Trameses

Trameses en línia

Ja teniu un nom d'usuari/ària i una contrasenya per a Revista Tradumàtica: tecnologies de la traducció?
Vés a l’inici de sessió

Necessiteu un nom d'usuari/ària i una contrasenya?
Vés al registre

Necessiteu registrar-vos i iniciar la sessió per poder trametre elements en línia i consultar l’estat de les trameses en curs.

 

Directrius per a l’autor/a

LLENGUA: Els originals s’hauran de presentar redactats en una de les tres llengües oficials de la revista: català, castellà o anglès.

EXTENSIÓ: Els articles hauran de tenir una extensió màxima de 3.000 paraules. No s’inclouen en l’extensió els gràfics i taules de suport als continguts que es recullen a l’article.

ESTRUCTURA DE L'ARTICLE:

 • Títol
 • Nom i cognom de l’autor/a
 • Universitat/institució/empresa on estigui vinculat
 • Resum
 • Paraules clau
 • Introducció
 • Desenvolupament de l’article
 • Conclusió
 • Bibliografia quan es citin altres autors o obres

En la part de desenvolupament de l’article, l’autor/a dividirà els continguts en les parts que consideri oportunes, però es recomana que no siguin de més de tres nivells de profunditat. Pel que fa a les diferents parts de l’article, l’autor/a decidirà els títols o epígrafs introductoris que hauran de ser, necessàriament, breus.

AUTOR/A: A l’inici del text, en el mateix document, l’autor/a haurà de fer constar el seu nom i cognoms i la seva vinculació al centre docent o instància que vol que aparegui en la publicació. Així mateix caldrà que indiqui si vol que aparegui l'adreça electrònica en la publicació. D'altra banda, l’autor/a haurà de lliurar una fotografia personal que sortirà publicada amb l’article.

RESUM I PARAULES CLAU: L'autor/a haurà d’encapçalar l'article amb un resum de no més de 50 paraules i haurà d’assignar a l’article entre 4 i 8 paraules claus. Tant el resum com les paraules clau hauran d'incorporar una traducció a l'anglès.

ORIGINALS: Els articles hauran de ser originals i inèdits i no estar en procés de publicació.

CORRECCIONS: L'autor/a no podrà introduir canvis en els originals un cop acceptats per a la seva publicació.

ESTIL I ASPECTES ORTOTIPOGRÀFICS:

 • Tipus de lletra: Arial, a 10pt, interlineat senzill i marges per defecte del processament de textos.
 • Cal enumerar els epígrafs i subepígrafs amb xifres aràbigues començant pel número 1.
 • Cal deixar una línia en blanc de separació entre paràgrafs, excepte en epígrafs.
 • No s’utilitzarà el tabulador ni la sagnia.
 • S’utilitzarà la negreta per als títols. Caldrà evitar l’ús del subratllat i de la cursiva. Pel que fa a la cursiva, només s’utilitzarà en els casos que sigui estrictament necessari, això és, per a títols de llibre o paraules en altres llengües.
 • S’evitaran les notes a peu de pàgina i els comentaris.
 • L’ús de cites al cos de l’article s’indicaran amb cometes baixes («») i sense cursiva. Les cites més llargues de tres línies hauran d’anar en un paràgraf a banda, sense cometes ni cursiva i amb un cos de 8pt. En els casos que es faci una omissió del text en una cita, s’indicaran els punts d’elisió amb parèntesis quadrats: [...].
 • Cal evitar l’ús de guions curts. Els guions llargs s’utilitzaran quan sigui estrictament necessari, és a dir, quan facin la funció de parèntesi.

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES: En les referències abreviades que apareguin en el text, cites d’altres autors o a d’altres obres consultades, així com en la bibliografia final de l’article, la qual es presentarà ordenada per ordre alfabètic, caldrà seguir les següents indicacions:

- Incloure el DOI de cadascuna de les referències bibliogràfiques

- Autors citats al cos de l’article: s’indicarà el cognom l’autor, l’any d’edició de la seva obra i les pàgines que procedeixin, seguint el següent exemple:

«The time I have spent inhabiting this sparsely populated common ground between theory and practice has been difficult at times and, yes, often lonely». (Fraser, 2001: 25).

- Si són pàgines seguides, es col·locarà un guionet entre les xifres i, sinó, s’utilitzaran comes:

«[...] los aparatos que presentan palabras de estímulo, los rígidos protocolos experimentales y el registro de las reacciones» (Draaisma, 1998: 129-130).

[...] com bé es pot recollir en l’opinió de l’autora sobre aquest mateix efecte (Junyent, 1999: 57, 85, 103).

- Les referències de llibres d’autors s’hauran de recollir de la següent manera:

Siegel, D. (1997). Secrets of successful web sites. NY: Macmillan.

- Els articles en publicacions periòdiques hauran de referenciar-se de la següent manera:

Nadin, M. (1984). “On the meaning of the visual”, Semiotica, 52.

- Els capítols de llibres consultats, d’un o més de dos autors, es recolliran de la següent manera:

Nord, C. (1994). “Traduciendo funciones”, a Hurtado, A. (ed.) (1984), Estudis sobre la traducció, Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I.

- Les pàgines web consultades i citades als articles hauran de recollir la següent informació:

Muñiz, M. ¿Hipertexto en el aula? <http://www.hezkuntza.net/hipertexto/index.htm>. Data de la darrera actualització: 15.01.02. Data de consulta de la pàgina: 23.02.02.

MATERIAL GRÀFIC: Quan el text vagi acompanyat de material gràfic, no caldrà que les imatges apareguin en el document, serà suficient que en el text original s’indiqui el nom de la imatge que caldrà incloure-hi.

 

Avís de drets d'autor/a

Els autors que publiquen en aquesta revista estan d’acord amb els termes següents:

 1. Els autors conserven els drets d’autoria.
 2. Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.
 3. Els autors són lliures de fer acords contractuals addicionals independents per a la distribució no exclusiva de la versió de l’obra publicada a la revista (com ara la publicació en un repositori institucional o en un llibre), sempre que se’n reconegui la publicació inicial en aquesta revista.
 4. S’encoratja els autors a publicar la seva obra en línia (en repositoris institucionals o a la seva pàgina web, per exemple) abans i durant el procés de tramesa, amb l’objectiu d’aconseguir intercanvis productius i fer que l’obra obtingui més citacions (vegeu The Effect of Open Access, en anglès).