Covid19 i Scratch: Involucrant a l’alumnat en la modelització computacional de la propagació d’una epidèmia

Autors/ores

  • Joan Crusells
  • Víctor López

Resum

Aquest article relata una activitat duta a terme durant el tercer trimestre del curs 2019-20 al INS Andreu Nin, període en que l’alumnat estava confinat a les seves llars. Es tracta d’una activitat voluntària realitzada a 3r d’ESO, on els estudiants havien de fer servir el llenguatge de programació Scratch per elaborar un model computacional que simulés l’expansió d’una epidèmia com la que en aquell moment s’estava vivint amb la COVID-19. L’activitat va permetre a l’alumnat involucrar-se en pràctiques de modelització computacional integrant diferents coneixements de l’àmbit STEM, i va oferir l’oportunitat per discutir conceptes tant científics com computacionals.

Paraules clau

Covid19, scratch, epidèmia, modelització computacional

Referències

Caamaño, A. (2020). Grandes ideas y cuestiones clave del currículo de química. Alambique, 100, 23-32.

Couso, D. (2017). Per a què estem a STEM? Un intent de definir l’alfabetització STEM per a tothom i amb valors. Ciències: revista del professorat de ciències de Primària i Secundària, 34, 22-30.

Couso, D. (2020). Aprender ciencia escolar implica construir modelos cada vez más sofisticados de los fenómenos del mundo. En Couso, D., Jimenez-Liso, M.R., Refojo, C. & Sacristán, J.A. (Coords) Enseñando Ciencia con Ciencia. FECYT & Fundación Lilly. Madrid: Penguin Random House.

Della costa, G. M., & Occelli, M. E. (2020). Análisis de simulaciones computacionales para la enseñanza del modelo de evolución biológica por selección natural. Revista Eureka Sobre Enseñanza Y Divulgación De Las Ciencias, 17(2), 2201.

Departament d’Ensenyament (2014). Competències bàsiques de l’àmbit cientificotecnològic. Identificació i desplegament de l’educació secundària obligatòria. Generalitat de Catalunya.

Domènech-Casal, J. (2019). Aprendizaje basado en proyectos, trabajos prácticos y controversias. 28 propuestas y reflexiones para enseñar Ciencias. Barcelona: Ediciones Octaedro.

Domènech-Casal, J. (2020). Diseñando un simulador de ecosistemas. Una experiencia STEM de enseñanza de dinámica de los ecosistemas, funciones matemáticas y programación. Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, 3202-3202.

Erduran, S. (2020). Science Education in the Era of a Pandemic: How Can History, Philosophy and Sociology of Science Contribute to Education for Understanding and Solving the Covid-19 Crisis?. Science & Education, 1-3.

López, V., Couso, D., i Hernandez, M. I. (2020). Nuevas miradas sobre el currículo de física. Alambique, 100, 16-22.

Lopez, V., i Hernandez, M. I. (2015). Scratch as a Computational Modelling Tool for Teaching Physics. Physics Education, 50(3), 310-316.

López, V.; Couso, D.; Simarro, C.; Garrido, A.; Grimalt-Álvaro, C.; Hernández, M.I.; Pintó, R. (2017). El papel de las TIC en la enseñanza de las ciencias en secundaria desde la perspectiva de la práctica científica. Enseñanza de las Ciencias, número Extraordiario 2017, 691-697.

Marbà, A. (2020). Claves para mejorar el currículo de Biología. Alambique, 100, 33-40.

Martínez, B., Cortés, A. L. (2020). Los retos de currículo de geología. Alambique, 100, 41-47.

Osborne, J. (2014). Teaching Scientific Practices: Meeting the Challenge of Change. Journal of Science Teacher Education, 25(2), 177-196.

Rodríguez-Muñiz, L. J., Muñiz-Rodríguez, L., Vásquez Ortiz, C. A., & Alsina, Á. (2020). ¿ Cómo promover la alfabetización estadística y de datos en contexto? Estrategias y recursos a partir de la COVID-19 para Educación Secundaria. Números: revista de didáctica de las matemáticas, 2020, vol. 104, p. 217-238.

Sanmartí, N. (2003). Ensenyar ciències a partir d’un currículum fonamentat en el desenvolupament de competències bàsiques. Actes Del Congrés de Competències Bàsiques., 1–18.

Publicades

23-10-2020

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.