Carme Riera, l’autotraducció com a oportunitat de reescriptura

Autors/ores

Resum

A pesar de mantenir una actitud escèptica sobre les possibilitats de la traducció literària, Carme Riera ha traduït tota la seua obra de creació al castellà, amb l’excepció de la novel·la Una primavera per a Domenico Guarini. Partidària de versionar les obres en comptes de transferir-les amb fidelitat, l’autora declara que concep l’autotraducció amb una gran llibertat. L’article analitza les particularitats i les estratègies d’una de les autotraduccions diferides de Riera, la de la novel·la Cap al cel obert, publicada en castellà amb el títol Por el cielo y más allá: la pèrdua de la variació diatòpica, l’adaptació cultural, les omissions, les addicions, les substitucions, la correcció d’errors i les opcions lèxiques.

Paraules clau

Carme Riera, autotraducció, Cap al cel obert, Por el cielo y más allà, traducció català-castellà

Referències

COTONER, Luísa (2006). «Supresión-adaptación-amplificación, tres procedimientos de la estrategia traductora de Carme Riera». A: HIBBS, Solange; MARTÍNEZ, Monique (ed.). Traduction. Adaptation. Réécriture dans le monde hispanique contemporain. Tolosa: Presses Universitaires du Mirail, p. 42-51.

COTONER, Luísa (2011). «Variación cultural, técnicas y procedimientos estilísticos a propósito de las autotraducciones al castellano de Carme Riera». Tejuelo, 10, p. 10-28.

FERRANDO, Mireia (2018). El paratext auctorial en la narrativa de Carme Riera: anàlisi comparativa entre l’original català i l’autotraducció castellana. Treball de Fi de Màster. Universitat de València.

FREIXAS, Margarita (2020). «Creación literaria y traducción. Aproximación al análisis lingüístico de las versiones españolas de dos cuentos de Carme Riera». A: POCH, Dolors; JULIÀ, Jordi (ed.). Escribir con dos voces. Bilingüismo, contacto idiomático y autotraducción en literaturas ibéricas. València: PUV, p. 203-222.

GENETTE, Gerard (1987). Seuils. París: Éditions du Seuil.

GENETTE, Gerard (1997) La obra de arte. Traducció de Carlos Manzano. Barcelona: Lumen.

GONZÁLEZ DAVIES, Maria (2008). «Las traducciones al castellano de la obra de Carme Riera. María González Davies entrevista a Luisa Cotoner Cerdó». DeSignis, 12, p. 177-188.

GRUTMAN, Rainier (2007). «L’autotraduction, dilemme social et entre deux textuel». Atelier de Traduction, 7, p. 219-229.

GRUTMAN, Rainier (2009). «Self-translation». A: BAKER, Mona; SALDANHA, Gabriela (dir.). Encyclopedia of Translation Studies. Londres: Routledge, p. 257-260.

GÜELL, Mònica (2022). «Plus d’une langue: le sentiment de la langue et ses usages littéraires chez Carme Riera et Ponç Pons». Catalonia, 30. https://doi.org/10.4000/catalonia.1656

HINA, Horst (2002). «Traducción y reescritura: Carme Riera como escritora bilingüe». A: ARNAU, Pilar; TOUS, Pere Joan; TIETZ, Manfred (ed.). Escribir entre dos lenguas. Kassel: Reichenberger, p. 131-142.

OUSTINOFF, Michaël (2001). Bilinguisme d’écriture et auto-traduction (Julien Green, Samuel Beckett, Vladimir Nobokov). París: L’Harmattan.

RIERA, Carme (1997). «L’autotraducció com a exercici de recreació». V Seminari sobre la Traducció a Catalunya. Quaderns Divulgatius, 8, p. 45-52. https://parles.upf.edu/llocs/liteca/biblioteca-lautotraduccio-com-exercici-de-recreacio [Consulta: 22/12/2022].

RIERA, Carme (2000). Cap al cel obert. Barcelona: Destino.

RIERA, Carme (2001). Por el cielo y más allá. Madrid: Alfaguara.

RIERA, Carme (2013). «Unas notas apresuradas sobre la autotraducción». A: LUPETTI, Monica; TOCCO, Valeria (ed.). Traduzione e autotraduzione: un percorso attraverso i generi literari. Pisa: Edizione ETS, p. 395-398.

RIERA, Carme (2017). «Defensa aferrissada de la literatura». [Discurs en rebre un doctorat honoris causa per la UIB.] http://hdl.handle.net/11201/159182 [Consulta: 22/12/2022].

Publicades

09-06-2023

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.