Trameses

Actualment aquesta revista no accepta trameses.

Llista de verificació per preparar trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/ores han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no se segueixin aquestes instruccions, les trameses es podran retornar als autors/ores.
 • La proposta no s'ha publicat prèviament, ni s'ha presentat a una altre revista (o s'ha donat una explicació a Comentaris a l'editor).
 • El fitxer enviat està en format docx, rtf o odt. Les imatges, en el cas que n'hi hagi, s'adjunten com a arxius addicionals en resolució suficient i EDITABLES, sempre que sigui possible.
 • S'afegiran els codis DOI o les adreces web per les referèncias on sigui possible.
 • Les figures i taules estan enumerades i es troben dins del text, en el lloc que els correspon i no al final del tot.
 • En general, s'ha revisat rigorosament les directrius per a autors/as indicats en les directrius per a autors.
 • La proposta tindrà una extensió d'entre 6.000 i 10.000 paraules.

Directrius per a l’autor/a

 

Normes per autors/es

Per iniciar el procés editorial del teu article és necessari enviar una versió final que compleixi els següents criteris, bàsicament, es tracta d'adaptar l'article a les regles de la revista com a pas previ al procés de correcció i publicació.

Si tens qualsevol dubte, pots contactar amb Felipe Corredor (gestio.editorial@gmail.com) abans d’enviar el document.

Temàtica i abast

La revista Anuario IET de Trabajo y Relaciones Laborales és una publicació electrònica editada per l'Institut d'Estudis del Treball i té com a objectiu proporcionar una anàlisi dels aspectes més destacats de l'evolució del mercat laboral, les polítiques d'ocupació i les relacions industrials durant l'any en qüestió.

Té una periodicitat anual i les obres originals es publiquen en castellà, català i anglès.

Presentació d’originals

 • Les contribucions (articles) estaran escrites en català, castellà o anglès i tindran una extensió d'entre 6.000 i 10.000 paraules, incloent notes a peu de pàgina i excloent títols, resums, paraules clau, figures i taules.

 • L'extensió màxima de les ressenyes és de 2.000 paraules i se seguiran les mateixes normes de referència.

 • Els articles s'enviaran (preferiblement) en format .doc, .docx, .rtf u .odt.

A l’inici de l’artícle: metadades

 • Títol en castellà, en l'idioma de l'article i anglès (màxim 15 paraules en cada idioma)

 • Informació relativa als autors:
  • Nom complet
  • Afiliació institucional en l'ordre següent: grups de recerca, universitat (o centre/institució) i el nom del país en anglès.
  • Correu electrònic
  • Un resum biogràfic de fins a 50 paraules en el qual s'inclou, com a mínim, el lloc ocupat i el departament o facultat.

 • Un resum de fins a 175 paraules en l'idioma de l'article i anglès.

 • Paraules clau en l'idioma de l'article i anglès
  • Han d'estar separats per ";" (punt i coma) i cadascuna amb una lletra inicial en majúscula i sense període final.

Tots els textos han de tenir metadades (títol, resum i paraules clau) en castellà, català i anglès, segons els límits indicats. Si no domineu el català, l'equip d'edició realitzarà la traducció.

Cos de l’article

 • Realitzi una lectura pre-text per detectar possibles errors. No hauríeu de tenir activat el seguiment de canvis en aquesta fase, és la versió final que envieu a la publicació.

 • Tots els títols i subtítols han d'estar clarament numerats, sempre que es pugui identificar el nivell, per exemple 1. Introducció; 2.3. XXXXX; 4.5.2. XXXXXX, fins a un màxim de 3 graus. No cal utilitzar numeració automàtica.

 • Les notes es numeraran consecutivament a la part inferior de la pàgina corresponent i no al final del text. Es recomana reduir al màxim el seu ús i que aquest ús sigui explicatiu i mai bibliogràfic.

 • El material no textual s'anomena únicament taules i figures, de manera que els dibuixos, els mapes, les fotografies, els gràfics... —tot el que no és una taula—, s'anomenen "figures". Les taules i les figures s'han d'enumerar i tenir un breu títol descriptiu a dalt i la font a sota. Sempre s'han d'indicar en el cos del text pel seu número (per exemple, Veure taula 1), i no per la seva posició (no s'utilitzen: en la figura següent/anterior), ja que és possible que per la disposició final no apareguin exactament en el lloc desitjat. En la mesura del possible, les figures que estiguin perfilades o similars seran editables, excepte, per exemple, fotografies o dibuixos escanejats. Si existeixen figures de barres o altres productes excel, s'ha d'incloure l'excel amb les dades i els gràfics, no s'ha d'afegir com una imatge estàtica.

