Rebel·lió popular i subversió social: El motí del Femeret de Lleida (1809)

Antoni Sánchez Carcelén

Resum

En aquest article s’intenta estudiar un aspecte poc tractat per la historiografia, que il·lustra sobre la conflictivitat política i social del temps de la guerra de la Independència. A partir de l’anàlisi dels antecedents demogràfics, econòmics, socials, polítics, religiosos i ideològics, s’examina el procés juntista erigit arran de la invasió napoleònica i com la progressiva insatisfacció popular generada per les creixents penúries materials, l’incessant reclutament i les considerables desigualtats fiscals, jurídiques i polítiques assentades en un context bèl·lic extraordinari van desembocar, els tres primers dies de l’any 1809, en el conegut com a motí del Femeret, la major revolta del Principat durant la guerra del Francès.

Paraules clau

guerra de la Independència; juntisme; Lleida; motí del Femeret; violència popular

Text complet:

PDF (Español)

Referències

Albareda, J. (2010). La Guerra de Sucesión de España (1700-1714). Barcelona: Crítica.

Alberola, A.; Larriba, E. (eds.) (2010). Las élites y la «revolución de España» (1808-1814). Estudios en homenaje al profesor Gérard Dufour. Alicante: Publicaciones de la Universidad de Alicante-Université de Provence-Casa de Velázquez.

Álvarez Junco, J. (2001). Mater dolorosa. La idea de España en el siglo XIX. Madrid: Santillana.

Anes, G. (1969). Economía e ilustración en la España del siglo XVIII. Barcelona: Ariel.

Arnabat, R. (ed.) (1997). Moviments de protesta i resistència a la fi de l’Antic Règim. Barcelona: Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana – Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

— (2008). «La propaganda política en la Guerra». Història Moderna i Contemporània, 6, 26-42.

Artola, M. (1990). La burguesía revolucionaria (1808-1874). Madrid: Alianza.

— (2008 [1953]). Los afrancesados. Madrid: Alianza.

Aymes J.-R. (1986). La guerra de la Independencia en España (1808-1814). Madrid: Siglo XXI.

— (1989). «La société espagnole (1808-1814): La notion de public». En: Morange, C. et al. La Revolution française et son «Public» en Espagne entre 1808-1814. Besançon-París: Les Belles-Lettres, 125-182.

— (1990). «La opinión pública catalana durante la guerra contra la Convención (1793-1795)». En: VV. AA. El jacobinisme. Reacció i revolució a Catalunya i a Espanya, 1789-1837. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 139-160.

— (1991). La guerra de España contra la revolución francesa (1793-1795). Alicante: Instituto de Estudios Juan Gil-Albert.

— (1994). «Una guerra distinta de las demás». Studia Historica. Historia Moderna, 12, 35-53.

— (2005). Ilustración y Revolución Francesa en España. Lérida: Milenio.

— (2008). La Guerra de la Independencia: héroes, villanos y víctimas (1808-1814). Lérida: Milenio.

Barbastro Gil, L. (1993). Los afrancesados: primera emigración política del siglo XIX español (1813-1820). Alicante: Instituto de Cultura Juan Gil Albert.

Berenguer Galindo, T. (2012). Fraga en la guerra de la Independencia. http://historiadefraga.es/fraga-en-la-guerra-de-la-independencia/ [Consultado el 15-9-2014]

Bofarull, A. (1886). Historia crítica de la Guerra de la Independencia en Cataluña. Vol. I, Barcelona: F. Naciente.

Bosch Portell, M. (2009). «Viure i pagar la guerra. Els efectes de la Guerra del Francès en la família i el patrimoni Carles». Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos, 40, 57-77.

Bustelo, F. (1976). «La población de Cataluña en el siglo XVIII». Hacienda Pública Española, 38, 81-91.

Cabanes, F. X. (1809). «Historia de las operaciones del exército de Cataluña. En la Guerra de la Usurpación, campaña primera». Tarragona: Imprenta de Brusi.

Cahner, M. (1998). Literatura de la revolució i la contrarevolució (1789-1849). De la reacció contra la França revolucionària a la col·laboració amb la Grande Armée. Barcelona: Curial.

Canales, E. (1988). «Patriotismo y deserción durante la Guerra de la Independencia en Cataluña». Revista Portuguesa de Historia, 23, 271-300.

— (1990). «La deserción en España durante la Guerra de la Independencia». En VV. AA. El jacobinisme. Reacció i revolució a Catalunya i a Espanya, 1789-1837. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona, 1990, 211-230.

