Latest volume breaks BJTLLL records

07-09-2013

The monograph 6.2 broke BJTLLL records for having the most views for recently published issues (within a scope of 2 months). Looks like lots of readers downloaded the special issue for summer reading!

El monogràfic 6.2 va trencar tots els rècords de BJTLLL per tenir la mitjana més alta de lectors dins d'un termini de 2 mesos de ser publicat. Sembla que molts lectors van descarregar l'edició especial per tenir lectura d’estiu!

El monográfico 6.2 rompió todos los récords de BJTLLL para tener la media más alta de lectores dentro de un plazo de 2 meses de ser publicado. ¡Parece que muchos lectores descargaron la edición especial para tener lectura del verano!

La monographie 6.2 a battu des records BJTLLL pour avoir le plus de vues immédiatement après la publication. Il semble que beaucoup de lecteurs ont téléchargé le numéro spécial d'avoir lecture d'été!