Repertori i usos lingüístics d’un alumne intern d’origen marroquí d’un centre penitenciari de l’àrea metropolitana de Barcelona

Authors

  • Maria Teresa Sans Bertran

Abstract

This paper presents a case study of an internal student of Moroccan origin at a prison located in the metropolitan area of Barcelona within the framework of the European project KA2 StrategicPartnershipRiUscire. The first results of the European project suggest the cultural diversity and plurilingualism of the prison context and the need to improve the intercultural competence and linguistic competence of internal students, in order to contribute to their social and professional reintegration. The present study aims to investigate in the linguistic repertoire and the linguistic uses of the young man. We have also explored how he values his linguistic competence in different languages as well as his attitudes towards languages that make up his linguistic repertoire. The exploratory research is framed within a qualitative methodology and consists in analysing a semi-structured interview that the young man gave in the prison considering the discourse analysis method taking into account what the interviewee says and how.

Keywords

linguistic uses, intercultural competence, linguistic repertoire, plurilingualism and prison

References

Birello, M., Pérez, M., Casadellà, M. (2016). Usos lingüístics i necessitats en el context superdivers d’un centre penitenciari. Desè simposi Llengua, educació i immigració: balanç i perspectives. Girona: Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach (UdG) i Institut de desenvolupament professional (UB).

Birello, M., Pérez Ventayol, M. i Casadellà, M. (en premsa, 2017). Los repertorios lingüísticos en los centros penitenciarios en Cataluña. A Benucci, A. i Grosso, G. (coord.), Buone pratiche e repertori linguistici in carcere, Roma: Aracne.

Blommaert, J., Collins, J., I Slembrouck, S. (2005). Spaces of multilingualism. Language & Communication 25, 197-216. DOI: doi:10.1016/j.langcom.2005.05.002

Bretxa, V., Torner, R. (2005). El Català ocult: el potencial d'ús de la llengua catalana a la presó Model de Barcelona. Llengua i ús, 32, 58-69.

Corona, V. i Unamuno, V. (2008) Reflexión, conciencia e ideología lingüísticas en el discurso de jóvenes latinoamericanos. Textos de Didáctica de la Lengua y la Literatura, 49: 48-56.

Coste, D., Moore, D., i Zarate, G. (2009). Plurilingual and pluricultural competence. Strasbourg: Council of Europe.

Cots, J.M. i Nussbaum, L. (2008) Communicative competence and institutional affiliation: interactional processes of identity construction by immigrant students in Catalonia, International Journal of Multilingualism, 5. pp. 17-40. DOI: doi: 10.2167/ijm059.0

De Pietro, J.-F. (1995). Vivre et apprendre autrement les langues à l’école. Babylonia, 2 (95), 32-36.

European Union. (2010). Draft of the conference on Pathways to inclusion –Strengthening European cooperation in Prison Education and Training. Budapest 22-24 February.

Fons, M. (2004). Creencias, representaciones y saberes del profesorado respecto a la alfabetización inicial: estudio de un caso, IX Simposio de la SDLL, Logroño (La Rioja).

Fons, M. (2013). Análisis de interacciones verbales en la formación de los docentes de lenguas. Cultura y Educación, 25(4). DOI: http://dx.doi.org/10.1174/113564013808906898

Gal, S. (1998). Multiplicity and contention among language ideologies. A commentary. A: Schieffelin, B. B.; Woolard, K. A.; Kroskrity, P. V. (ed.). Language ideologies: Practice and theory. Oxford: Oxford University Press, p. 317-331.

Harrell, M., Bradley, M. (2009) Data Collection Methods. Semi-Structured Interviews and Focus Groups. National Defense Research Institute.

Hyland, K. (2016). Methods and methodologies in second language writing. System. 59. 116-125. DOI: 10.1016/j.system.2016.05.002

Jiménez, B. Tejada, J. (2004). Procesos y métodos de investigación. España:

Masats, D., Canals, L., Dooly, M., Juanhuix, M., Llompart, J., Moore, E., Nussbaum, L., i Vallejo, C. (2017). Quan els aprenents es converteixen en sociolingüistes: algunes mostres de les veus de l’alumnat. Treball presentat al congrès VIII Seminari Internacional: L’aula com a àmbit d’investigació sobre l’ensenyament i l’aprenentatge de llengües, Universitat de Vic, 26 et 27 de gener de 2017.

Martin Peris, E. (2001). Què vol dir treballar a classe amb tasques comunicatives? (I). Llengua i Ús, 21, 54-65.

Nussbaum, L., Unamuno, V (Eds.), (2006). Usos i competències multilingües entre escolars d'origen immigrant. Bellaterra: Servei de Publicacions de la UAB.

Palou, J. (2008). L’ensenyament i l’aprenentatge del català com a primera llengua a l’escola. Creences i actuacions dels mestres amb relació a les activitats de llengua oral a l’etapa primària. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.

Strauss, A., J. Corbin. 1990. Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques. Newbury Park, CA: Sage.

Trench, M., Larrea, I., Newman., M. (2014). La normalització del cosmopolitisme lingüístic entre els joves del segle XXI? Una exploració de les ideologies lingüístiques a Catalunya. Treballs de Sociolingüística Catalana, núm. 24, 281-301. DOI: 10.2436/20.2504.01.80

Unamuno, V., y Patiño, A. (2017). Producir conocimiento sobre el plurilingüismo junto a jóvenes estudiantes: un reto para la etnografía en colaboración (pp. 107-128). A E. Moore & M. Dooly (coords.), Qualitative approaches to research in plurilingual language learning environments / Enfocaments qualitatius per a la recerca en educació plurilingüe. Dublín, Irlanda/Voillans, França: Research-publishing.net. DOI: https://doi.org/10.14705/rpnet.2017.emmd2016.624

Vertovec, S. (2007). Super-diversity and its implications. En Ethnic and Racial Studies, 30 (6), 1024-1054.DOI: http://dx.doi.org/10.1080/01419870701599465

Woolard, K. A. (1998). Introduction: Language ideology as a field of inquiry. In B. B. Schieffelin, K. A. Woolard, & P. Kroskrity (Eds.), Language ideologies: Practice and theory (1st ed., pp. 3–47). New York: Oxford University Press.

Van Lier, L. (1988). The classroom and the language learner: Ethnography and second-language classroom research. Londres: Longman.

Published

30-09-2018

Downloads

Download data is not yet available.