— (2001). «Militares y civiles en la conducción de la Guerra de la Independencia: la visión de Francisco Javier Cabanes». En: Armillas, J. A. (coord.). La Guerra de la Independencia. Estudios. Zaragoza: Diputación de Zaragoza, 955-987.

— (2002). «El impacto demográfico de la Guerra de la Independencia». En: VV. AA. Enfrontaments civils: postguerres i reconstruccions. Vol 1. Lérida: Pagès, 283-299.

— (2003). «Ejército y población civil durante la Guerra de la Independencia: unas relaciones conflictivas». Hispania Nova, 3, 10-37.

— (2004). «1808-1814: démographie et guerre en Espagne». Annales Historiques de la Révolution Française, 336, 37-54.

Cantera Montenegro, J. (2010). «La otra guerra: la lucha por la subsistencia. Acuartelamiento, vestuario y alimentación durante la Guerra de la Independencia». Cuadernos de Historia Moderna. Anejos, IX, 147-165.

Cardesín, J. M. (2008). «Motín y magnicidio en la Guerra de la Independencia: la voz “arrastra” como modelo de violencia colectiva». Historia Social, 62, 47-67.

Carrera Pujal, J. (1957). Historia política de Cataluña. Siglo XIX. Vol. I. Barcelona: Bosch.

Casals Bergés, Q. (1999). Canvi econòmic i social en el pas de l’antic règim a l’estat liberal: Lleida en la primera meitat del segle XIX. Lleida: Universitat de Lleida.

—(2002). Polítics de Lleida: el poder local i les seves mutacions a través del temps (1716-1868). Lleida: Universitat de Lleida.

—(2011). «La formación del personal político liberal en Lérida». Tiempos Modernos, 23, 1-31.

—(2016). La Guerra del Francès a Catalunya: una nòmina del seu poder polític (1808-1814). Lleida: IEI.

Castells, I. (1970). «Els rebomboris del pa de 1789 a Barcelona». Recerques: Història, Economia, Cultura, 1, 51-81.

Cayuela, J. G.; Gallego, J. Á. (2008). La Guerra de la Independencia. Historia bélica, pueblo y nación en España (1808-1814). Salamanca: Universidad de Salamanca.

Cerro Nargánez, R. (2001). «Los alcaldes mayores del corregimiento de Lérida en el siglo XVIII». Cuadernos Dieciochistas, 2, 37-72.

— (2007). «Servir al rey en Cataluña: los alcaldes mayores del corregimiento de Vilafranca del Penedés (1719-1808)». Estudis, 33, 255-283.

Congost, R. (1991). «La “classe” dels hisendats». Revista de Girona, 144, 54-61.

— (1997). «De pagesos a hisendats. Reflexions sobre l’anàlisi dels grups socials dominants. La regió de Girona (1780-1840)». Recerques: Història, Economia, Cultura, 35, 51-72.

Cots i Castañé, A. (1983). «Aproximació a l’estudi dels conflictes senyorials a Catalunya (1751-1808)». Estudis d’Història Agrària, 6, 241-268.

Cuenca Toribio, J. M. (2006). La Guerra de la Independencia: un conflicto decisivo. Madrid: Encuentro.

De Diego García, E. (2007). «La Guerra de la Independencia: la propaganda como motor de la resistencia». En: Moliner, A. (coord.). Ocupació i resistència a la Guerra del Francès (1808-1814). Barcelona: Museu d’Història de Catalunya, 131-161.

— (2008a). «La verdad construida: la propaganda en la guerra de la Independencia». En: Moliner, A. (coord.). La guerra de la Independencia en España (1808-1814). Madrid: Nabla, 209-254.

— (2008b). España, el infierno de Napoleón. 1808-1814. Una historia de la guerra de la Independencia. Madrid: Esfera de los Libros.

Delgado, S. (ed.) (1979). Guerra de la Independencia. Proclamas, bandos y combatientes. Madrid: Editora Nacional.

Desdevises Du Dézert, G.-N. (1910). «La Junte Supérieure de Catalogne». Revue Hispanique, XXII.

Domergue, L. (1989). «Propaganda y contrapropaganda en España durante la Revolución Francesa (1789-1795)». En: Aymes, J.-R. (ed.). España y la Revolución Francesa. Barcelona: Crítica, 118-167.

Dufour, G.; Larriba, E. (dirs.) (2009). L’Espagne en 1808. Régénération ou révolution? Aix-en-Provence: Publications de l’Université de Provence.

Duverger, M. (1980). Instituciones políticas y Derecho Constitucional. Barcelona: Ariel.

Esdaile, C. (2004). La Guerra de la Independencia. Una nueva historia. Barcelona: Crítica.

