STEMtools: una proposta per a planificar el desplegament STEM a l’escola

Autors/ores

  • Anna Albalat Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, Servei d’Innovació
  • Eva Mateo Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, Servei d’Innovació
  • Digna Couso Universitat Autònoma de Barcelona, Departament de Didàctica de la Matemàtica i les Ciències Experimentals.
  • Jordi Domènech-Casal Universitat Autònoma de Barcelona, Departament de Didàctica de la Matemàtica i les Ciències Experimentals

Resum

El desplegament de STEM als centres educatius s’orienta a l’assoliment d’uns objectius STEM (vocacions, inclusió i gènere, ciutadania) que han de ser formulats en clau educativa. Es proposen diverses vies per a desplegar aquesta formulació, anomenades STEMtools, estructurades en tres eixos (Perspectives, Metodologies i Tecnologies). La proposta ha estat desenvolupada i aplicada en el marc del Pla interdepartamental STEMcat, en el marc del programa d’innovació pedagógica STEAMcat, i s’en valora la seva utilitat i aplicacions.

Paraules clau

STEM, STEAM, STEMTools, Metodologies, Perspectives, Tecnologies

Referències

Acevedo-Díaz J.A., Vázquez A. i Manassero, M.A. (2003). Papel de la educación CTS en una alfabetización científica y tecnológica para todas las personas. Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias, 2(2), 80-111.

Alcaraz-Domínguez, S., Barajas, M., Malagrida, R. i Pérez, F. (2015). Els projectes Europeus Engaging Science, Xplore Health, RRI Tools i Scientix. Finestres a la formació i la participació en comunitats docents per al treball amb Controvèrsies i Recerca i Innovació Responsables. Ciències: revista del professorat de ciències de Primària i Secundària, (30), 47-54.

Albalat A. (2017). Design thinking en STEAM. Ciències: revista del professorat de ciències de Primària i Secundària, (34), 29-34.

Bogdan, R. i García-Carmona, A. (2021). «De STEM nos gusta todo menos STEM». Análisis crítico de una tendencia educativa de moda. Enseñanza de las Ciencias, 39(1), 65-80. https://doi.org/10.5565/rev/ensciencias.3093

Bordignon F.R.A., Iglesias A.A. i Hahn A. (2016) Prácticas maker en la Escuela Secundaria. Comunicación y pedagogia, 291-292, 72-79

Caamaño, A. (2011). Contextualización, indagación y modelización. Tres enfoques para el aprendizaje de la competencia científica en las clases de química. Aula de Innovación Educativa, 207, 17-21.

Couso, D. (2014). De la moda de “aprender indagando” a la indagación para modelizar: una reflexión crítica. XXVI Encuentro de Didáctica de las Ciencias Experimentales. Huelva (Andalucía).

Couso, D. (2017). Per a què estem a STEM? Un intent de definir l’alfabetització STEM per a tothom i amb valors. Revista Ciències, 34, 22-30.

Couso, D., Domènech-Casal, J., Simarro, C., López, V. i Grimalt-Álvaro, C. (2022). Perspectives, Metodologies i Tecnologies en el desplegament de l’educació STEM. Ciències: revista del professorat de ciències de Primària i Secundària, (44), 56-71.

https://doi.org/10.5565/rev/ciencies.470

Domènech-Casal, J. (2014). Indagación en el aula mediante actividades manipulativas y mediadas por ordenador. Alambique, Didáctica de las Ciencias Experimentales (2014) 76, 17-27.

Domènech-Casal, J. (2019a). STEM: oportunidades y retos desde la Enseñanza de las Ciencias. Universitas Tarraconensis, Revista de Ciències de l’Educació (2019), 155-168. https://doi.org/10.17345/ute.2019.2.2646

Domènech-Casal, J. (2019b). Aprenentatge basat en projectes, treballs pràctics i controvèrsies: 28 propostes i reflexions per a ensenyar Ciències. Rosa Sensat: Barcelona.

Domènech-Casal, J. (2021). Resintonizando STEM en el eje de coordenadas de la escuela. Cuadernos de Pedagogía, 519, 107-111.

Domènech-Casal, J., Marchán-Carvajal, I. i Vergara, E. (2015). Experiències d’aula amb el treball amb Controvèrsies Sòcio-Científiques. Educació per al Desenvolupament i la Salut, Pseudociències i eines per a l’avaluació d’activitats. Ciències: revista del professorat de ciències de Primària i Secundària, (30), 32-38.

