La garantia de l'ocupació en la nova regulació de l'acomiadament col·lectiu

Autors/ores

  • Josep M. Fusté Miquela

Resum

Les reformes laborals de 2012 han incidit intensament en el règim jurídic de l'extinció del contracte de treball. Les causes, procediments i costos indemnitzatoris han estat modificats amb la intenció, manifestada pel legislador, d'establir una regulació més flexible per a les empreses. La regulació de l'acomiadament col·lectiu ha sofert importants canvis que afecten l'entitat de les causes que el justifiquen, el procediment que ha de seguir l'empresari per materialitzar-lo i l'eliminació de l'autorització administrativa prèvia. En la nova regulació la garantia de l'ocupació en projectes empresarials d'acomiadaments col·lectius ha passat des de la intervenció intensa de l'administració fins a la potenciació de les consultes que ha de realitzar l'empresari amb els representants dels treballadors, que es configuren ara com el centre de gravetat de l'acomiadament col·lectiu, tal com ja han assenyalat les primeres resolucions judicials que han interpretat la reforma. Les consu ltes constitueixen un veritable procés de negociació que pretén la consecució d'un acord, en el qual ambdues parts han de negociar sota el principi de la bona fe, amb la finalitat de pactar mesures per evitar o reduir els acomiadaments, així com mesures pal·liatives a adoptar en favor dels treballadors afectats, d'entre les que destaquen les obligacions, en determinades empreses, d'adoptar un pla de recol·locació, així com d'assumir determinats costos addicionals quan els acomiadaments afecten treballadors d'edat

Paraules clau

ocupació, acomiadament col·lectiu, regulació d'ocupació, pla social, pla de recol·locació, participació, reforma laboral 2012

Publicades

09-07-2013

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.