Fàbregas Roig, J. (2000a). La Guerra Gran, 1793-1795: el protagonisme de Girona i la mobilització dels Miquelets. Lleida: Pagès.

— (2000b). Catalunya i la Guerra Gran: l’aportació dels corregiments meridionals. Tarragona: Diputació de Tarragona.

— (1996). La España de los Borbones: las reformas del siglo XVIII. Madrid: Temas de Hoy.

Fontana, J. (1978). «La crisis agraria de comienzos del siglo XIX y sus repercusiones en España». Hacienda Pública Española, 55, 177-190.

— (1981a). «La financiación de la guerra de la Independencia». Hacienda Pública Española, 69, 209-217.

— (1981b). «Qui va pagar la guerra del francès?». En: Fontana, J. (ed.). La invasió napoleònica. Economia, cultura i societat. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 7-20.

— (1983). La crisis del Antiguo Régimen. Barcelona, Crítica.

— (1997). «Los campesinos en la historia: reflexiones sobre un concepto y unos prejuicios». Historia Social, 28, 3-11.

— (2013). «Les guerres del francès». En: Arnabat, R. (ed.). La guerra del Francès 200 anys després. Tarragona: Universitat Rovira i Virgili, 9-24.

Fontana, J.; Garrabou, R. (1986). Guerra y Hacienda. La Hacienda del gobierno central en los años de la Guerra de la Independencia (1808-1814). Alicante: Instituto Juan Gil-Albert.

Fraser, R. (2006). La maldita guerra de España. Historia social de la Guerra de la Independencia. 1808-1814. Barcelona: Crítica.

Fuentes, J. F. (1988). «Concepto de pueblo en el primer liberalismo español». Trienio. Ilustración y Liberalismo, 12, 176-209.

— (1992). «Pueblo y élites en la España contemporánea, 1808-1939 (reflexiones sobre un desencuentro)». Historia Contemporánea, 8, 15-34.

— (2007). «Afrancesados y liberales». En: Canal, J. (coord.). Exilios: los éxodos políticos en la historia de España: siglos XV-XX. Madrid: Sílex, 137-166.

— (2008). «Los afrancesados». En: VV. AA. Madrid 1808. Ciudad y protagonistas. Madrid: Ayuntamiento de Madrid, 119-136.

— (2009). «Pueblo». En: Fernández Sebastián, J. (dir.). Diccionario político y social del mundo iberoamericano. La era de las revoluciones, 1750-1850. Vol. I. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1.190-1.201.

— (2010). «Pueblo y élites en la España contemporánea, 1808-1939. Reflexiones sobre un desencuentro». Historia Contemporánea, 8, 15-34.

García Cárcel, R. (2007). El sueño de la nación indomable. Madrid: Temas de Hoy.

Gay, P. (1995). La edad de las luces. Barcelona: Folio. 2 vols.

Gay Escoda, J. M. (1997). El corregidor a Catalunya. Madrid: Marcial Pons.

Gras Esteve, R. (1899). Lérida y la Guerra de la Independencia. Lleida: Imprenta y Librería de Sol y Benet.

Guillamón Álvarez, F. J. (1980). Las reformas de la administración local durante el reinado de Carlos III. Madrid: IEAL.

Haupt, G. (1986). El historiador y el movimiento social. Madrid: Siglo XXI.

Herrero, J. (1973). Los orígenes del pensamiento reaccionario español. Madrid: Edicusa.

Hobsbawm, E. J. (1991). «De la historia social a la historia de la sociedad». Historia Social, 10, 5-26.

Hocquellet, R. (2008). Resistencia y revolución durante la Guerra de la Independencia. Del levantamiento patriótico a la soberanía nacional. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza.

Huguet, R. (1990). Els artesans de Lleida: 1680-1808. Lleida: Pagès.

Iglesias, J. (1969-1970). El cens del comte de Floridablanca. 1787 (Part de Catalunya). Barcelona: Fundació Salvador Vives Casajuana.

Jardin, A. (1989). Historia del liberalismo político. De la crisis del absolutismo a la Constitución de 1875. México: Fondo de Cultura Económica.

Juretschke, H. (1986 [1962]). Los afrancesados en la Guerra de la Independencia. Su génesis, desarrollo y consecuencias históricas. Madrid: Sarpe.

La Parra, E. (1994). «La inestabilidad de la monarquía de Carlos IV». Stvdia Histórica. Historia Moderna, 12, 23-34.

— (2007). «El mito del rey deseado». En: Demange, C. et al. (coord.). Sombras de mayo. Mitos y memorias de la Guerra de la Independencia en España (1808-1814). Madrid: Casa de Velázquez, 221-236.

