Book Review: Aprendre en una altra llengua / Learning through another language / Aprender en otra lengua

Jill Simon Auerbach

Abstract

Abstract

Learning through another language is a multilingual (Catalan, Spanish and English) compendium of valuable contributions from leading investigators to further the understanding and practice of Content and Language Integrated Learning (CLIL). The book offers an ample range of perspectives regarding CLIL learning and teaching. This review takes a look at how the collection deals with the following topics: the challenges involved in plurilinguistic education (chapters 1-4); the integration of content and language in the discourse of CLIL classrooms (chapters 5-7); and the need for in-service and pre-service teacher education and the role of collaboration among subject  and linguistic specialists on the one hand, and investigators and practitioners on the other, in the successful implementation of CLIL programmes in the educational system (chapters 8-10).

 

Key Words: Content and Language Integrated Learning (CLIL), plurilingualism, teacher education

 

Resum

Aprendre en una altra llengua és un recull multilingüe (català, castellà i anglès) d'importants contribucions d'investigadors capdavanters per avançar la comprensió i pràctica d'AICLE. Aquest llibre ofereix un ampli ventall de perspectives pel que fa a l'aprenentatge i ensenyament d'AICLE. Es divideix en 3 seccions que tracten els temes següents: els reptes de l'educació plurilingüe (capítols 1-4); la integració de continguts i llengua en el discurs de les classes d'AICLE (capítols 5-7); i la importància del paper del professorat perquè la implementació d'un programa AICLE en el sistema educatiu tingui èxit: (capítols 8-10).

Paraules clau: Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua (AICLE), plurilingüísme, formació del professorat

 

Resumen

Aprender en otra lengua es una colección multilingüe (catalán, castellano e inglés) de importantes contribuciones de investigadores que lideran el avance de la comprensión y la práctica del AICLE. Este libro ofrece un amplio abanico de perspectivas respecto al aprendizaje y la enseñanza de AICLE. La colección se divide en 3 partes que tratan sobre los temas siguientes: los retos de la educación plurilingüe (capítulos 1-4); la integración de contenidos y lengua en el discurso de las clases de AICLE (capítulos 5-7); y la importancia del profesorado para que la implementación de un programa AICLE en el sistema educativo tenga éxito: (capítulos 8-10).

Palabras clave: Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua (AICLE), plurilingüísmo, formación del profesorado

Keywords

Content and Language Integrated Learning (CLIL), plurilingualism, teacher education

Full Text:

PDF
Copyright (c)