Reflexions i orientacions per al desplegament del nou currículum de ciències a l’ESO

Autors/ores

  • Jordi Domènech Casal Ins Marta Estrada

Resum

Es descriuen els marcs i ítems del nou currículum i es fa una anàlisi i propostes per al desplegament i el disseny i seqüenciació d’Unitats didàctiques i programacions anuals. Es comenten aspectes relatius a la seqüenciació de continguts en forma de progressions d’aprenentatges i la definició de les competències específiques i la seva concreció en objectius i criteris d’avaluació. Es proposen plantilles i eines per a facilitar el desplegament del nou currículum de ciències.

Paraules clau

Currículum , desplegament , idees clau , competències , ODS

Referències

Caamaño, A. (2020). Grandes ideas y cuestiones clave del currículo de química. Alambique Didáctica de las Ciencias Experimentales, 100, 23-32.

Carrasco, X. (2022). Allò tant vilipendiat del llibre de text. Diari de l’Educació, 15/06/2022. https://diarieducacio.cat/allo-tan-vilipendiat-del-llibrede-text/

Cortés, A. L. i Martínez, M.B. (2020). Los retos del currículo de geologia. Alfabetización en torno a las ciencias de la Tierra. Alambique Didáctica de las Ciencias Experimentales, 100, 41-47.

Couso, D. (2014). De la moda de “aprender indagando” a la indagación para modelizar: una reflexión crítica. XXVI Encuentro de Didáctica de las Ciencias Experimentales. https://encuentrodedidcticadelamatemticayciencias.files.wordpress.com/2015/12/couso-2014.pdf

López. V., Couso, D. i Hernández, M. I. (2020). Nuevas miradas sobre el currículo de física. Grandes ideas, contexto y prácticas científicas. Alambique Didácticade las Ciencias Experimentales, 100, 16-22.

Díaz, N. i Jiménez, R. (2012). Las controversias sociocientíficas: temáticas e importancia para la educación científica. Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, 9(1), 54-70.

Domènech, A. M., Márquez, C., Marbà-Tallada, A. i Roca, M. (2015). La medicalización de la sociedad, un contexto para promover el desarrollo y uso de conocimientos científicos sobre el cuerpo humano. Enseñanza de las ciencias: revista de investigación y

experiencias didácticas, 33(1), 101-25.

Domènech-Casal, J. (2017). Aprendizaje Basado en Proyectos y Competencia Científica. Experiencias y propuestas para el método de Estudios de Caso. Enseñanza de las Ciencias, Setembre 2017 (número extraordinari) 5177-5183.

Domènech-Casal, J. (2019). Aprenentatge Basat en Projectes, Treballs pràctics i Controvèrsies. 28 experiències i reflexions per a ensenyar Ciències. Rosa Sensat.

Domènech-Casal, J. (2022). Situacions d’aprenentatge a les Ciències. Idees per al desplegament curricular de les Ciències. Ciències: revista del professorat de ciències de primària i secundària, (en premsa).

Domènech-Casal, J., Marchán-Carvajal, I. i Vergara. E. (2015) Experiències d'aula amb el treball amb Controvèrsies Sòcio-Científiques. Educació per al Desenvolupament i la Salut, Pseudociències i eines per a l'avaluació d'activitats. Ciències: revista del professorat de ciències de Primària i Secundària, (30), 32-38.

Domènech-Casal, J. i Ruiz, N. (2016). De l'epiteli de ceba a la indagació. Un marc per a construir pràctiques investigadores cap a la Competència Científica. Ciències: revista del professorat de ciències de Primària i Secundària, (32), 9-19.

Domènech-Casal, J., Lope, S. i Mora, L. (2019). Qué proyectos STEM diseña y qué dificultades expresa el profesorado de secundaria sobre Aprendizaje Basado en Proyectos. Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, 16(2), 2203.

Duschl, R. i Grandy, R. (2012). Two views about explicitly teaching nature of Science. Science and Education, 22(9), 2109–2139.

Farró, L., Lope, S., Marbà-Tallara, A. i Oliveras, B. (2015). Les Controvèrsies Sòcio-Científiques com a contextos d’aprenentatge i comunicació a l’aula. Anàlisi crítica de la informació i habilitats comunicatives. Ciències: revista del professorat de ciències de Primària i Secundària, (30), 39-46.

Garrido, A. i Simarro, C. (2014). El nou marc d’avaluació de la competència científica PISA 2015 : revisió i reflexions didàctiques. Ciències: revista del professorat de ciències de Primària i Secundària, (28), 21-23

Grau, R. (2009). Altres formes de fer ciència. Alternatives a l’aula de secundària. Rosa Sensat.

Harlen, W. (Ed.) (2010) Principles and Big Ideas of Science Education. Association for Science Education. https://www.ase.org.uk/bigideas

Herrero, Y. (2021). Los cinco elementos. Atmarcadia.

Latouche, S. (2004). Survivre au développement. Mille et Une Nuits.

López-Simó, V. i Couso, D. (2022). Un currículo operativo con 10 ideas clave sobre energia para construir a lo

largo de la escolaridad. Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación delas Ciencias, 19 (3), 350101.

Marbà-Tallada, A. (2020). Claves para mejorar el currículo de biología. Grandes ideas y principios del pensamiento biológico. Alambique, Didáctica de las Ciencias Experimentales, 100, 33-40.

Marchán-Carvajal, I., Palou, L., Royo, P. i DomènechCasal, J. (2017). Els contextos quotidians i els Estudis de Cas com a espai didàctic per a l’ensenyament de les Ciències basat en Projectes. Ciències: revista del professorat de ciències de Primària i Secundària, (33),

-14.

Marín, J. (2022). Educar per al col·lapse. Onada.

Moreno, L., de la Fuente, A. & Rodríguez-Villamil, A. (2022). Física y Química en la LOMLOE: una mirada al nuevo currículo de ESO y Bachillerato. Faraday: Boletín de Física y Química, (37), 4-14.

National Research Council (2012) A Framework for K-12 Science Education: Practices, Crosscutting Concepts,

and Core Ideas. Washington, DC: The National Academies. https://doi.org/10.17226/13165.

Pérez-Torres, M. (2019). Enfocant el disseny de projectes per fomentar una activitat científicaescolar a secundàriaa través de l’ABP. Ciències: revista del professorat de ciències de Primària i Secundària, (38), 18-21.

Ruiz, H. (2020). ¿Cómo aprendemos? Una aproximación científica al aprendizaje y la enseñanza. Graó.

Sanmartí, N. (2019). Avaluar i aprendre: un únic procés. Octaedro.

Touron, J.L., Vergara, E., Arcas, A. i Costa, M. (2017). Els gèneres de comunicació científica i el laboratori com a espai didàctic per a l’ensenyament de les Ciències basat en Projectes. Ciències: revista del professorat de ciències de Primària i Secundària, (33), 15-20

Publicades

31-01-2023

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.