Notes florístiques de les conques altes dels rius Segre i Llobregat. IV

Pere Aymerich

Resum

En aquest treball es fan aportacions i precisions a la flora regional de les conques superiors dels rius Segre i Llobregat (Pirineus orientals), en gran part referides a tàxons al·lòctons. Pel que fa a tàxons autòctons, destaquem que Oxybasis rubra és novetat per a la flora de Catalunya, i que per primera vegada s’ofereix informació detallada sobre l’única població coneguda als Pirineus de Myosotis minutiflora. En relació amb els tàxons al·lòctons, és remarcable la detecció de poblacions de Cardamine occulta en hàbitats fluvials naturals o seminaturals (ribes de tres embassaments i un riu), ja que l’ús d’aquests hàbitats està molt poc documentat a Europa. Es constata que Prunus virginiana està naturalitzat en un tram del Segre, i també s’han detectat indicis de naturalització incipient de Fraxinus americana i Ulmus laevis. En aquest riu també s’han observat alguns nuclis de Physalis peruviana i Salvia hispanica, però la seva naturalització és incerta.

Paraules clau

flora; corologia; espècies al·lòctones; Pirineus; Catalunya; NE de la península Ibèrica.

Text complet:

PDF

Referències

Álvarez, H.; Ibáñez, N.; Gómez, C. 2016. Noves aportacions a la flora al·lòctona europea, peninsular i provincial trobades al Baix Llobregat (Catalunya, Espanya). Collect. Bot. (Barcelona) 34 (en premsa).

Andrés, C. 2011. Fraxinus L. In: Talavera, S.; Andrés, C.; Arista, M.; Fernández Piedra, M.P; Gallego, M.J.; Ortiz, P.L.; Romero, C.; Salgueiro, F.J.; Silvestre, S.; Quintanar, A. (eds.). Flora iberica Vol XI. Gentianaceae-Boraginaceae: 143-151. Real Jardín Botánico de Madrid (C.S.I.C.). Madrid.

Ardenghi, N.M.G.; Mossini, S. 2014. Cardamine flexuosa subsp. debilis O.E. Schulz. In: von Raab-Straube, E.; Raus, T. (Eds.) Euro+Med-Checklist Notulae 3. Willdenowia 44: 292.

Aymerich, P. 2003 Notes florístiques de les conques superiors del Segre i del Llobregat. Acta Bot. Barcinon. 48: 15-28.

Aymerich, P. 2013a. Contribució al coneixement florístic del territori ausosegàrric (NE de la península Ibèrica). Orsis 27: 209-259.

Aymerich, P. 2013b Notes sobre algunes plantes rares o amenaçades als Pirineus catalans. Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 77: 5-26.

Aymerich, P. 2013c Sobre algunes espècies al·lòctones a l’alt Segre (NE de la península Ibèrica), noves o molt rares per a la flora catalana. Orsis 27: 195-207.

Aymerich, P. 2014 Notes florístiques de les conques altes dels rius Segre i Llobregat (II). Orsis 28: 7-47.

Aymerich, P. 2015a Notes florístiques de les conques altes dels rius Segre i Llobregat (III). Orsis 29: 1-28.

Aymerich, P. 2015b. Nuevos datos sobre plantas suculentas alóctonas en Cataluña. Bouteloua 22: 99-116.

Aymerich, P. 2016a. Notas sobre plantas alóctonas de origen ornamental en el litoral septentrional de Cataluña. Bouteloua 26: 78-91.

Aymerich, P. 2016b. Contribució al coneixement de la flora al·lòctona del nord i el centre de Catalunya. Orsis 30: 11-40.

Aymerich, P.; Soriano, I.; Llistosella, J. 2008 Addicions a la flora vascular del Parc Natural del Cadí-Moixeró i de les serres veïnes (Prepirineus orientals ibèrics). Acta Bot. Barcinon. 51: 35-47.

Aymerich, P.; Sáez, L. 2015a. Alchemilla cadinensis (Rosaceae), a new species from the Pyrenees (SW Europe). Willdenowia 45-435: 442.

