From “This is impossible” to “I will make the standard higher”: A close look at interaction in the CLIL classroom

Miquel Àngel Fuentes, Elena Hernández

Abstract

Abstract

This paper aims at exploring the complexities of students’ interaction in a collaborative learning task set within a CLIL unit in the EFL classroom. By way of illustration, a sample from a 4th year classroom grade in a secondary school of Catalonia has been collected. The paper examines, through the students’ outcome, the impact of cooperative learning in a content-rich information swap task and discusses the role of content and language integrated learning in the classroom. This paper concludes with several implications for research and practice.

 

Key words: interaction, language learning, tasks, Content and Language Integrated Learning (CLIL)

 

Resumen

Este estudio pretende explorar las complejidades de la interacción entre estudiantes en una tarea de aprendizaje colaborativo enmarcada dentro de una unidad AICLE en clase de inglés/Lengua Extranjera. Para ilustrar el caso, se ha recogido una muestra de un grupo de 4º de ESO perteneciente a un instituto de secundaria en Cataluña. Este estudio examina el impacto del aprendizaje colaborativo en una tarea de intercambio de información rica en contenido mediante los resultados obtenidos y debate el rol del aprendizaje integrado de contenidos y lengua en la clase. Este estudio concluye con varias propuestas para futuros estudios y prácticas.

 

Palabras clave: interacción oral, aprendizaje de lenguas, tareas, Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua (AICLE)

 

Resum

Aquest estudi pretén explorar les complexitats de la interacció entre estudiants en una tasca d’aprenentatge col.laboratiu emmarcada dins d’una unitat AICLE a classe d’anglès / Llengua Estrangera. Per il.lustrar el cas, s’ha recollit una mostra d’alumnes de 4t d’ESO pertanyent a un institut de secundària a Catalunya. Aquest estudi examina l’impacte de l’aprenentatge col.laboratiu en una tasca d’intercanvi d’informació rica en contingut mitjançant els resultats obtinguts i debat el rol de l’aprenentatge integrat de continguts i llengua a la classe. Aquest estudi conclou amb diverses propostes per a futurs estudis i pràctiques.

 

Paraules clau: interacció oral, aprenentatge de llengües, tasques, Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua (AICLE)

Keywords

interaction, language learning, tasks, Content and Language Integrated Learning (CLIL)

Full Text:

PDF
Copyright (c)