ProuNIMBY, una experiència d’ABP en el marc de les STEM amb valors a Secundària.

Autors/ores

  • Roger Camprubí Cirera Departament d'Educació
  • Jordi Boixader Subirana

Resum

En el present article es descriu ProuNIMBY una seqüència d’Aprenentatge Basat en Projectes (ABP) dissenyada per aplicar continguts curriculars de Física i Química i Tecnologia a la sensibilització d’un problema social i que també afecta el dia a dia de l’institut: la generació evitable de residus. ProuNIMBY té el propòsit d’utilitzar coneixements curriculars per aplicar-los en un context real i provocar una reflexió sobre com es pot aconseguir un canvi d’hàbits en relació a la millora de la sostenibilitat. S’analitzen i es comenten els resultats obtinguts i es conclou quina és la incidència de la comunicació del coneixement científic obtingut en la posterior utilització de brics a l’institut i, per extensió, a la vida quotidiana de l’alumnat.

Paraules clau

ABP, STEM, Valors, secundària, sostenibilitat, residus

Referències

AAVV (2019). Organizar e impulsar un centro de secun-daria hacia el trabajo por proyectos. Aula de Secun-daria, (31), 27-31.

Simarro, C., Couso, D. i Pintó, R. (2013). Indagació ba-sada en la modelització: un marc per al treball pràc-tic. Ciències: revista del professorat de ciències de primària i secundària, (25), 35-43.

Couso, D. (2017). Per a què estem a STEM? Un intent de definir l’alfabetització STEM per a tothom i amb valors. Ciències: revista del professorat de ciències de primària i secundària, (34), 22-30.

Domènech-Casal, J. (2016a). Contexto y modelo en el aprendizaje basado en proyectos: apuntes para el ámbito científico. Alambique: Didáctica de las Cien-cias Experimentales, (98), 71-76.

Domènech-Casal, J. (2016b). De l'epiteli de ceba a la indagació. Un marc per a construir pràctiques inves-tigadores cap a la Competència Científica. Ciències: revista del professorat de ciències de primària i se-cundària, (32), 12-22.

Domènech-Casal, J. (2018). Aprendizaje Basado en Proyectos en el marco STEM. Componentes didácti-cas para la Competencia Científica. Ápice. Revista de Educación Científica, 21(2), 29-42.

Izquierdo, M., Tortosa, M. i Merino, C. (2010). Fer quími-ca. Educació Química (5), 39-45.

Llorente, I.. Domènech, X., Ruiz, N., Selga, I., Serra, C. i Domènech-Casal, J. (2017) un congreso científico en secundària: articulando el aprendizaje basado en proyectos y la indagación científica. Investigación en la Escuela, (91), 72 - 89

Pérez-Torres M., Couso D. i Márquez C. (2021) ¿Cómo diseñar un buen proyecto STEM? Identificación de tensiones en la co-construcción de una rúbrica para su mejora. Revista Eureka sobre Enseñanza y Di-vulgación de las Ciencias 18(1), 1301.

Sanmartí, N. i Márquez, C. (2017). Aprendizaje de las ciencias basado en proyectos: del contexto a la ac-ción. Ápice. Revista de Educación Científica, 1(1), 3-16.

Xarxa de competències bàsiques (2019a). Objectius d’aprenentatge, criteris i indicadors d’avaluació. De-partament d’Educació (Generalitat de Catalunya).

Xarxa de competències bàsiques (2019b). El treball per projectes: aprenentatge autèntic. Departament d’Educació (Generalitat de Catalunya)

#CienciaLaRioja20 (2020, 19 de noviembre). Educaci-ón informada desde la investigación. [vídeo]. YouTu-be. https://www.youtube.com/watch?v=QxmsNl9EiwA

Publicades

31-01-2023

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.