Convocatòria d’ajuts a la publicació de revistes periòdiques de recerca (REV2021-2024)

 

1. Àmbit d’aplicació

Per tal que una revista científica de recerca pugui optar als ajuts concedits en aquesta convocatòria haurà de complir necessàriament les següents condicions:

1.1 Estar inscrita al Directori oficial de revistes científiques de la UAB: https://revistes.uab.cat/web/directori

1.2 Haver publicat durant l'any 2020 els números previstos de la revista en funció de la seva periodicitat.

1.3 Estar referenciada, almenys, en una de les bases de dades amb avaluació de l’Annex 1 d’aquesta convocatòria (grup 1) o en dues de les bases de dades especialitzades amb o sense avaluació (grup 2), excepte aquelles revistes que tinguin menys de dos anys des de la seva creació, que hauran d'estar presents almenys en dos dels catàlegs, directoris, repositoris i bases de dades d’accés obert (grup 3).

1.4 Disposar de versió digital de la revista al Dipòsit Digital de Documents (DDD) del Servei de Biblioteques de la UAB. 

 

2. Sol·licitants

Poden presentar la sol·licitud els professors, els investigadors ICREA i els investigadors vinculats a la UAB, que siguin membres de l’Equip editorial de la revista.

 

3. Documentació que cal presentar

3.1 Imprès de sol·licitud adreçat al Vicerectorat d’Innovació i de Projectes Estratègics, que es pot descarregar aquí.

3.2 Informe de compliment dels objectius establerts a l'anterior contracte-programa signat entre la UAB i la revista (solament per les revistes que hagin rebut ajut en la convocatòria REV 2017-2020).

3.3 Pressupost de despesa de la revista previst per l'any 2021, amb tots els conceptes desglossats (no solament els d'edició).

3.4 Previsió econòmica global de la revista per al període 2021-2024, amb tots els conceptes desglossats.

 

4. Criteris de Valoració

Les sol·licituds seran valorades amb una puntuació que anirà de 0 a 15 punts per a les revistes que disposin actualment de contracte-programa signat amb la UAB, i de 0 a 5 per a les revistes que no disposin de contracte-programa (es farà una ponderació per compensar equitativament els dos grups), segons els criteris següents:

4.1 El grau de compliment dels objectius establerts a l'anterior contracte-programa signat entre la UAB i la revista (solament per les revistes que hagin participat en la convocatòria d’ajuts 2017-2020) (fins a 10 punts).

4.2 La presència i posicionament de la revista a repositoris (amb o sense classificació), catàlegs i directoris detallats a l’Annex 1 d'aquesta convocatòria. Es valorarà de manera especial la presència als repositoris de referència internacional de més prestigi (fins a 5 punts).

 

5. Criteris d’assignació dels ajuts

5.1 En les revistes editades solament per la UAB, la quantitat de la subvenció anual durant la vigència del contracteprograma no podrà ser superior al 75 % del pressupost de despesa de la revista previst de forma justificada per a l'any 2021.

5.2 En el cas de les revistes coeditades entre la UAB i altres entitats, la quantitat de la subvenció anual durant la vigència del contracte-programa podrà ser superior al 75 % de la part atribuïble a la UAB del pressupost de despesa de la revista previst de forma justificada per a l'any 2021, però l’import anual de la subvenció tindrà en compte el número de coeditors participants en el projecte editorial.

5.3 L'import de la subvenció anual que s'assigni a cada revista durant la vigència del contracte-programa vindrà determinat pels següents factors:

— La puntuació assolida en l’aplicació dels criteris de valoració.

— El pressupost de despesa de la revista previst per a l'any 2021.

— La dotació global de la convocatòria.

5.4 En aquesta convocatòria no es subvencionarà la creació de revistes que encara no hagin publicat cap número.

Descarregar el procediment íntegre d'assignació (pàg. 5).

 

6. Termini i lloc de presentació de les sol·licituds

Les sol·licituds es podran presentar des del 30/04/2021 fins al 21/05/2021 al Registre General de la UAB electrònica o presencialment. 

 

7. Justificació

Després dels dos primers anys de vigència del contracte-programa, abans del 31 de gener de 2023, les revistes hauran de presentar un informe acreditant el grau de compliment dels objectius establerts en el contracte-programa. Els contractes-programa podran incloure mesures de revisió en cas que no es pugui acreditar el compliment dels objectius previstos o no es puguin justificar les despeses convenientment.

 

8. Resolució

Es preveu fer pública la resolució d'aquesta convocatòria durant el mes de juny de 2021.

 

AdjuntMida
formulari_ajuts_revistes_cientifiques_2021-2024.pdf970.12 KB
convocatoria_ajuts_publicacio_revistes_cientifiques_recerca-150421.pdf274.93 KB