Assessment of young language learners: Using rubrics to bridge the gap between praxis and curriculum

Anna Maria Cañete Outeiral

Abstract

Abstract

This article discusses an action research project that took place during the author's second year of teaching English as a foreign language. During the course, the author/teacher was given the responsibility of introducing English as to a group of beginning young language learners (first graders; ages five to seven). Following a few months of teaching, the author detected the need to develop better strategies for the assessment of the pupils’ oral skills. This led to the subsequent steps of designing and implementing an Action Research (AR) project the following aims: to find an assessment system that worked well for the author/teacher, that provided clear evidence of the learners' improvements in their communicative competence and that matched the objectives as stated in the national curriculum for foreign language teaching and learning. This article will describe and discuss the design and outcomes of the AR.

Keywords: Action Research, assessment, rubrics, language teaching

Resumen

Este artículo explica un proyecto de investigación que se llevó a cabo durante el segundo año de experiencia profesional de una profesora de Inglés como Lengua Extranjera. Durante el año académico, la autora/ profesora se le dio la responsabilidad de introducir Inglés a un grupo de alumnos de primer grado (entre cinco y siete años), principiantes en la lengua extranjera. Después de unos meses, la autora detectó la necesidad de desarrollar mejores estrategias para la evaluación de la expresión oral de los alumnos. Esto llevó a los pasos siguientes de diseñar y implementar un proyecto de investigación-acción (IR) con los siguientes objetivos: encontrar un sistema de evaluación eficaz para el contexto de enseñanza, que demuestre la mejora de los alumnos en su competencia comunicativa y que adapta a los objetivos como se indica en el plan de estudios nacional para la enseñanza de ienguas extranjeras. En este artículo se describe el diseño y discute los resultados del proyecto IR.

Palabras clave: Investigación-Acción, la evaluación, rúbricas, la enseñanza de lenguas

Resum

Aquest article explica un projecte d'investigació que es va dur a terme durant el segon any d'experiència professional d'una professora d'Anglès com a Llengua Estrangera. Durant l'any acadèmic, l'autora/professora se li va donar la responsabilitat d'introduir Anglès a un grup d'alumnes de primer (entre cinc i set anys), principiants en la llengua estrangera. Després d'uns mesos, l'autora va detectar la necessitat de desenvolupar millors estratègies per a l'avaluació de l'expressió oral dels alumnes. Això va portar als passos següents de dissenyar i implementar un projecte d'investigació- acció (IR) amb els següents objectius: trobar un sistema d'avaluació eficaç per al context d'ensenyament, que demostri la millora dels alumnes en la seva competència comunicativa i que adapta als objectius com s'indica en el pla d'estudis nacional per a l'ensenyament de ienguas estrangeres. En aquest article es descriu el disseny i discuteix els resultats del projecte IR.

Paraules clau: Investigació-Acció, l'avaluació, rúbriques, l'ensenyament de llengües

Keywords

Action Research, assessment, rubrics, language teaching

Full Text:

PDF

Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Copyright (c)