El problema de la masculinització de la ciència a l’escola: causes i conseqüències

Autors/ores

  • Cristina Fernández

Resum

L’educació de les dones ha estat lligada a la cria de les futures generacions durant molts segles però, gràcies als canvis socials, legislatius i educatius que ha experimentant la societat, l’oferta educativa de les dones s’ha equiparat a la dels homes. El present treball analitza si avui en dia persisteixen els estereotips i biaix de gènere en l’ensenyament aprenentatge de les ciències i quins factors influeixen en major mesura en l’elecció d’estudis postobligatoris, emocions vers l’EA de les ciències i l’autocapacitació científica en una mostra de 186 estudiants d’Educació Secundària Obligatòria d’un centre concertat religiós de Sabadell. Els resultats evidencien una clara interiorització de les diferències per gènere i una presència rellevant dels estereotips de gènere en quant a les emocions, autocapacitació científica i elecció d’estudis post-obligatoris que demostren l’absència d’inclusió de la perspectiva de gènere en l’educació.

Paraules clau

estereotips, ciència, gènere, androcentrisme

Referències

Adelman, C. (1991). Women at thirtysomething: Paradoxes of attainment. US Department of Education.

Álvarez-Lires, F. J., Arias-Correa, A., Serrallé Mar-zoa, J., i Varela Losada, M. (2014). Elección de estudios de ingeniería: Influencia de la educaci-ón científica y de los estereotipos de género en la autoestima de las alumnas. Revista de Investigación en Educación, 12(1).

ASPIRES. (2013). Young people’s science and career aspirations, age 10–14. Londres: King’s college London.

Barba, N. G. S., i Salguero, C. P. G. (2017). Autoestima, educación emocional y su incidencia en el proceso de enseñanza aprendizaje de los es-tudiantes en las instituciones educativas. Bole-tín Redipe, 6(5), 84-92.

Colás Bravo, M. P., i Villaciervos Moreno, P. (2007). La interiorización de los estereotipos de género en jóvenes y adolescentes. Revista Investigación Educativa, 25(1), 35-59.

Couso, D. (2016). Com afrontar el (des)interès dels joves per les professions cientificotècniques?. Consultat el 20 de maig de 2019, disponible en: http://www.recercaenaccio.cat

Davila Acedo, M. A., Borrachero Cortes, A. B., Mellado Jimenez, V., i Bermejo Garcia, M. L. (2015). Las emociones en alumnos de ESO en el aprendizaje de contenidos en física y química, según el género. International Journal of De-velopmental and Educational Psychology, 1(1).

Deaux, K., i Lewis, L. L. (1983). Components of gender stereotypes. Psychological Documents, 13, 25.

FECYT. (2007). Mujer y ciència: La situación de las mujeres investigadoras en el sistema español de ciencia y tecnologia. (2ª ed). Madrid: FECYT.

Gobierno de Canarias. (2019). Ciencia y género: Reflexiones sobre la invisibilización de la contribución de las mujeres al desarrollo de las ci-encias. Algunas propuestas didácticas. Consultat el 20 de maig de 2019, disponible en: https://www.slideshare.net

Mellado, V., Blanco, J. L., Borrachero, A. B., i Cár-denas, J. A. (2013). Las emociones en la ense-ñanza y el aprendizaje de las ciencias y las matemáticas. Badajoz: Universidad de Extremadura.

Pienda, J. A. G., Pérez, J. C. N., Pumariega, S. G., i García, M. S. G. (1997). Autoconcepto, autoestima y aprendizaje escolar. Psicothema, 9(2), 271-289.

PISA. (2015). ¿Qué subyace bajo la desigualdad de genero?. PISA in Focus, 49, 1-4.

Porto, A. M., Cajide, J., Mosteiro, M. J., Castro, M. D., Sierra, S., i Rodríguez Burgos, S. (2012). Estereotipos de género ante la Ciencia y la Tecnología del alumnado de Formación Profesional. En Actas del IX Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología y Género (pp. 1-13).

Rosenthal, R., i Jacobson, L. F. (1968). Teacher expectations for the disadvantaged. Scientific American, 218(4), 19-23.

Rosser, S. V. (1996). Las mujeres, las ciencias y el feminismo en Estados Unidos. En R. Clair (Ed.), La formación científica de las mujeres: ¿por qué hay tan pocas científicas? (pp. 99-111). Madrid: UNESCO.

Sáinz Ibáñez, M. (2007). Aspectos psicosociales de las diferencias de género en actitudes hacia las nuevas tecnologías en adolescentes. (Tesis doctoral). UNED. Madrid.

Schleicher, A. (2019). PISA 2018: Insights and interpretations. París: OECD.

Sedeño, E. P. (2003). Las mujeres en la historia de la ciencia. Quark: Ciencia, medicina, comunicación y cultura, 27.

Simón, R. E. (2005). Convivencia y relaciones desiguales. En C. Rodríguez (Comp.), Género y currículo: aportaciones del género al estudio y práctica del currículo (pp. 153-168). Madrid: Akal.

Spencer, S. J., i Steele, C. M. (1994). Under suspicion of inability: Stereotype vulnerability and women's math performance. Manuscrit no publicat: SUNY Buffalo i Standford University.

UMYC. (2011). Científicas en cifras: Estadísticas e indicadores de la (des)igualdad de género en la formación y profesión científica. Madrid: MEC.

Universitat d’Alacant. (2019). Mujeres a ciencia ci-erta. Consultat el 20 de maig de 2019, disponible en: https://web.ua.es

Vázquez, A. i Manassero, M.A (2007). En defensa de las actitudes y emociones en la educación.

Zembylas, M. (2005). Discursive practices, genealogies, and emotional rules: A poststructuralist view on emotion and identity in teaching. Tea-ching and Teacher Education, 21(8), 355-367.

Publicades

23-10-2020

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.