Trameses

Trameses en línia

Ja teniu un nom d'usuari/ària i una contrasenya per a Manuscrits. Revista d'història moderna?
Vés a l’inici de sessió

Necessiteu un nom d'usuari/ària i una contrasenya?
Vés al registre

Necessiteu registrar-vos i iniciar la sessió per poder trametre elements en línia i consultar l’estat de les trameses en curs.

 

Directrius per a l’autor/a

Les persones que enviïn articles per a la seva possible publicació a Manuscrits. Revista d’Història Moderna hauran de verificar prèviament que el text enviat s’ajusta a les següents normes:

1. Naturalesa dels articles: els treballs hauran de ser originals i inèdits i no es podran sotmetre a la consideració d’altres revistes mentre es trobin en procés d’avaluació a Manuscrits. Revista d’Història Moderna. Excepcionalment, i per raons d’interès científic i/o de divulgació d’aportacions d’especial notorietat, el consell de redacció podrà decidir la publicació i/o traducció d’un text ja publicat.

2. Format: Els treballs s’enviaran en format Reach Text Format (rtf), OpenOffice Writer (odt) o Microsoft Word (doc) a través del lloc web de la revista.

3. Idiomes de publicació: català o castellà.

4. Extensió: el text tindrà una extensió màxima de 10.000 paraules.

5. Presentació:

 • A la primera pàgina de l’article constarà la informació següent: títol de l’article, nom i cognoms de l’autor/-a, filiació institucional (universitat o centre, departament o unitat), telèfon, adreça postal i adreça electrònica.
 • A la segona pàgina s’inclourà un resum de 150 paraules i entre cinc i vuit paraules clau. El resum ha de plantejar de forma breu els objectius, la metodologia, els principals resultats i les conclusions del treball; les paraules clau han d’incloure termes acceptats internacionalment en les disciplines científico-humanístiques i/o expressions habituals de classificació bibliomètrica. El títol, el resum i les paraules clau es presentaran en tres idiomes: català, castellà i anglès.

6. Bibliografia i referències:

 • Les al·lusions a autors/-es en el text aniran acompanyades normalment d’una referència explícita afegida a continuació entre parèntesi (cognom de l’autor/-a, any de publicació i, eventualment, pàgina); en el cas d’una cita textual, a continuació del text s’afegirà aquesta referència entre parèntesi, en la qual hi constarà necessàriament la pàgina. Exemples:
  • […] es decir, no ya sólo de la familia aristocrática o de la de cualquier otra forma de agrupación familiar. (Petit, 1997)
  • […] Las cofradías y hermandades respondían según Isidoro Moreno (1972: 199) a la doble necesidad de asociarse en el marco local y asegurarse la salvación eterna.
  • […] En palabras de Schumpeter, la economía conquistó entre los escolásticos tardíos «si no una existencia autónoma, al menos sí una existencia bien determinada». (Schumpeter, 1971: 136)
 • Al final de l’article s’inclourà, per ordre alfabètic, una bibliografia amb les referències completes que permetin la identificació dels treballs. Així:
  • a) Quan es tracti d’un llibre Castro, A. (1996). La realidad histórica de España. México: Fondo de Cultura Económica. (Cognoms de l’autor/-a en minúscules, nom; any de publicació entre parèntesi; títol del llibre en cursiva o subratllat; lloc d’edició; editorial).
  • b) Quan es tracti d’un article de revista Asensio, E. (1972-1973). «Notas sobre la historiografía de Américo Castro». Anuario de Estudios Medievales, 8, 349-392. (Cognoms de l’autor/-a en minúscules, nom; any de publicació entre parèntesi; títol de l’article entre cometes; títol de la revista en cursiva o subratllat; volum i número; pàgines inicial i final).
  • c) Quan es tracti d’un capítol de llibre Iglesias Estepa, R. (2008), «Moral popular y tribunales de justicia en la Edad Moderna». En: Mantecón Movellán, T. A. (ed.). Bajtín y la historia de la cultura popular. Santander: PUbliCan - Ediciones de la Universidad de Cantabria, 305-332. (Cognoms de l’autor/-a en minúscules, nom; any de publicació entre parèntesi; títol del capítol entre cometes; fórmula «En:»; editor/-a o coordinador/-a del llibre, títol del llibre en cursiva, lloc de publicació, editorial).
 • Totes les referències que disposin de DOI (Digital Object Identifier) ho inclouran al final Guasti, N. (2009). «Rasgos del exilio italiano de los jesuitas españoles». Hispania Sacra, 123, 257-278. <http://dx.doi.org/10.3989/hs.2009.v61.i123.87>
 • Convé evitar les notes, però si son imprescindibles aniran numerades consecutivament al peu de la pàgina corresponent. Per a les al·lusions i cites, s’observaran els mateixos criteris que en la resta del text.

