis que s'hi incorporen pressuposa la plena acceptació de les condicions que es manifesten en la política de privadesa que s'exposa.

1. Recollida de dades i consentiment per a tractar-les

D’acord amb la Regulació General de Protecció de Dades de la Unió Europea (GDPR), s'informa que les dades personals que se sol·liciten en els nostres formularis o que ens puguin ser facilitades per mitjà de les nostres adreces de correu electrònic, basant-nos amb el consentiment inequívoc, s'inclouran als nostres fitxers de dades personals, la responsable i titular dels quals és la UAB. Així mateix, quan una persona emplena qualsevol dels formularis amb les dades personals que se sol·liciten i n'accepta l'enviament o ens envia un missatge electrònic amb dades personals, autoritza -i ho consent- expressament la UAB a tractar i incorporar als nostres fitxers les dades personals facilitades i totes les dades que es generin en relació amb la seva participació o ús dels diferents productes o serveis que s'ofereixen en aquesta pàgina web, si bé amb caràcter revocable, i sense efectes retroactius, i accepta les condicions del tractament expressades a continuació.

Així mateix, informem que totes les dades seran tractades amb la màxima confidencialitat i d'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals i que els nostres fitxers estan inscrits legalment en el Registre General de l'Agència Catalana de Protecció de Dades.

La UAB no es responsabilitza del tractament de les dades personals de les pàgines web a què l'usuari pugui accedir per mitjà dels diferents enllaços que conté la nostra pàgina web.

Aquesta pàgina web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a l'Estat espanyol, a la qual queden sotmeses les persones, tant nacionals com estrangeres, que utilitzin aquest web.

2. Finalitats del tractament

Les dades que sol·licitem són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per a la finalitat amb la qual es recullen, enviament dels butlletins de novetats a través del correo electrònic que ens ha facilitat para contactar d’una forma personalitzada o reconeixe’l en la seva propera visita, mai no seran utilitzades amb una finalitat diferent d'aquesta per a la qual han estat cedides, i en cap cas l'usuari no està obligat a facilitar-nos-les; no obstant això, són absolutament necessàries per a poder portar a terme els serveis que li oferim.

Llevat que específicament s'estableixi el contrari, es considerarà necessari emplenar tots els camps de cada formulari, per a la qual cosa l'usuari haurà d'emplenar els formularis amb dades vertaderes, exactes, completes i actualitzades. L'usuari serà l'únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe i indirecte, que ocasioni a la UAB o a qualsevol tercer per emplenar els formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades o amb dades de tercers.

La nostra pàgina web obté les dades personals de l'usuari mitjançant la recepció de diversos formularis i per mitjà del correu electrònic per gestionar la subscripció a la nostre revista, o si escau, per a la seva participació com a autor, corrector o revisor de les mateixes, basant-nos en el consentimient inequívoc.

La UAB es reserva el dret de decidir la incorporació o no incorporació de les dades d'aquestes persones als seus fitxers.

3. Dret d'accés, rectificació i cancel·lació de les dades personals de l'usuari

Els editors de la revista compleixen amb els estàndars industrials de privacitat de dades, de forma específica la disposició de la Regulació General de Protecció de Dades de la Unió Europea (GDPR) per els "drets dels subjectes de les dades" que inclouen (a) notificació d’incompliment; (b) dret d’accés; (c) dret a ser oblidat; (d) portabilitat de dades; i (e) privacitat per disseny. El GDPR també permet el reconeixement de l’"interès públic a la disponibilitat de les dades", que té una especial rellevància per aquelles persones involucrades en mantenir, amb la major integritat possible, el registre públic de publicacions acadèmiques.

L'usuari té dret demanar la baixa de la subscripció,  a accedir a la informació que el concerneix recopilada en els fitxers de la UAB, declarats al Registre de Protecció de Dades de Catalunya, rectificar-la si és errònia, cancel·lar-la o oposar-se al seu tractament, en els termes establerts per la Llei, adreçant-se a sp.revistes.digitals@uab.cat.

La sol·licitud dels drets de cancel·lació de dades per part dels autors, no es farà efectiva en relació als seus articles publicats en la nostra web, sobre la base de la cessió il·limitada de drets de reproducció atorgada pels autors a la UAB.

