Lleis dels gasos i submarinisme: Proposta didàctica per a l’estudi de la Llei de Boyle-Mariotte a partir de la investigació i l’aplicació al submarinisme

Autors/ores

  • Núria Sempere Serrano

Resum

Les lleis dels gasos ideals són un contingut bàsic de l’assignatura de Física i Química en l’ESO i que, pel seu caràcter experimental, poden ser un bon punt de partida per desenvolupar una pràctica investigadora dins del marc del model cinètic-molecular. D’altra banda, les activitats d’indagació així com de les d’aplicació a diferents contextos han estat àmpliament estudiades en l’àmbit de la didàctica de les ciències amb la finalitat de millorar l’interès i l’aprenentatge de la Física i Química per parts dels alumnes. El seu desenvolupament pot ser complex i per això, en aquest article, es pretén exemplificar aquesta metodologia amb una seqüència didàctica basada en dos grans eixos: 1) Una pràctica investigadora sobre la relació entre la pressió i el volum dels gasos que s’estructura en 6 etapes, on l’última d’elles serà l’elaboració d’un pòster científic; i 2) Una activitat d’aplicació de les conclusions obtingudes a fenòmens que tenen lloc fora de l’àmbit escolar com és, en aquest cas, el submarinisme. Per dur a terme aquesta tasca es farà un breu resum de les aportacions que la didàctica de les ciències fa al respecte, es detallarà les accions a desenvolupar en cada etapa de la seqüència didàctica i es facilitaran diferents recursos per a la seua aplicació. 

Paraules clau

Pràctica investigadora, indagació, submarinisme, lleis dels gasos, Boyle-Mariotte

Referències

Caamaño, A. (2004). Experiencias, experimentos ilustrativos, ejercicios prácticos e investigaciones: ¿Una clasificación útil de los trabajos prácticos? Alambique, Didáctica de las Ciencias Experimentales, 39, 8-19.

Caamaño, A. (2012). ¿Cómo introducir la indagación en el aula? Los trabajos prácticos investigativos. Alambique, Didáctica de las Ciencias Experimentales, 60, 83-91.

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2015). Currículum de Física y Química, 2n y 3r de ESO. Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se estable el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. Boletín Oficial del Estado, A-2015-37, 258-262.

Domènech-Casal, J., Ruiz-España, N. (2016). De l’epiteli de ceba a la indagació. Un marc per construir pràctiques investigadores cap a la Competència Científica. Revista Ciències, 32, 12-22.

Sanmartí, N., Márquez, N. (2012). Enseñar a plantear preguntas investigables. Didáctica de las Ciencias Experimentales, 70, 27-36.

Solbes, J., Vilches, A. (2000). La introducción de las interacciones CTS en la enseñanza de las ciencias y su evolución. Educación Química, 14(1), 387-394.

Torres, C., Ruiz, MªS. (2010). La ley de Boyle, el análisis de dos experimentos. Latin-American Journal of Physics Education, 4, 957-962.

RECURSOS

Simulador phet “Propiedades de los gases (Ideal)”: https://phet.colorado.edu/sims/html/gas-properties/latest/gas-properties_es.html

Simulador educaplus “Ley de Boyle”: http://www.educaplus.org/gases/lab_boyle.html

Plantilla pòster científic: https://drive.google.com/file/d/1C2jnihJ2nc2_nbsmM1LNbTg1ElPoLhsL/view?usp=sharing

Activitat “Lleis dels gasos i submarinisme”: https://drive.google.com/file/d/1bnpgdztfiamv8vZ2xjb_VgVRbfddq97b/view?usp=sharing

Biografia de l'autor/a

Núria Sempere Serrano

Professora de Física i Química en ESO i Batxillerat

Publicades

29-01-2020

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.