El Camí de la Unió Europea cap a la neutralitat climàtica

Reptes de la transició energètica i ecològica després del Pacte Verd Europeu

Autors/ores

Resum

La presentació del Pacte Verd Europeu, el desembre de 2019, constitueix un dels plans estratègics més ambiciosos de la Unió Europea (UE) pel que fa al desenvolupament de la seva política climàtica que cerca, alhora, donar compliment, de forma progressiva i evolutiva, als compromisos assumits a l'Acord de París.

Es podria dir que el Pacte Verd Europeu és només la punta de l'iceberg dels profunds canvis que té previst fer la UE a tots els nivells de la vida. Així, la Unió ha començat per augmentar l'ambició de mitigació de gasos d'efecte hivernacle amb l'adopció del famós Fit for 55, donant pas a l'adopció i l'entrada de vigor d'un Reglament que conté el marc regulador per assolir la neutralitat climàtica i traçant estratègies multidimensionals que, indubtablement, tindran una influència directa a la ciutadania europea, a qui es pretén involucrar com a agent social del canvi a través del Pacte Europeu pel Clima.

Aquest article té per objecte analitzar succintament els diferents instruments jurídics emanats de la Comissió Europea que s'institueixen com a peces clau en el camí cap a la neutralitat climàtica.

Paraules clau

Unió Europea, Pacte Verd Europeu, Objectiu 55, Neutralitat climàtica, Pacte Europeu pel Clima, Canvi climàtic

Referències

Comisión Europea (2014). Comunicación (…). Un marco estratégico en materia de clima y energía para el periodo 2020-2030. COM/2014/015 final. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52014DC0015

Comisión Europea (2017). Comunicación (…). Reforzar las redes energéticas de Europa. COM/2017/0718 final. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52017DC0718

Comisión Europea (2018). Comunicación (…). Un planeta limpio para todos. La visión estratégica europea a largo plazo de una economía próspera, moderna, competitiva y climáticamente neutra. COM/2018/773 final. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52018DC0773

Comisión Europea (2018). Comunicación (…). Un planeta limpio para todos. La visión estratégica europea a largo plazo de una economía próspera, moderna, competitiva y climáticamente neutra. COM/2018/773 final/2. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52018DC0773(01)

Comisión Europea (2020). Comunicación (…). Estrategia «de la granja a la mesa» para un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente. COM/2020/381 final. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0381

Comisión Europea (2020). Comunicación (…). Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aquí a 2030 Reintegrar la naturaleza en nuestras vidas. COM/2020/380 final. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0380

Comisión Europea (2020). Comunicación (…). Estrategia de movilidad sostenible e inteligente: encauzar el transporte europeo de cara al futuro. COM/2020/789 final. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0789

Comisión Europea (2020). Comunicación (…). Impulsar una economía climáticamente neutra: Una Estrategia de la UE para la Integración del Sistema Energético. COM/2020/299 final. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0299

Comisión Europea (2020). Comunicación (…). Nuevo Plan de acción para la economía circular por una Europa más limpia y más competitiva. COM/2020/98 final. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0098

Comisión Europea (2020). Comunicación (…). Oleada de renovación para Europa: ecologizar nuestros edificios, crear empleo y mejorar vidas. COM/2020/662 final. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0662

Comisión Europea (2020). Comunicación (…). Pacto Europeo por el Clima. COM/2020/788 final. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0788

Comisión Europea (2020). Comunicación (…) sobre la estrategia de la UE para reducir las emisiones de metano. COM/2020/663 final. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0663

Comisión Europea (2020). Comunicación (…). Un nuevo modelo de industria para Europa. COM/2020/102 final. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0102

Comisión Europea (2020). Comunicación (…). Una estrategia de la UE para aprovechar el potencial de la energía renovable marina para un futuro climáticamente neutro. COM/2020/741 final. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0741