Considerem que, si no cancel·la les seves dades personals expressament dels nostres fitxers, continua interessat a estar-hi incorporat mentre sigui adequat per a la finalitat amb què es van obtenir i mentre la UAB ho consideri oportú.

4. Seguretat

La UAB, en resposta a la confiança dipositada en nosaltres i tenint en compte la importància en matèria de protecció i confidencialitat que requereixen les dades personals de l'usuari, l'informa que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a salvaguardar-ne la seguretat tal com exigeix el Reglament General de Protecció de Dades de la UE (Reglament (UE) 2016/679) (GDPR), normativa vigent que regula el reglament de mitjans de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.

5. Cessió de dades

L'informem que les seves dades són tractades confidencialment i són utilitzades per a les finalitats indicades, i únicament comunicades en els casos previstos legalment i a les entitats que amb la UAB siguin impulsores de la revista, indicades a la pàgina web, per a la gestió i col·laboració en l'edició de la revista.

Les metadades personals vinculades a la publicació d’un article (nom i cognoms dels autors, filiació professional, número ORCID, pais) són depositats i distribuits, associats amb els de l’article, per l’assignació del DOI a través de Crossreff.

La UAB posa a disposició de l'usuari diferents opcions de recomanació, si bé sota l'exclusiva responsabilitat de l'emissor del missatge, de manera que la UAB queda eximida de qualsevol responsabilitat amb relació a l'enviament de comunicacions comercials no sol·licitades. En cap cas no conservem l'adreça electrònica del destinatari. Així mateix, queda expressament prohibit l'enviament massiu de missatges per part dels usuaris, per mitjà d'aquestes opcions, o el seu tractament comercial.

6. Galetes

Amb aquest avís, la UAB comunica als usuaris que utilitzen galetes (cookies) quan naveguen per les diferents pantalles i pàgines del web. Les galetes utilitzades per la UAB són emmagatzemades al disc dur de l'usuari però no poden llegir les dades contingudes al disc ni els arxius galeta creats per altres proveïdors. La UAB utilitza les galetes amb l'objectiu de reconèixer els usuaris que s'hagin registrat i poder-los oferir més bon servei i més personalitzat (idioma volgut per l'usuari...). Així mateix, són utilitzades per a obtenir informació totalment anònima sobre dades d'accés (data, hora, minut, freqüència, etc.), per a mesurar alguns paràmetres de trànsit en la pròpia pàgina web i calcular el nombre de visites, de manera que la UAB pugui enfocar i ajustar els serveis oferts més efectivament. No obstant això, l'usuari podrà impedir la generació de galetes amb l'opció corresponent que tingui el seu programa navegador. En aquest cas, la pàgina web continuarà essent operativa, però sense els avantatges de la personalització.

7. Comunicacions comercials per correu electrònic

En compliment de l'article 21 de la Llei de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, que prohibeix l'enviament de comunicacions comercials per mitjà del correu electrònic que prèviament no hagin estat autoritzades expressament pels destinataris, l'informem que l'acceptació d'aquestes condicions d'ús i política de confidencialitat, implica la seva autorització expressa per a fer-li enviaments informatius, comercials, publicitaris i promocionals per aquest mitjà a l'adreça facilitada. No obstant això, si no vol rebre les nostres comunicacions comercials per mitjà del correu electrònic, ho pot sol·licitar en l'enviament comercial que vulgui, seguint les instruccions que hi ha a cada enviament.

8. Modificació d'aquesta política de confidencialitat

Aquesta política de confidencialitat ha estat establerta amb data 20/05/2018. La UAB es reserva el dret en el futur de modificar la seva política de protecció de dades d'acord amb el seu criteri o a causa d'un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial. Si la UAB hi introdueix alguna modificació, el nou text serà publicat en aquesta mateixa pàgina, on l'usuari podrà tenir coneixement de la política de protecció de dades. Sigui com sigui, la relació amb l'usuari es regirà per les normes previstes en el moment precís en què s'accedeix al lloc web i, en conseqüència, és obligatori llegir-les cada vegada que ens faciliti les seves dades per mitjà del nostre web.