Reader Comments

Luận văn về các nhân tố ảnh hưởng đến du lịch

by Recolector Spam (26-12-2019)


Trong bài viết này, Tri Thức Cộng Đồng sẽ chia sẻ với bạn các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch. Trong trường hợp bạn không thể tự làm hoặc không có thời gian làm, hãy tham khảo dịch vụ viết luận văn thuê của Tri Thức Cộng Đồng.

1. Dân cư và lao động 

Dân cư là lực lượng sản xuất quan trọng của xã hội. Cùng với hoạt động lao động, họ còn có nhu cầu nghỉ ngơi – du lịch. Dân số càng đông, lực lượng tham gia vào các ngành sản xuất và dịch vụ ngày càng nhiều thì du lịch càng có điều kiện phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, giải trí. 

Việc nắm vững dân số, thành phần dân tộc, đặc điểm nhân khẩu, cấu trúc, sự phân bố và mật độ dân cư có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển du lịch. Nhu cầu du lịch của con người tùy thuộc vào đặc điểm xã hội, nhân khẩu của dân cư. 

2. Sự phát triển của nền sản xuất xã hội và các ngành kinh tế 

Sự xuất hiện của nền sản xuất xã hội có tầm quan trọng hàng đầu, làm xuất hiện nhu cầu du lịch và biến nhu cầu của con người thành hiện thực. Không thể nói tới nhu cầu hoặc hoạt động du lịch của xã hội nếu như lực lượng sản xuất xã hội còn ở trong tình trạng thấp kém. 

Vai trò to lớn của nhân tố này được thể hiện ở nhiều khía cạnh quan trọng. Sự phát triển của nền sản xuất xã hội đẻ ra nhu cầu nghỉ ngơi – du lịch. Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng sự xuất hiện và mở rộng những nhu cầu khác nhau (tất nhiên trong đó có nhu cầu nghỉ ngơi – du lịch) là kết quả của sự phát triển nền sản xuất. Các nhu cầu thường nảy sinh trực tiếp từ sản xuất. Nền sản xuất xã hội càng phát triển, nhu cầu của nhân dân càng lớn, yêu cầu chất lượng ngày càng cao. 

Trong nền sản xuất xã hội nói chung, hoạt động của một số ngành như công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải… có ý nghĩa quan trọng để phát triển du lịch. 

Nếu bạn không có thời gian làm luận văn, hãy tham khảo dịch vụ làm báo cáo thuê của Tri Thức Cộng Đồng nhé.

3. Nhu cầu nghỉ ngơi – du lịch

Nhu cầu nghỉ ngơi – du lịch và sự thay đổi của nó theo thời gian và không gian trở thành một trong những nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến quá trình ra đời và phát triển du lịch. Sự hoạt động mang tính chất xã hội của cá nhân trong thời gian rỗi được quyết định bởi nhu cầu và những định hướng có giá trị. Nhu cầu nghỉ ngơi và hình thức thể hiện và giải quyết mâu thuẫn giữa chủ thể với môi trường bên ngoài, giữa điều kiện sống hiện có với điều kiện sống cần có thông qua các dạng nghỉ ngơi khác nhau. 

Nhu cầu nghỉ ngơi – du lịch mang tính chất kinh tế - xã hội là sản phẩm của sự phát triển xã hội. Nó được hình thành trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội dưới tác động của các yếu tố khách quan thuộc môi trường bên ngoài, và phụ thuộc trước hết vào phương thức sản xuất. Cụ thể hơn, đó là nhu cầu của con người về khôi phục sức khỏe, khả năng lao động, thể chất và tinh thần bị hao phí trong quá trình sinh sống và lao động. 

Nhu cầu nghỉ ngơi – du lịch là một hệ thống và được thể hiện ở 3 mức độ: xã hội – nhóm người – cá nhân. 

Nhu cầu của xã hội, nhóm người và cá nhân không tách rời nhau mà có mối quan hệ qua lại biện chứng. Trong các mối liên hệ ấy, nhu cầu của cá nhân có tác động đến cơ cấu nhu cầu của nhóm người và xã hội. Thông qua việc thỏa mãn nhu cầu của nhóm người có nghĩa là nhu cầu của xã hội đã được thực hiện. 

Nếu bạn quá bận rộn và không có thời gian làm luận văn, hãy tham khảo dịch vụ làm luận văn thạc sĩ của Tri Thức Cộng Đồng. Với kinh nghiệm hoạt động hơn 15 năm trong lĩnh vực này cùng với đội ngũ chuyên viên trình độ cao, Tri Thức Cộng Đồng chắc chắn sẽ mang đến cho bạn sản phẩm hoàn hảo nhất.