Aymerich, P.; Sáez, L. 2015b. Comentaris i precisions previs a la Checklist de la flora de Catalunya (nord-est de la península Ibèrica). Orsis 29: 1-68.

Aymerich, P.; Soriano, I. 2016. Presència d’Achillea roseoalba (Asteraceae) als Pirineus. Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 80: 67-72.

Ballesteros, E. 1987. Aportacions al coneixement florístic del massís de Cadiretes (la Selva). Scientia Gerundensis 13: 103-113.

Batriu, E.; Blanco-Moreno, J.M.; Mercadé, A.; Pérez-Haase, A. 2011. Aportació al coneixement florístic de les Guilleries i del Collsacabra (Catalunya Oriental), III. Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 76: 147-157.

Benedí, C.; Molero, J.; Romo, A.M. 1986. Aportacions a la flora dels Prepirineus centrals catalans. Collect. Bot. (Barcelona) 16: 383-390.

Bertolli, A.; Prosser, F. 2013. Notulae alla checklist della flora vascolare italiana 15. Notula 1997: Myosotis minutiflora. Inform. Bot. Ital. 45: 99.

Blaise, S. 1975. Sur la répartition en France de quelques Myosotis annuels rares. Colloques Internationales du C.N.R.S. 235: La flore du bassin méditérranéen: 501-507.

Bleeker, W.; Klausmeyer, S.; Peintiger, M.; Dienst, M. 2008. DNA sequences identify invasive alien Cardamine at Lake Constance. Biol. Cons. 141: 692-698.

Bolòs, O.; Vigo, J. 1990. Flora dels Països Catalans. Vol. 2. Ed. Barcino. Barcelona.

Bolòs, O.; Vigo, J. 1996. Flora dels Països Catalans. Vol. 3. Ed. Barcino. Barcelona.

Bolòs, O.; Font, X.; Pons, X.; Vigo, J. (eds.). 1997. ORCA. Atlas corològic de la flora dels Països Catalans 7. Institut d’Estudis Catalans (Sec. Ciències Biològiques). Barcelona.

Bolòs, O.; Font, X.; Pons, X.; Vigo, J. (eds.) 1998. Atlas corològic de la flora vascular dels Països Catalans. Vol. 7. Orca: Atlas Corològic 7. Secció Ciències Biològiques. Institut d’Estudis Catalans.

Bolòs, O.; Vigo, J. 2001. Flora dels Països Catalans. Vol. 4. Ed. Barcino. Barcelona.

Bolòs, O.; Font, X.; Vigo, J. (eds.). 2000. ORCA: Atlas corològic de la flora vascular dels Països Catalans. Vol. 10. Secció Ciències Biològiques. Institut d’Estudis Catalans.

Bolòs, O.; Font, X.; Vigo, J. (eds.). 2001. ORCA: Atlas corològic de la flora vascular dels Països Catalans. Vol. 11. Secció Ciències Biològiques. Institut d’Estudis Catalans.

Bolòs, O.; Font, X.; Vigo, J. (eds.). 2004. ORCA. Atlas corològic de la flora dels Països Catalans 13. Institut d’Estudis Catalans (Sec. Ciències Biològiques). Barcelona.

Bolòs, O.; Vigo, J.; Masalles, R.M; Ninot, J.M. 2005. Flora Manual dels Països Catalans. Ed. 3. Edicions 62. Barcelona.

Bomble, F.W. 2014. Japanisches Reisfeld-Schaumkraut (Cardamine hamiltonii) in Aachen. Veröff. Bochumer Bot. Vereins 6: 1-5.

Buira, A. & al. 2009. Noves contribucions al coneixement de la flora vascular del massís del Port (NE de la península Ibèrica). Orsis 24: 117-140.

Canals, J.; Gonzàlez, F.; Hernández, J. (eds.) 2016. Orquídies del Ripollès. Institució Catalana d’Història Natural. Barcelona.

Cardero, S.; Royo, F.; Torres, L. 2004. Novetats florístiques per a les Terres de l’Ebre. Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 72: 99-103.

Casasayas, T. 1989. La flora al·lòctona de Catalunya. Tesi doctoral. Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona.

