Les pràctiques de laboratori en Geologia

Autors/ores

  • Mª Roser Nebot Castelló Grup LIEC. UAB

Resum

Tot i que les pràctiques de Geologia poden ser de tipologia molt diversa i moltes d’elles són senzilles de dur a terme, als centres escolars no se’n solen fer de manera habitual. A l’article es presenten un seguit de reflexions i propostes que pretenen afavorir la seva implementació. A més de suggeriments per estudiar els minerals i les roques, s’inclouen exemples d’activitats amb modes de representació material: maquetes estàtiques i dinàmiques, i simulacions de laboratori. També s’han inclòs idees per a la seva gestió, de manera que l’alumnat pugui interpretar el que està fent i observant, establint un pont entre el món observable (fenòmens) i el món de les idees (models), que porti de la manipulació a l’abstracció.

Paraules clau

Geologia, pràctiques de laboratori, modelització, maquetes, simulacions de laboratori

Referències

Adúriz-Bravo, A. i Izquierdo-Aymerch, M. (2009). Un modelo de modelo científico para la enseñanza de las ciencias naturales. Revista electrónica de investigación en educación en ciencias, 4(1), 40 - 49. Recuperat el 22 de febrer de 2021 de:

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1850-66662009000100004&script=sci_arttext

Benarroch, A. (2000). Del modelo cinético-corpuscular a los modelos atómicos. Reflexio-nes didácticas. Alambique, 23, 95-108.

Bravo, B. (2012). El desempeño de las competenci-as científicas de uso de pruebas y modelización en un problema de gestión de recursos mari-nos (Tesis doctoral). Universidad de Santiago de Compostela.

Couso, D. i Hinojosa, J. (2021, 17 de març) Model de fenòmens físics. Tresor de recursos. https://tresorderecursos.com/idees-clau-3/

Gilbert, J. K. (2004). Models and modelling: routes to more authentic science education. International Journal of Science and Mathematics Education, 2, 115–130. https://doi.org/10.1007/s10763-004-3186-4

Gilbert, S. W., i Ireton, S.W. (2003). Understanding models in Earth and Space Science. Arlington. VA: NSTA Press.

Guisasola, J., Ametller, J., i Zuza, K. (2021). Inves-tigación basada en el diseño de secuencias de Enseñanza-aprendizaje: una línea de investiga-ción emergente en Enseñanza de las Ciencias. Revista Eureka sobre Enseñanza y divulgación de las Ciencias 18(1), 1801.

https://doi.org/10.25267/Rev_Eureka_ensen_divulg_cienc.2021.v18.i1.1801

Hernández Arnedo, M.J. (2013). Investigando la Ti-erra y el Universo. Proyecto Curricular Investi-gando Nuestro Mundo (6-12).

https://inmweb.wordpress.com/libros/8-investigando-la-tierra-y-el-universo/

Izquierdo, M., Sanmartí N., i Espinet, M. (1999). Fundamentación y diseño de las prácticas es-colares de ciencias experimentales. Enseñanza de las ciencias, 17(1), 45- 59.

Márquez, C. i Sanmartí, N. (2021, 17 de març) Mo-del de sistema geològic. Tresor de recursos. https://tresorderecursos.com/idees-clau-del-model-per-explicar-i-interpretar-els-sistemes-geologics/

Nebot, MR. (2020). Modelización del relieve kársti-co en el laboratorio. Alambique, 102, 38-46.

Tarbuck, E.J., i Lutgens, F.K. (2005). Ciencias de la Tierra: una aproximación a la Geología Física. Madrid: Pearson Educación, S.A.

Oliva, J.M., Aragón, M.M., Mateo, J., i Bonat, M. (2001). Una propuesta didàctica basada en la investigación para el uso de analogías en la en-señanza de las ciencias. Enseñanza de las Ci-encias, 19(3), 453-470.

Sanmartí, N. (2003). Aprendre Ciències: connectar l’experiència, el pensament i la parla a través de models. Recuperat el 22 de febrer de 2021 de: https://docplayer.es/63500278-Aprendre-ciencies-connectar-l-experiencia-el-pensament-i-la-parla-a-traves-de-models-neus-sanmarti-universitat-autonoma-de-barcelona.html

Publicades

01-02-2022

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.