Proposta d’activitat indagatòria basada en les rutines de pensament: adaptació a cada cicle d’Educació Primària.

Autors/ores

  • Patricia Almira-López Universitat Rovira i Virgili
  • Cristina Valls Universitat Rovira i Virgili

Resum

L’alfabetització científica és un dels reptes de l’educació, però també ho és el desenvolupament d’habilitats de pensament crític i resolució de problemes. Per donar resposta a aquestes necessitats és important planificar les activitats de ciències de manera que l’alumnat aprengui ciències fent ciències partintdel que ja sap i a través del procés indagatiu. Es presenta una activitat d’indagació adaptada als diferents nivells d’Educació Primària. D’aquesta manera, oferim una gradació del repte plantejat, del disseny experimental i de les rutines de pensament desplegades en consonància amb el cicle en què es troba l’alumnat. La proposta es desenvolupa al laboratori d’una escola i les diferents rutines i adaptacions per a cada ciclees duen a terme sense dificultats. La retroalimentació per part de l’alumnat, és positiva: en general, manifesten el seu gust per la proposta, comenten que no presenta una gran dificultat i comparteixen que es senten a gust, durant el seu desenvolupament. L'èxit de la proposta, es troba en la capacitat d’autonomia (experimentació i manipulació), d’autoregulació, d’autoconeixement i d’autocrítica (metacognició) i d’esperit crític (inferències sobre altres usos del pH) que han impregnat la resolució dels reptes plantejats en l’activitat.

Paraules clau

mètode científic, aprenentatge basat en la indagació, alfabetització científica, rutines de pensament, pensament visible

Referències

Alsalhi, N. R. (2020). The effects of the use of the Know-Want-Learn Strategy (KWL) on fourth grade students’ achievement in science at primary stage and their attitudes towards it. EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 16(4), em1833.

Barrow, L. H., A Brief History of Inquiry: From Dewey to Standards. Journal of Science Teacher Education, 17, 265–278, 2006

Bueno, D. i Forés, A. (coords.). (2021). La pràctica educativa amb mirada neurocientífica. Barcelona: Horsori.

Caamaño, A. (2012). ¿ Cómo introducir la indagación en el aula? Los trabajos prácticos investigativos. Alambique: didáctica de las ciencias experimentales, 70, 83-91.

Couso, D., Jiménez-Liso, M.R., Refojo, C. i Sacristán, J.A. (2020). Enseñando ciencia con ciencia. Madrid: Fundación Lilly.

García, N., Cañas, M., i Pinedo, R. (2017). Innovación educativa y pensamiento visible en Educación Primaria. Dins: Libro de actas del I Congreso Internacional de Innovación Educativa, Saragossa (Espanya) (pp. 1-13).

Harvard Graduate School of University. (2022). Project Zero's Thinking Routine Toolbox. Disponible a: http://www.pz.harvard.edu/thinking-routines

Herrero, J F.Á, i Bautista, C.V. (2019) Didáctica de las ciencias, ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos? Universitas Tarraconensis. Revista de Ciències de l’Educació, 1(2),5-19.

National Research Council. (1996). National science education standards. Washington, DC: National Academy Press.

Ocaña Rebollo, G., Romero Albaladejo, I. M., i Gil Cuadra, F. (2017). Educación stem para integrar conocimientos científicos en la asignatura" tecnología industrial" de bachillerato. Enseñanza de las Ciencias, (Extra), 5327-5336.

Prieto T., España E., i Martín C. (2012). Algunas cuestiones relevantes en la enseñanza de las ciencias desde una perspectiva Ciencia-Tecnología-Sociedad. Revista Eureka sobre enseñanza y divulgación de las ciencias, 9(1), 71-77.

Ritchhart, R., Church, M. i Morrison, K. (2014). Making Thinking Visible. Buenos Aires: Paidós.

Romero, S. i Gimeno, C. (2020). Transformación metodológica de la Escola Montessori de Rubí desde una perspectiva STEAM y de género. Participación educativa, segunda época, 7 (10),123-134.

Soler Garcia, J. (2022). Pensar, fer i entendre ciència a través de l'error. Ciències: revista del professorat de ciències de Primària i Secundària, (43), 0048-59.Tokuhama-Espinosa, T. (2014). Making classrooms better. 50 practical applications of mind, brain and education science. Nova York: Norton.

UNESCO (2016). Educación 2030: Declaración de Incheon y Marco de Acción para la realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4. Nova York: UNESCO.

Biografies de l'autor/a

Patricia Almira-López, Universitat Rovira i Virgili

Professora d'educació primaria i professora associada de didàctica de les ciències experimentals a la Facultat de Ciències de l'educació i Psicologia de la URV.

Cristina Valls , Universitat Rovira i Virgili

Professora de ciències experimentals dels graus d'educació de la Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat Rovira i Virgili. 

També formo part del grup de recerca ARGET de la URV.

Publicades

31-01-2023

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.