Codd, L.E. 1968. The South African species of Kniphofia (Liliaceae). Bothalia 9(3-4): 363-513.

Conesa, J.A.; Pedrol, J. 2010. Catàleg florístic de l’Estany d’Ivars i Vila-sana (actualització any 2009). Departament d’Hortofruticultura, Botànica i Jardineria. Universitat de Lleida. Informe tècnic.

Crespo, M.B.; Martínez Azorín, M.; Camuñas, E. 2013. Novedades corológicas para la flora valenciana. Fl. Montiberica 55: 118-127.

DAISIE, 2016. Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe. DAISIE. www.europe-aliens.org (consulta: setembre 2016)

Danielewicz, W.; Wiatrowska, B. 2013. Prunus virginiana L. (Rosaceae) on synanthropic sites in Poland. Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 12: 5-22.

Despaty, M.; Conill, L. 1920. Excursion botanique dans la vallée d’Eyne (Pyrénées-Orientales). Bull. Soc. Bot. France 67: 137-147.

Devis, J. 2006. Flora i vegetació del territori comprès entre el riu Segre i el Port del Comte (Prepirineus catalans, Lleida). Tesis doctoral, Universitat de Barcelona.

Dirkse, G.; Zonneveld, B.; Duistermaat, L. 2015. Cardamine hamiltonii G. Don – Aziatische veldkers (Brassicaceae) in Nederland. Gorteria 37: 64-70.

Font, J. 2011. Informe de seguiment del poblament vegetal i dels hàbitats a les àrees d’actuació del Life Riparia Ter. Universitat de Girona-Projecte Life+ Riparia Ter.

Font, J.; Vilar, L. 2000. Plantes vasculars del quadrat UTM 31T DG99. Sant Climent Sescebes. Catàlegs florístics locals 10. Institut d’estudis Catalans, Secció de Ciències Biològiques. Barcelona.

Font, X.; Vigo, J. (eds.). 2007. ORCA: Atlas corològic de la flora vascular dels Països Catalans. Vol. 14. Institut d’Estudis Catalans. Secció Ciències Biològiques. Barcelona.

Font, X.; Vigo, J. (eds.). 2008. ORCA: Atlas corològic de la flora vascular dels Països Catalans. Vol. 15. Institut d’Estudis Catalans. Secció Ciències Biològiques. Barcelona.

Fridlender, A. 2015. Taxons nouveaux dans le genre Arceuthobium M. Bieb. (Viscaceae, Santalales). Bull. Mens. Soc. Linn. Lyon 84(9-10): 262-292.

Fuentes-Utrilla, P.; Venturas, M.; Holingsworth, P.M.; Squirrell, J.; Stone, G.N.; Gil, L. 2014. Extending glacial refugia for a European tree: genetic markers show that Iberian populations of white elm are native relicts and non introductions. Heredity 112: 105-113.

GBIF. 2016. Global Biodiversity Information Facility. http://www.gbif.org (consulta: setembre 2016)

Guillot, D.; van der Meer, P. 2010. Nuevos taxones vegetales alóctonos de jardinería en el área continental del NE de España: comportamiento e historia. Manag. Biol. Invasion 1: 6-12.

Hepenstrick, D.; Hoffer-Massard, F. 2014. Un xénophyte asiatique du groupe Cardamine flexuosa: identification, nomenclature et génétique. Bull. Cercle Vaud. Bot. 43: 69-76.

Iamonico, D. 2015. Taxonomic revision of the genus Amaranthus (Amaranthaceae) in Italy. Phytotaxa 199: 1-84.

IUCN. 2012. IUCN Red List Categories and Criteria: Version 3.1. Second edition. Gland, Switzerland & Cambridge, UK.

Jamboonsri, W.; Phillips, T.D.; Geneve, R.L.; Cahill, J.P.; Hildebrand, D.F. 2012. Extending the range of an ancient crop, Salvia hispanica L.-a new omega3 source. Genet. Resour. Crop Ev. 59: 171-178.

Juillerat, P. 2015. Mysosotis minutiflora Boiss. & Reut., un espèce indigène de la flore suisse passée inaperçue. Bull. Cercle Vaud. Bot. 44: 67-72.