7. Els elements no textuals (taules, quadres, mapes, gràfics, il·lustracions, etc.) que continguin el treballs apareixeran inserits en el lloc del text que correspongui. A més, es pujaran a la pàgina de la revista per separat com arxius complementaris en el pas 4 de la tramesa, en format OpenOffice Calc (ods) o Microsoft Excel (xls) i els mapes, il·lustracions o imatges en els formats jpeg o tif a 300 ppp. Tots estaran numerats i amb títol, s’especificarà al peu la font d’on s’han extret i es farà referència explícita a ells en el text.

8. Trameses d’articles: les trameses es faran mitjançant el portal de gestió de la revista, a l’adreça http://revistes.uab.cat/manuscrits

9. Correspondència amb els autors: tota la correspondència s’enviarà a l’adreça electrònica facilitada per l’autor/-a en la primera pàgina de l’article. En el cas d’articles amb autoria múltiple, s'haurà d'especificar la persona que mantindrà la correspondència amb Manuscrits. Revista d’Història Moderna.

10. Acompliment de la normativa: el consell de redacció es reserva el dret de retornar els articles que no acompleixin aquestes normes o, en el seu cas, d’adaptar-los a aquestes.

11. Acceptació de l’article: el consell de redacció comunicarà al col·laborador l’acceptació de l’article després de l’examen pertinent.

12. Drets de publicació:

 • a) Manuscrits. Revista d’Història Moderna es publica sota el sistema de llicències Creative Commons, segons la modalitat «Reconeixement - No Comercial (by-nc): es permet la generació d’obres derivades sempre que no se'n faci un ús comercial. Tampoc es pot utilitzar l’obra original amb finalitats comercials».
 • b) Així, quan l’autor/-a envia la seva col·laboració està explícitament acceptant aquesta cessió de drets d’edició i de publicació. Igualment autoritza a Manuscrits. Revista d’Història Moderna la inclusió del seu treball en un fascicle de la revista per a la seva distribució i venda. Aquesta cessió sobre el treball es realitza per a que sigui publicat a Manuscrits. Revista d’Història Moderna durant un termini màxim de dos anys.
 • c) Amb l’objectiu d’afavorir la difusió del coneixement, Manuscrits. Revista d’Història Moderna s’adhereix al moviment de revistes d’Open Access, i entrega la totalitat dels seus continguts a diversos repositoris sota aquest protocol; per tant, la remissió d’un treball per a ser publicat a la revista pressuposa l’acceptació explícita per part de l’autor/-a d’aquest mètode de distribució.

 

Avís de drets d'autor/a

Els autors que publiquen en aquesta revista estan d’acord amb els termes següents:

 1. Els autors conserven els drets d’autoria.
 2. Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement-NoComercial Internacional de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. No podeu utilitzar el material per a finalitats comercials. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.ca.
 3. Els autors són lliures de fer acords contractuals addicionals independents per a la distribució no exclusiva de la versió de l’obra publicada a la revista (com ara la publicació en un repositori institucional o en un llibre), sempre que se’n reconegui la publicació inicial en aquesta revista.
 4. S’encoratja els autors a publicar la seva obra en línia (en repositoris institucionals o a la seva pàgina web, per exemple) abans i durant el procés de tramesa, amb l’objectiu d’aconseguir intercanvis productius i fer que l’obra obtingui més citacions (vegeu The Effect of Open Access, en anglès).

 

Declaració de privacitat

La utilització del lloc web de la UAB i de qualsevol dels serveis que s'hi incorporen pressuposa la plena acceptació de les condicions que es manifesten en la política de privadesa que s'exposa.