— (2008). «El clero durante la Guerra de la Independencia». En: VV. AA. España 1808-1814. La Nación en armas. Madrid: Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales-Secretaría General Técnica del Ministerio de Defensa, 273-284.

— (2009). «El rey imaginario». En: De Diego, E. (dir.). El comienzo de la Guerra de la Independencia. Congreso Internacional del Bicentenario. Madrid: Actas, 199-209.

— (ed.) (2010). La guerra de Napoleón en España. Reacciones, imágenes, consecuencias. Alicante: Publicaciones de la Universidad de Alicante – Casa de Velázquez.

Lafoz Rabaza, H. (1996). La Guerra de la Independencia en Aragón. Del motín de Aranjuez a la capitulación de Zaragoza (marzo de 1808-febrero de 1809). Zaragoza: Institución Fernando el Católico.

Larriba, E. (2008). «La contribución de la Gaceta de Madrid al desprestigio de Carlos IV y del Antiguo Régimen por la exaltación de Napoleón (1804-1808)». Cuadernos de Historia Moderna, 7, 239-276.

Lladonosa, J. (1973). Història de Lleida. Vol. II. Tàrrega: Francesc Camps Calmet.

López Tabar, J. (2001). Los famosos traidores. Los afrancesados durante la crisis del Antiguo Régimen (1808-1833). Madrid: Biblioteca Nueva.

Martínez Albiach, A. (1969). Religiosidad hispánica y sociedad borbónica. Burgos: Publicaciones de la Facultad Teológica del Norte de España.

Molas Ribalta, P. (1980). «Las Audiencias borbónicas en la Corona de Aragón». En: Molas Ribalta, P.; Pérez Samper, M. Á. Historia social de la Administración española. Estudios sobre los siglos XVII y XVIII. Barcelona: CSIC, Institución Milà y Fontanals, 117-164.

Moliner, A. (1982). «Movimientos populares en Cataluña durante la Guerra de la Independencia». Estudios de Historia Social, 22-23, 23-40.

— (1983). «Los problemas de la Hacienda en Cataluña durante la Guerra de la Independencia». Anales de la Universidad de Alicante, 2, 35-67.

— (1984). «Las Juntas corregimentales de Cataluña en la Guerra del Francés». Hispania, LXIV/158, 549-582.

— (1987). «La peculiaridad de la revolución española de 1808». Hispania, LXIV/166, 629-678.

— (1989). La Catalunya resistent a la dominació francesa (1808-1812). Barcelona: Edicions 62.

— (1997). Revolución burguesa y movimiento juntero en España (la acción de las juntas a través de la correspondencia diplomática y consular francesa, 1808-1868). Lérida: Milenio.

— (2001). «Pueblo y Ejército en la Guerra de la Independencia (1808-1814). Actitudes y comportamientos». Trienio: Ilustración y Liberalismo, 38, 39-74.

— (2006). «Las juntas como respuesta a la invasión francesa». Revista de Historia Militar, 1, 37-70.

— (2007a). «El movimiento juntero en la España de 1808». En: Manuel Chust Calero (coord.). 1808: la eclosión juntera en el mundo hispano. México: Fondo de Cultura Económica – El Colegio de México, 51-83.

— (coord.) (2007b). La Guerra de la Independencia en España (1808-1814). Barcelona: Nabla.

— (2007c). Catalunya contra Napoleó. La Guerra del Francès (1808-1814). Lérida: Pagès.

— (2008). «La España josefina: los afrancesados». Revista de Historia Militar, Extra 1, 27-64.

— (2010a). «La ocupación de Cataluña y la resistencia en la Guerra del Francés». En: Borreguero, C. (coord.). La Guerra de la Independencia en el mosaico peninsular (1808-1814). Burgos: Universidad de Burgos, 171-198.

— (2010b). «La propaganda antifrancesa de la Guerra Peninsular». En: Viguera Ruiz, R. (coord.). Dos siglos de historia: actualidad y debate histórico en torno a la Guerra de la Independencia (1808-1814). Logroño: Universidad de La Rioja, 133-162.

— (ed.) (2010c). La Guerra del Francès a Catalunya segons el diari de Raimon Ferrer. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona.

Morange, C. (2005). «¿Afrancesados o josefinos?». Spagna Contemporanea, 27, 27-54.

Moreno Alonso, M. (2008). «Los hombres del intruso». En: Miranda Rubio, F. (coord.). Guerra, sociedad y política (1808-1814). Vol. I. Pamplona: Universidad Pública de Navarra, 485-506.