Kremer, D.; Jurisic, R.; Dubravac, T. 2010. Morphometric research of samaras of North American ash species from Croatian plantations. Periodicum Biologorum 112: 333-339.

Lewin, J.M. 1998. Atlas préliminaire des orchidées des Pyrénées-Orientales 1993-1997. Naturalia Ruscinonensia 8: 1-109.

Lihová, J.; Marhold, K.; Kudoh, H.; Koch, M.A. 2006. World phylogeny and biogeography of Cardamine flexuosa (Brassicaceae) and its relatives. Amer. J. Bot. 93: 1206-1221.

Mansanet-Salvador, C.; Ferrer-Gallego, P.P.; Ferrando, I.; Laguna, E. 2015. Notas sobre el complejo taxonómico Cardamine flexuosa With. (Cruciferae) y su presencia en la Comunidad Valenciana. Fl. Montiberica 59: 72-82.

Marrugat, J. 2009. Comparació entre les poblacions de Fraxinus angustifolia i Fraxinus pensylvanica en dos localitats del riu Segre. Treball pràctic tutorat. Departament d’Hortofruticultura, Botànica i Jardineria. Universitat de Lleida.

Martínez Labarga, J.M.; Muñoz Garmendia, F. 2015. Oxalis L. In: Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Quintanar, A.; Buira, A. (eds.). Flora iberica Vol. IX: 172-266. Real Jardín Botánico-CSIC. Madrid.

Mercadé, A. 2009. Aportacions al coneixement florístic del territori auso-segàrric oriental i rodalies. Orsis 24: 87-99.

Mercadé, A. 2012. Catàleg florístic del Moianès i zones properes. Primera versió. Grup de recerca de geobotànica i cartografia de la vegetació. Universitat de Barcelona. Informe inèdit.

Montserrat, P.; Benito, J.L. 2000. Novedades para la flora de Andorra. Acta Bot. Barcinon. 46: 119-128.

Navarro, C.; Castroviejo, S. 1993. Ulmus L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Cirujano, S.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Paiva, J.; Soriano, C. (eds.) Flora Iberica Vol. III. Plumbaginaceae (partim)-Capparaceae: 244-248. Real Jardín Botánico-CSIC. Madrid.

Nègre, R.; Baudière, A.; Serve, L. 1982. Approche analitique sur les groupements à Festuca paniculata est-pyrénéens. Doc. phytosociol. 6: 443-475.

Nesom, G.L. 2010. Fraxinus biltmoreana and Fraxinus smallii (Oleaceae), forest trees of the Eastern United States. Phytoneuron 51: 1-30.

Nesom, G.L. 2014. Phylogeny of Fraxinus sect. Melioides (Oleaceae): Review and an alternative hypothesis. Phytoneuron 95: 1-9.

NOBANIS, 2016. European Network on Alien Invasive Species. http://www.nobanis.org (consulta: juliol 2016)

Olivet, J.; Roura, J. 2009. Les espècies vegetals introduïdes d’ús ornamental als enjardinaments públics dels sectors de l’esquerra del Ter a la ciutat de Girona. Capacitat invasora, problemàtiques i mesures correctores. Treball de fi de carrera de Ciències Ambientals. Universitat de Girona.

PNCM – Parc Natural Cadí-Moixeró. 2015. Descobriment de Myosotis minutiflora als Pirineus. El Picot Negre. Butlletí del PNCM 24: 6.

Pysek, P. & al. 2012. Catalogue of alien plants of the Czech Republic (2nd edition) : checklist update, taxonomic diversity and invasion patterns. Preslia 84 : 155-255.

Reznicek, A.A.; Voss, E.G.; Walters, B.S. 2011. Michigan flora online. University of Michigan. http://michiganflora.net/ (Consulta: setembre de 2016).

Rhamdani, S. 2006. Evolutionary and biogeographic studies in the genus Kniphofia Moench (Asphodelaceae). Tesi doctoral. Rhodes University.