 • Si hi ha xifres envia-les juntament amb el mateix article en zip (si no n'hi ha, envieu només el fitxer d'article, sense comprimir). El zip comprimit, per tant, ha de contenir: totes les figures en format editable, en la mesura del possible, i els fitxers Excel que continguin els gràfics presentats, si escau, a més del mateix article revisat. Les taules només s'han d'incrustar en el mateix article de la manera descrita anteriorment, no cal tornar-les a adjuntar a la tauleta.

 • Les referències a material empíric com entrevistes o entrades de revistes de camp han de tenir la següent estructura, a cada aparició de citacions literals (Identificador). Exemples:
  “lo único que el viernes me lo tomo más tranquilo, me tomo los dos cafecitos pero ya no a las 6 de la mañana, a las 7am, entonces voy a por el periódico, hago el cruci lo ojeo un poco, me intento sentar ahí (despacho) a las 8 y pico o 9am” (HCTSF 45-55)

  Indicar els identificadors en una taula o annex, en aquest cas seria: Home, classe treballadora sense fills, entre 45-55 anys.

  Aquest tipus de material no s'inclou a la llista de referències, només com s'indica en el cos del text.

Referències i citacions en el cos del text

La llista completa de referències bibliogràfiques es col·locarà al final del text. Només s'inclouran les publicacions que s'hagin utilitzat i que s'esmentin expressament en el text: hi ha d'haver una correspondència entre els documents citats i la llista de referències. El material legislatiu s'indicarà en el text de manera completa incloent tipus de document, número i data completa, sense incloure'l en les referències, per exemple (Llei 6/2017, de 24 d'octubre).

Les referències seguiran els estàndards d'estil APA 7. Com que la setena versió és nova, acceptem enviaments seguint la versió 6. En la fase de correcció, es farà l'adaptació. Exemples de citacions es poden trobar a:
https://normas-apa.org/referencias/ejemplos/

Entre els canvis més notables de la versió 7 es troben:

 • En les cites del cos del text: les cites de 3 o més autors sempre seran citades et al. (Autor1 et al., any). (A la llista de referències com a tal mai s'ha d'utilitzar "et al.").

 • Les referències de llibres o capítols de llibre ja no inclouen la ciutat de publicació, només l'editorial.

 • Per a les pàgines d'Internet no s'utilitza "recuperat de". La data només s'introdueix en wikis o llocs web que canviïn, no en totes les referències amb URL.

 • És imprescindible que s'apliquin les següents excepcions en la llista de referències i en la citació en el cos del text, pròpies de l'Anuari de l'IET.

 • Totes les referències han d'incloure els noms dels autors així com els editors en el cas dels capítols de llibre. exemple (la negreta és per a èmfasi, no cal incloure-la en les referències):

Toledo, Víctor M. & González de Molina, Manuel. (2007). El metabolismo social: Las relaciones entre la sociedad y la naturaleza. En Francisco Garrido, Manuel González, José Luis Serrano & José Luis Solana (Eds.), El paradigma ecológico en las Ciencias Sociales (pp. 150- 220). Icaria.

 • En les referències s'han de separar els autors amb punt i coma, excepte l'últim, per al qual s'utilitzarà l'exemple "&":

Valenzuela, Juan Pablo; Bellei, Cristián & De los Rios, Danae (2014). Socioeconomic school segregation in a marketoriented educational system. The case of Chile. Journal of Education Policy, 29(2), 217-241. https://doi.org/10.1080/02680939.2013.806995

 • En el cos del text no s'utilitzarà "&", se citarà amb el connector i/e (o el corresponent a l'idioma de l'article). Per exemple: (Toledo y González de Molina, 2007).

 • Les referències a articles científics han d'incloure el codi DOI, seguint el format següent: https://doi.org/10.1590/S1415-52732008000400008

  • És a dir, cada DOI ha d'incloure el prefix "https://doi.org/" perquè s'hi pugui accedir com a URL. A la pàgina http://search.crossref.org/ realiza introducció del títol de l'article sol aparèixer el DOI, si el té. L’eina https://apps.crossref.org/SimpleTextQuery permet revisar tot el llistat de referències . El format ha de seguir l'estructura del següent exemple:

Dutra, Claudia & Libonati, Rosana (2008). Abordagem metabólica e nutricional da lipodistrofia em uso da terapia anti-retroviral. Revista Nutrição, 21(4), 439-446. https://doi.org/10.1590/S1415-52732008000400008

  • Tingueu en compte que el número doi va precedit de "https://doi.org/" i no té període de finalització. "DOI:" no s'ha d'utilitzar.
  • Per als articles electrònics que disposen de DOI no s'inclou la URL (l'adreça de la pàgina) i la data de consulta.
  • També és necessari "activar els enllaços" de les referències (DOI i webs): afegint un espai després d'ell, word/libreoffice ho fa automàticament.