1. Recollida de dades i consentiment per a tractar-les

D’acord amb la Regulació General de Protecció de Dades de la Unió Europea (GDPR), s'informa que les dades personals que se sol·liciten en els nostres formularis o que ens puguin ser facilitades per mitjà de les nostres adreces de correu electrònic, basant-nos amb el consentiment inequívoc, s'inclouran als nostres fitxers de dades personals, la responsable i titular dels quals és la UAB. Així mateix, quan una persona emplena qualsevol dels formularis amb les dades personals que se sol·liciten i n'accepta l'enviament o ens envia un missatge electrònic amb dades personals, autoritza -i ho consent- expressament la UAB a tractar i incorporar als nostres fitxers les dades personals facilitades i totes les dades que es generin en relació amb la seva participació o ús dels diferents productes o serveis que s'ofereixen en aquesta pàgina web, si bé amb caràcter revocable, i sense efectes retroactius, i accepta les condicions del tractament expressades a continuació.

Així mateix, informem que totes les dades seran tractades amb la màxima confidencialitat i d'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals i que els nostres fitxers estan inscrits legalment en el Registre General de l'Agència Catalana de Protecció de Dades.

La UAB no es responsabilitza del tractament de les dades personals de les pàgines web a què l'usuari pugui accedir per mitjà dels diferents enllaços que conté la nostra pàgina web.

Aquesta pàgina web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a l'Estat espanyol, a la qual queden sotmeses les persones, tant nacionals com estrangeres, que utilitzin aquest web.

2. Finalitats del tractament

Les dades que sol·licitem són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per a la finalitat amb la qual es recullen, enviament dels butlletins de novetats a través del correo electrònic que ens ha facilitat para contactar d’una forma personalitzada o reconeixe’l en la seva propera visita, mai no seran utilitzades amb una finalitat diferent d'aquesta per a la qual han estat cedides, i en cap cas l'usuari no està obligat a facilitar-nos-les; no obstant això, són absolutament necessàries per a poder portar a terme els serveis que li oferim.

Llevat que específicament s'estableixi el contrari, es considerarà necessari emplenar tots els camps de cada formulari, per a la qual cosa l'usuari haurà d'emplenar els formularis amb dades vertaderes, exactes, completes i actualitzades. L'usuari serà l'únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe i indirecte, que ocasioni a la UAB o a qualsevol tercer per emplenar els formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades o amb dades de tercers.

La nostra pàgina web obté les dades personals de l'usuari mitjançant la recepció de diversos formularis i per mitjà del correu electrònic per gestionar la subscripció a la nostre revista, o si escau, per a la seva participació com a autor, corrector o revisor de les mateixes, basant-nos en el consentimient inequívoc.

La UAB es reserva el dret de decidir la incorporació o no incorporació de les dades d'aquestes persones als seus fitxers.

3. Dret d'accés, rectificació i cancel·lació de les dades personals de l'usuari

Els editors de la revista compleixen amb els estàndars industrials de privacitat de dades, de forma específica la disposició de la Regulació General de Protecció de Dades de la Unió Europea (GDPR) per els "drets dels subjectes de les dades" que inclouen (a) notificació d’incompliment; (b) dret d’accés; (c) dret a ser oblidat; (d) portabilitat de dades; i (e) privacitat per disseny. El GDPR també permet el reconeixement de l’"interès públic a la disponibilitat de les dades", que té una especial rellevància per aquelles persones involucrades en mantenir, amb la major integritat possible, el registre públic de publicacions acadèmiques.

L'usuari té dret demanar la baixa de la subscripció,  a accedir a la informació que el concerneix recopilada en els fitxers de la UAB, declarats al Registre de Protecció de Dades de Catalunya, rectificar-la si és errònia, cancel·lar-la o oposar-se al seu tractament, en els termes establerts per la Llei, adreçant-se a sp.revistes.digitals@uab.cat.

La sol·licitud dels drets de cancel·lació de dades per part dels autors, no es farà efectiva en relació als seus articles publicats en la nostra web, sobre la base de la cessió il·limitada de drets de reproducció atorgada pels autors a la UAB.