Comisión Europea (2020). Comunicación (…). Una estrategia del hidrógeno para una Europa climáticamente neutra. COM/2020/301 final. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0301

Comisión Europea (2021). Comunicación (…). Actualización del nuevo modelo de industria de 2020: Creación de un mercado único más sólido para la recuperación de Europa. COM/2021/350 final. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021DC0350

Comisión Europea (2021). Comunicación (…). La senda hacia un planeta sano para todos Plan de Acción de la UE: «Contaminación cero para el aire, el agua y el suelo». COM/2021/400 final. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021DC0400

Comisión Europea (2021). Comunicación (…). «Objetivo 55»: cumplimiento del objetivo climático de la UE para 2030 en el camino hacia la neutralidad climática. COM/2021/550 final. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021DC0550

Comisión Europea (2021). Propuesta de DIRECTIVA DEL CONSEJO por la que se reestructura el régimen de la Unión de imposición de los productos energéticos y de la electricidad (refundición). COM/2021/563 final. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021PC0563

Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables. DO L 328 de 21.12.2018, p. 82/209

Meetings of the Heads of State or Government, Paris 19-21 October 1972. The First Summit Conference of the Enlarged Community. Conclusion of the Preparatory Work. Official Invitation Communiqué. Reactions of the European Institutions. Bulletin of the European Communities, No. 10, 1972. http://aei.pitt.edu/1919/2/paris_1972_communique.pdf

Pérez de las Heras, B. (2018). From Kyoto to Paris: The European Union’s contribution to a new world climate order. Revista Catalana de Dret Ambiental, IX (1), 1-26.

Reglamento (UE) 2018/841 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre la inclusión de las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero resultantes del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura en el marco de actuación en materia de clima y energía hasta 2030, y por el que se modifican el Reglamento (UE) n.o 525/2013 y la Decisión n.o 529/2013/UE. DO L 156 de 19.6.2018, p. 1/25. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32018R0841

Reglamento (UE) 2018/842 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de los Estados miembros entre 2021 y 2030 que contribuyan a la acción por el clima, con objeto de cumplir los compromisos contraídos en el marco del Acuerdo de París, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 525/2013 (Texto pertinente a efectos del EEE). PE/3/2018/REV/2. DO L 156 de 19.6.2018, p. 26/42. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32018R0842

Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima, y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.° 663/2009 y (CE) n.° 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE y 2013/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y las Directivas 2009/119/CE y (UE) 2015/652 del Consejo, y se deroga el Reglamento (UE) n.° 525/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo. DO L 328 de 21.12.2018, p. 1/77. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/1999

Reglamento (UE) 2021/1119 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de junio de 2021 por el que se establece el marco para lograr la neutralidad climática y se modifican los Reglamentos (CE) n.o 401/2009 y (UE) 2018/1999 («Legislación europea sobre el clima»). DO L 243 de 9.7.2021, p. 1/17. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32021R1119

Resolución del Parlamento Europeo, de 28 de noviembre de 2019, sobre la situación de emergencia climática y medioambiental (2019/2930 (RSP)). https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0078_ES.pdf

Biografies de l'autor/a

Karla Zambrano González, Universidad de Valencia

Professora contractada predoctoral del Departament de Dret Internacional. Ha estat investigadora visitant a la Cambridge University, la Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, la Universitat de Copenhaguen i la Universitat d'Opole. Ha estat guardonada amb el premi “Tomás y Valiente” de la Universitat de València per la millor investigació jurídica del 2021. Advocada fins al juliol del 2019, es va especialitzar en la defensa activa dels drets humans i del medi ambient. És, també, Ambaixadora espanyola del Pacte Europeu pel Clima.

César García-Aranda, Universidad Politécnica de Madrid

Professor contractat. Doctor de l'ETSI a Topografia, Geodèsia i Cartografia de la Universitat Politècnica de Madrid (UPM). Ambaixador espanyol del Pacte Europeu pel Clima.

Publicades

31-01-2022

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.