La potenciació dels mecanismes d'ordenació del temps de treball com a via per contenir la destrucció de l'ocupació

Autors/ores

  • Alberto Pastor Martínez
  • Xavier Solà Monells

Resum

La Reforma Laboral de 2012 va augmentar de forma notable el marge de maniobra atorgat a l'empresari per incrementar o disminuir el volum d'hores inicialment contractat amb la finalitat d'adaptar-ho a les noves exigències del procés productiu. A aquest efecte, es van introduir diversos canvis en la regulació de la suspensió per causes empresarials que han disparat la seva utilització. Paral·lelament la Reforma Laboral suposa un increment de les possibilitats de distribució flexible de la jornada de treball des de la perspectiva empresarial. Aquest increment de la flexibilitat, en atenció a interessos empresarials, contrasta amb les majors limitacions que s'estableixen quan l'adequació persegueix la conciliació de la vida personal i familiar i el temps de treball.

Paraules clau

suspensió, reducció de jornada, regulació temporal d'ocupació, causes econòmiques tècniques, organitzatives i de producció, hores extraordinàries, contracte a temps parcial

Publicades

08-07-2013

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.