Considerem que, si no cancel·la les seves dades personals expressament dels nostres fitxers, continua interessat a estar-hi incorporat mentre sigui adequat per a la finalitat amb què es van obtenir i mentre la UAB ho consideri oportú.

4. Seguretat

La UAB, en resposta a la confiança dipositada en nosaltres i tenint en compte la importància en matèria de protecció i confidencialitat que requereixen les dades personals de l'usuari, l'informa que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a salvaguardar-ne la seguretat tal com exigeix el Reglament General de Protecció de Dades de la UE (Reglament (UE) 2016/679) (GDPR), normativa vigent que regula el reglament de mitjans de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.

5. Cessió de dades

L'informem que les seves dades són tractades confidencialment i són utilitzades per a les finalitats indicades, i únicament comunicades en els casos previstos legalment i a les entitats que amb la UAB siguin impulsores de la revista, indicades a la pàgina web, per a la gestió i col·laboració en l'edició de la revista.

Les metadades personals vinculades a la publicació d’un article (nom i cognoms dels autors, filiació professional, número ORCID, pais) són depositats i distribuits, associats amb els de l’article, per l’assignació del DOI a través de Crossreff.

La UAB posa a disposició de l'usuari diferents opcions de recomanació, si bé sota l'exclusiva responsabilitat de l'emissor del missatge, de manera que la UAB queda eximida de qualsevol responsabilitat amb relació a l'enviament de comunicacions comercials no sol·licitades. En cap cas no conservem l'adreça electrònica del destinatari. Així mateix, queda expressament prohibit l'enviament massiu de missatges per part dels usuaris, per mitjà d'aquestes opcions, o el seu tractament comercial.

6. Galetes

Amb aquest avís, la UAB comunica als usuaris que utilitzen galetes (cookies) quan naveguen per les diferents pantalles i pàgines del web. Les galetes utilitzades per la UAB són emmagatzemades al disc dur de l'usuari però no poden llegir les dades contingudes al disc ni els arxius galeta creats per altres proveïdors. La UAB utilitza les galetes amb l'objectiu de reconèixer els usuaris que s'hagin registrat i poder-los oferir més bon servei i més personalitzat (idioma volgut per l'usuari...). Així mateix, són utilitzades per a obtenir informació totalment anònima sobre dades d'accés (data, hora, minut, freqüència, etc.), per a mesurar alguns paràmetres de trànsit en la pròpia pàgina web i calcular el nombre de visites, de manera que la UAB pugui enfocar i ajustar els serveis oferts més efectivament. No obstant això, l'usuari podrà impedir la generació de galetes amb l'opció corresponent que tingui el seu programa navegador. En aquest cas, la pàgina web continuarà essent operativa, però sense els avantatges de la personalització.

7. Comunicacions comercials per correu electrònic

En compliment de l'article 21 de la Llei de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, que prohibeix l'enviament de comunicacions comercials per mitjà del correu electrònic que prèviament no hagin estat autoritzades expressament pels destinataris, l'informem que l'acceptació d'aquestes condicions d'ús i política de confidencialitat, implica la seva autorització expressa per a fer-li enviaments informatius, comercials, publicitaris i promocionals per aquest mitjà a l'adreça facilitada. No obstant això, si no vol rebre les nostres comunicacions comercials per mitjà del correu electrònic, ho pot sol·licitar en l'enviament comercial que vulgui, seguint les instruccions que hi ha a cada enviament.

8. Modificació d'aquesta política de confidencialitat

Aquesta política de confidencialitat ha estat establerta amb data 20/05/2018. La UAB es reserva el dret en el futur de modificar la seva política de protecció de dades d'acord amb el seu criteri o a causa d'un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial. Si la UAB hi introdueix alguna modificació, el nou text serà publicat en aquesta mateixa pàgina, on l'usuari podrà tenir coneixement de la política de protecció de dades. Sigui com sigui, la relació amb l'usuari es regirà per les normes previstes en el moment precís en què s'accedeix al lloc web i, en conseqüència, és obligatori llegir-les cada vegada que ens faciliti les seves dades per mitjà del nostre web.