Goonetilleke, D.C.R.A., University of Kelaniya, Sri Lanka