 • Tot i que algunes revistes científiques només s'enumeren amb el número, la majoria tenen volum, número i pàgines, en la forma: Vol.(Núm.), pp pp.

 • Els capítols de llibres normals no s'afegeixen a les referències, només a tot el llibre. Els capítols de llibre se citen només en el cas dels llibres editats o compilats, amb diferents autors en cada capítol.

 • Les referències a articles científics i capítols de llibre sempre han d'indicar la pàgina inicial i final.

 • Les pàgines web (notícies, blocs, vídeos, etc.) s'han d'afegir a les referències seguint les normes APA (inclosos els noms de pila, si escau).

Declaració de privacitat

La utilització del lloc web de la UAB i de qualsevol dels serveis que s'hi incorporen pressuposa la plena acceptació de les condicions que es manifesten en la política de privadesa que s'exposa.

1. Recollida de dades i consentiment per a tractar-les

D’acord amb la Regulació General de Protecció de Dades de la Unió Europea (GDPR), s'informa que les dades personals que se sol·liciten en els nostres formularis o que ens puguin ser facilitades per mitjà de les nostres adreces de correu electrònic, basant-nos amb el consentiment inequívoc, s'inclouran als nostres fitxers de dades personals, la responsable i titular dels quals és la UAB. Així mateix, quan una persona emplena qualsevol dels formularis amb les dades personals que se sol·liciten i n'accepta l'enviament o ens envia un missatge electrònic amb dades personals, autoritza -i ho consent- expressament la UAB a tractar i incorporar als nostres fitxers les dades personals facilitades i totes les dades que es generin en relació amb la seva participació o ús dels diferents productes o serveis que s'ofereixen en aquesta pàgina web, si bé amb caràcter revocable, i sense efectes retroactius, i accepta les condicions del tractament expressades a continuació.

Així mateix, informem que totes les dades seran tractades amb la màxima confidencialitat i d'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals i que els nostres fitxers estan inscrits legalment en el Registre General de l'Agència Catalana de Protecció de Dades.

La UAB no es responsabilitza del tractament de les dades personals de les pàgines web a què l'usuari pugui accedir per mitjà dels diferents enllaços que conté la nostra pàgina web.

Aquesta pàgina web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a l'Estat espanyol, a la qual queden sotmeses les persones, tant nacionals com estrangeres, que utilitzin aquest web.

2. Finalitats del tractament

Les dades que sol·licitem són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per a la finalitat amb la qual es recullen, enviament dels butlletins de novetats a través del correo electrònic que ens ha facilitat para contactar d’una forma personalitzada o reconeixe’l en la seva propera visita, mai no seran utilitzades amb una finalitat diferent d'aquesta per a la qual han estat cedides, i en cap cas l'usuari no està obligat a facilitar-nos-les; no obstant això, són absolutament necessàries per a poder portar a terme els serveis que li oferim.

Llevat que específicament s'estableixi el contrari, es considerarà necessari emplenar tots els camps de cada formulari, per a la qual cosa l'usuari haurà d'emplenar els formularis amb dades vertaderes, exactes, completes i actualitzades. L'usuari serà l'únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe i indirecte, que ocasioni a la UAB o a qualsevol tercer per emplenar els formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades o amb dades de tercers.

La nostra pàgina web obté les dades personals de l'usuari mitjançant la recepció de diversos formularis i per mitjà del correu electrònic per gestionar la subscripció a la nostre revista, o si escau, per a la seva participació com a autor, corrector o revisor de les mateixes, basant-nos en el consentimient inequívoc.

La UAB es reserva el dret de decidir la incorporació o no incorporació de les dades d'aquestes persones als seus fitxers.

3. Dret d'accés, rectificació i cancel·lació de les dades personals de l'usuari

Els editors de la revista compleixen amb els estàndars industrials de privacitat de dades, de forma específica la disposició de la Regulació General de Protecció de Dades de la Unió Europea (GDPR) per els "drets dels subjectes de les dades" que inclouen (a) notificació d’incompliment; (b) dret d’accés; (c) dret a ser oblidat; (d) portabilitat de dades; i (e) privacitat per disseny. El GDPR també permet el reconeixement de l’"interès públic a la disponibilitat de les dades", que té una especial rellevància per aquelles persones involucrades en mantenir, amb la major integritat possible, el registre públic de publicacions acadèmiques.

