Fem el que diem que fem? aula de ciències amb perspectiva de gènere

Autors/ores

Resum

La desigualtat de gènere a les ciències, tant a les aules com a l’ocupació és un tema que actualment,
se’n comença a parlar més i cada cop es veu més la necessitat de fer un canvi. Partint d’una societat
androcèntrica, on la dona ha estat (o està) exclosa, on l’educació està basada en un model masculí i les
violències de gènere es continuen perpetuant a l’aula, en aquest treball s’analitzen diverses entrevistes a
diferents docents per observar la perspectiva que tenen respecte el gènere i com s’ha de treballar a l’aula. En
l’anàlisi s’ha pogut veure la importància que se li dóna des de les aules de ciències al llenguatge i material
inclusiu, a la necessitat de buscar referents dones, per altra banda, s’ha observat, també, la necessitat de
formació del professorat i la poca relació que hi ha entre el discurs del professorat i com ho apliquen després
a l’aula.

Paraules clau

perspectiva de gènere, ciències, gènere, educació primària, docents,

Referències

Pérez Sedeño, E., & Alcalá Cortijo, P. (2001). Cien-cia y género. (1 ed.) Madrid: Universidad Com-plutense de Madrid.

Archer, L., DeWitt, J., & Willis, B. (2014). Adoles-cent boys’ science aspirations: Masculinity, ca-pital, and power. Journal of Research in Science Teaching, 51(1), 1-30. https://doi.org/10.1002/tea.21122

Astete, I., Boero, V., Calquín, C., & Cantero, B. (2010). 1o Encuentro de investigadores chilenos en Barcelona. 1o Encuentro de investigadores chilenos en Barcelona., Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya.

Brotman, J. S., & Moore, F. M. (2008). Girls and science: A review of four themes in the science education literature. Journal of Research in Sci-ence Teaching, 45(9), 971-1002. https://doi.org/10.1002/tea.20241

Cantero, B., & Solsona, N. (2008). El aporte de la perspectiva de género a la didáctica de las ci-encias: una aproximación desde la historia. 10o Congreso Internacional Interdisciplinar Women‘s World. 10o Congreso Internacional Interdiscipli-nar Women‘s World, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España.

Carrillo, B. (2009). Importancia del curriculum oculto en el proceso de enseñanza-aprendizage. Revista Digital "Innovación y Experiencias Educativas" (14) https://archivos.csif.es/archivos/andalucia/ensenan-za/revistas/csicsif/revista/pdf/Numero_14/BEATRIZ_CARRILLO_2.pdf

Lanzinger, I. (1993). Toward feminist science tea-ching. Canadian Woman Studies; Downsview, 13(2), 95-99.

Lovering Dorr, A., & Sierra, G. (1998). El curriculum oculto de género. Educar (Guadalajara, Jal.), 7, 8-19.

Publicades

29-01-2020

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.