Farró. L., Lope, S., Marbà, A i Oliveras, B. (2015). Les Controvèrsies Sòcio-Científiques com a contextos d’aprenentatge i comunicació a l’aula. Anàlisi crítica de la informació i habilitats comunicatives. Ciències: revista del professorat de ciències de Primària i Secundària, (30), 39-46.

Fullan, M. i Scott, G. (2014). New Pedagogies for Deep Learning Whitepaper. Collaborative Impact SPC, Seattle, Washington

Grimalt-Álvaro, C. i Couso, D. (2018). Toolkit for assessing the promotion of self-efficacy. Part 1, STEAM4U model tools. https://ddd.uab.cat/pub/infpro/2018/214171/STEAM4U_MODEL_TOOLS3.pdf

López-Gay Lucio-Villegas, R., Jiménez Liso, M. R. i Mar-tínez Chico, M. (2015). Enseñanza de un modelo de energía mediante indagación y uso de sensores. Alambique: Didáctica de las Ciencias Experimentales, 80, 38–48.

enriksen D. (2014) Full STEAM Ahead: Creativity in Ex-cellent STEM Teaching Practices. The STEAM Jour-nal, 1(2), 15. https://doi.org/10.5642/steam.20140102.15

Josa, Z., Pintó, E., Serra, C. i Feliu, J. (2017). De l’electricitat a la fusta. Espais d’aprenentatge de la Tecnologia mitjançant projectes. Revista Ciències, 33, 21-28.

Gil D. i Vilches A. (2001). Una alfabetización científica para el siglo XXI. Obstáculos y propuestas de actuación. Investigación en la escuela, 43, 27-37. http://dx.doi.org/10.12795/IE.2001.i43.03

Díaz N. i Jiménez-Liso M. R. (2012). Las controversias sociocientíficas: temáticas e importancia para la educación científica. Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, 9(1), 54-70. https://doi.org/10.25267/Rev_Eureka_ensen_divulg_cienc.2012.v9.i1.04

Herrero, Y. (2013). Miradas ecofeministas para transitar a un mundo justo y sostenible. Revista de Economía Crítica, 16, 278-307.

López, V. i Domènech-Casal, J. (2018). Juegos y gamificación en las clases de ciencia: ¿una oportunidad para hacer mejor clase o para hacer mejor ciencia? Revista Eletrônica Ludus Scientiae (RELuS), 2(1), 35-44. https://doi.org/10.30691/relus.v2i1.1059

Marchán-Carvajal, I., Palou, L., Royo, P. i Domènech-Casal, J. (2017) Els contextos quotidians i els Estudis de Cas com a espai didàctic per a l’ensenyament de les Ciències basat en Projectes. Ciències: revista del professorat de ciències de Primària i Secundària, (33), 8-14.

Margelí, S., Perpinyà, S., Monsergas, M., Sol, M. i Chiva, S. (2017). La conjectura i la planificació. Aprenentatge de les matemàtiques mitjançant projectes. Ciències: revista del professorat de ciències de Primària i Secundària, (33), 35-41.

ONU (2015). Informe de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de 2015. Disponible a: http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/2015/mdg-report-2015_spanish.pdf

Planella, M., Vilches, S., Font, J., Grau, R. i Gorriz, M. (2017). Espai, context i creativitat. Aprenentatge de les matemàtiques. Ciències: revista del professorat de ciències de Primària i Secundària, (33), 42-48.

Rocard M., Csermely P., Jorde D., Lenzen D., Walwerg-Heriksson H. & Hemmo V. (2007) Science Education Now: a new pedagogy for the future of Europe. Report for the European Comission. Disponible en línea: http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/report-rocard-on-science-education_en.pdf

Simarro, C. i Couso, D. (2016). Análisis de una actividad tinkering en el marco de la educación STEM. Comuni-cación y Pedagogía, 291-292, 65-7.

Touron, J.L., Vergara, E., Arcas, A. i Costa, M. (2017). Els gèneres de comunicació científica i el laboratori com a espai didàctic per a l’ensenyament de les Ciències basat en Projectes. Ciències: revista del professorat de ciències de Primària i Secundària, (33), 15-20.

UNESCO (2017). Cracking the code: girls' and women's education in science, technology, engineering and mathematics.

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000253479

Villar, J., Zurita, S. i Giménez, F. (2017). Apps i automatismes, oportunitats amb propòsit per a l’aprenentatge de la Tecnologia mitjançant projectes. Ciències: revista del professorat de ciències de Primària i Secundària, (33), 29-34.

Wing, J.M. (2006) Computational Thinking. Communications of the ACM, 49(3), 33–35.

Publicades

15-07-2022

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.