Rohrer, J.R. 2015. Prunus. In: Flora of North America Commitee (eds.). Flora of North America North of Mexico. Vol. 9. Edició en línia: http://www.efloras.org (Consulta: juliol de 2016).

Rosenbauer, A. 2011. Ausgewählte Cardamine-Arten in Baden-Württemberg, Stuttgart. http://www.flora.naturkundemuseum-bw.de/BestimmungCardamine.pdf

Royo, F. 2006. Flora i vegetació de les planes i serres litorals compreses entre el riu Ebro i la serra d’Irta. Tesi doctoral inèdita. Universitat de Barcelona.

Sáez, L.; Devis, J.; Soriano, I. 2004. Flora vascular de la vall d’Alinyà. In: Germain, J. (ed.). Els sistemes naturals de la vall d’Alinyà. Treballs de la Institució Catalana d’Història Natural 14: 237-300.

Sáez, L.; Molero, J.; Carrillo, E.; Ninot, J.M.; Guardiola, M.; Guàrdia, L.; Macías, C.; Aymerich, P. 2008. Noves contribucions al coneixement de la flora vascular del massís de Boumort (Prepirineus ibèrics, NE de la península Ibèrica). Orsis 23: 137-162.

Sáez, L.; Aymerich, P.; Blanché, C. 2010. Llibre Vermell de les plantes vasculars endèmiques i amenaçades de Catalunya. Ed. Argania. Barcelona.

Sánchez Pedraja, O. 2015. Oxalis L. In: Muñoz Garmendia, F.; Navarro, C.; Quintanar, A.; Buira, A. (eds.). Flora iberica Vol. IX: 383-405. Real Jardín Botánico-CSIC. Madrid.

Strid, A.; Kan, T. 1991. The mountain flora of Greece. Vol. 2. Edinburgh University Press. Edinburgh.

Tison, J.M., Jauzein, P. & Michaud, H. 2014. Flore de la France méditerranéenne continentale, Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles. Naturalia Publications.

Uotila, P. 1990. Atriplex L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J.; Villar, L. (eds.) Flora Iberica Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim): 484-500. Real Jardín Botánico-CSIC. Madrid.

Valdés, B. 2011. Myosotis L. In: Blanca, G.; Cabezudo, B.; Cueto, M.; Morales, C.; Salazar, C. (eds.). Flora vascular de Andalucía Oriental. 2ª ed.: 1198-1201. Universidades de Almería, Granada, Jaén y Málaga. Granada.

Venturas, M.; Fuentes-Utrilla, P.; Ennos, R.; Collada, C.; Gil, L. 2013. Human-induced changes on fine-scale genetic structure in Ulmus laevis Pallas wetland forests at its SW distribution limit. Plant Ecol. 214: 317-327.

Venturas, M. & al. 2015. Ulmus laevis in the Iberian Peninsula: a review of its ecology and conservation. iForest-Biogeosciences and Forestry 8: 135-142.

Verloove, F. 2006. Catalogue of neophytes in Belgium (1800-2005). Scripta Botanica Belgica 39: 1-89.

Verloove, F. 2016. Fraxinus pennsylvanica + Kniphofia paecox + Salvia hispanica. Manual of the Alien Plants of Belgium. http://alienplantsbelgium.be (consulta: setembre 2016)

Verloove, F.; Sánchez Gullón, E. 2012. New records of interesting vascular plants (mainly xenophytes) in the Iberian Peninsula. II. Flora Mediterranea 22: 5-24.

Vigo, J. 1983. Flora de la vall de Ribes. I. Generalitats. Catàleg florístic. Acta Bot. Barcinon. 35: 1-793.

Vigo, J.; Soriano, I.; Carreras, J.; Aymerich, P.; Carrillo, E.; Font, X.; Masalles, R.M.; Ninot, J.M. 2003. Flora del Parc Natural del Cadí-Moixeró i de les serres veïnes. Monografies del Museu de Ciències Naturals-Institut Botànic de Barcelona.

Mètriques darticles

Carregant mètriques ...

Metrics powered by PLOS ALM
Copyright (c) 2016 Pere Aymerich Boixader
Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial 4.0 Internacional de Creative Commons