L'usuari té dret demanar la baixa de la subscripció,  a accedir a la informació que el concerneix recopilada en els fitxers de la UAB, declarats al Registre de Protecció de Dades de Catalunya, rectificar-la si és errònia, cancel·lar-la o oposar-se al seu tractament, en els termes establerts per la Llei, adreçant-se a sp.revistes.digitals@uab.cat.

La sol·licitud dels drets de cancel·lació de dades per part dels autors, no es farà efectiva en relació als seus articles publicats en la nostra web, sobre la base de la cessió il·limitada de drets de reproducció atorgada pels autors a la UAB.

Considerem que, si no cancel·la les seves dades personals expressament dels nostres fitxers, continua interessat a estar-hi incorporat mentre sigui adequat per a la finalitat amb què es van obtenir i mentre la UAB ho consideri oportú.

4. Seguretat

La UAB, en resposta a la confiança dipositada en nosaltres i tenint en compte la importància en matèria de protecció i confidencialitat que requereixen les dades personals de l'usuari, l'informa que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a salvaguardar-ne la seguretat tal com exigeix el Reglament General de Protecció de Dades de la UE (Reglament (UE) 2016/679) (GDPR), normativa vigent que regula el reglament de mitjans de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.

5. Cessió de dades

L'informem que les seves dades són tractades confidencialment i són utilitzades per a les finalitats indicades, i únicament comunicades en els casos previstos legalment i a les entitats que amb la UAB siguin impulsores de la revista, indicades a la pàgina web, per a la gestió i col·laboració en l'edició de la revista.

Les metadades personals vinculades a la publicació d’un article (nom i cognoms dels autors, filiació professional, número ORCID, pais) són depositats i distribuits, associats amb els de l’article, per l’assignació del DOI a través de Crossreff.

La UAB posa a disposició de l'usuari diferents opcions de recomanació, si bé sota l'exclusiva responsabilitat de l'emissor del missatge, de manera que la UAB queda eximida de qualsevol responsabilitat amb relació a l'enviament de comunicacions comercials no sol·licitades. En cap cas no conservem l'adreça electrònica del destinatari. Així mateix, queda expressament prohibit l'enviament massiu de missatges per part dels usuaris, per mitjà d'aquestes opcions, o el seu tractament comercial.

6. Galetes

Amb aquest avís, la UAB comunica als usuaris que utilitzen galetes (cookies) quan naveguen per les diferents pantalles i pàgines del web. Les galetes utilitzades per la UAB són emmagatzemades al disc dur de l'usuari però no poden llegir les dades contingudes al disc ni els arxius galeta creats per altres proveïdors. La UAB utilitza les galetes amb l'objectiu de reconèixer els usuaris que s'hagin registrat i poder-los oferir més bon servei i més personalitzat (idioma volgut per l'usuari...). Així mateix, són utilitzades per a obtenir informació totalment anònima sobre dades d'accés (data, hora, minut, freqüència, etc.), per a mesurar alguns paràmetres de trànsit en la pròpia pàgina web i calcular el nombre de visites, de manera que la UAB pugui enfocar i ajustar els serveis oferts més efectivament. No obstant això, l'usuari podrà impedir la generació de galetes amb l'opció corresponent que tingui el seu programa navegador. En aquest cas, la pàgina web continuarà essent operativa, però sense els avantatges de la personalització.

7. Comunicacions comercials per correu electrònic

En compliment de l'article 21 de la Llei de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, que prohibeix l'enviament de comunicacions comercials per mitjà del correu electrònic que prèviament no hagin estat autoritzades expressament pels destinataris, l'informem que l'acceptació d'aquestes condicions d'ús i política de confidencialitat, implica la seva autorització expressa per a fer-li enviaments informatius, comercials, publicitaris i promocionals per aquest mitjà a l'adreça facilitada. No obstant això, si no vol rebre les nostres comunicacions comercials per mitjà del correu electrònic, ho pot sol·licitar en l'enviament comercial que vulgui, seguint les instruccions que hi ha a cada enviament.

8. Modificació d'aquesta política de confidencialitat

Aquesta política de confidencialitat ha estat establerta amb data 20/05/2018. La UAB es reserva el dret en el futur de modificar la seva política de protecció de dades d'acord amb el seu criteri o a causa d'un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial. Si la UAB hi introdueix alguna modificació, el nou text serà publicat en aquesta mateixa pàgina, on l'usuari podrà tenir coneixement de la política de protecció de dades. Sigui com sigui, la relació amb l'usuari es regirà per les normes previstes en el moment precís en què s'accedeix al lloc web i, en conseqüència, és obligatori llegir-les cada vegada que ens faciliti les seves dades per mitjà del nostre web.