Moreu-Rey, E. (1967). Revolució a Barcelona el 1789. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.

Muñoz Dueñas, M. D. (1994). «Las resistencias al diezmo». Hacienda Pública Española, 1, 155-165.

Nadal, J. (1976). La población española (siglos XVI-XX). Barcelona: Ariel.

— (1990). «Las grandes crisis de mortalidad de los años 1793-1812: los efectos a largo plazo en la población catalana». Boletín de la Asociación de Demografía Histórica, VIII, 2, 37-49.

Ortoneda i Mayoral, E. (1999). «Metges i cirurgians més rellevants a Lleida en els segles XVIII i XIX». Gimbernat. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència, 31, 41-48.

Ossorio y Gallardo, A. (1977). Historia del pensamiento político catalán durante la guerra de España con la República francesa, 1793-1795. Barcelona: Grijalbo. [Monografía original, Madrid: Oliva Impresor, 1913].

Pérez Garzón, J. S. (2007). Las Cortes de Cádiz. El nacimiento de la nación liberal (1808-1814). Madrid: Síntesis.

Pérez Moreda, V. (1980). Las crisis de mortalidad en la España interior siglos XVI-XIX. Madrid: Siglo XXI.

Pinos, A. (1814). Sitio y toma de Lérida por los franceses en 1810. Lérida: Depósito Antiguo del Hospital de Santa María, Instituto de Estudios Ilerdenses.

Piqueras, J. A. (2014). Federalismo. La libertad protegida, la convivencia pactada. Madrid: Cátedra.

Pla, L.; Serrano, À. (1995). La societat de Lleida al set-cents. Lérida: Pagès.

Pro Ruiz, J. «Afrancesados: sobre la nacionalidad de las culturas políticas». En: Pérez Ledesma, M. y Sierra, M. (2010). Culturas políticas: teoría e historia. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 205-232.

Q. G. (Pere Alegret) (1887). Apuntes históricos de Vilafranca del Panadés y su comarca. Vilafranca del Penedès: Librería de Pedro Alegret y Vilaró.

Ramisa, M. (1995). Els catalans i el domini napoleònic. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

— (2008a). «Les elits catalanes durant la Guerra del Francès». Història Moderna i Contemporània, 6, 5-25.

— (2008b). Polítics i militars a la guerra del Francès, 1808-1814. Lérida: Institut d’Estudis Ilerdencs.

— (2013). «Comportaments socials davant la guerra del Francès». En: Arnabat, R. (ed.). La guerra del Francès 200 anys després. Tarragona: Universitat Rovira i Virgili, 89-101.

Recasens, J. M. (1965). La revolución y Guerra de la Independencia en la ciudad de Tarragona. Tarragona: Real Sociedad Arqueológica Tarraconense.

Riera, E. (1994). Els afrancesats a Catalunya. Barcelona: Curial.

Rodríguez Casado, V. (1962). La política y los políticos en el reinado de Carlos III. Madrid: Rialp.

Roura i Aulinas, L. (1993). Guerra gran a la ratlla de França: Catalunya dins la guerra contra la Revolució Francesa: 1793-1795. Barcelona: Curial.

— (2008). «Guerra de Independencia e inicios de Revolución». Cuadernos de Historia Moderna. Anejos, 7, 73-90.

Rubí i Casals, M. G. (coord.) (2009). De la revolta a la destrucció: Manresa i la Catalunya central a la Guerra del Francès. Manresa: Centre d’Estudis del Bages – Ajuntament de Manresa.

Rújula, P. (ed.) (2014). Ayer, 95. Los afrancesados, 13-153.

Rujúla, P.; Canal, J. (eds.) (2012). Guerra de ideas. Política y cultura en la España de la Guerra de la Independencia. Madrid: Marcial Pons.

Sales, N. (1974). Sobre esclavos, reclutas y mercaderes de quintos. Barcelona: Ariel.

Sánchez Carcelén, A. (2005). «La repressió dels eclesiàstics absolutistes lleidatans al Trienni Liberal. El cas del bisbe Renteria». Història Moderna i Contemporània, 3, 351-372.

— (2006a). La revolució liberal a Lleida (1820-1823). Lérida: Universitat de Lleida.

— (2006b). «La resistència liberal de Lleida davant la invasió dels Cent Mil Fills de Sant Lluís». Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, 17, 39-64.

— (2006c). «Els polítics de Lleida al Trienni Liberal (1820-1823)». Història Moderna i Contemporània, 4, 277-300.

— (2007a). «Propaganda i resistència a Lleida durant la Guerra del Francès (1808-1814)». En: Moliner, A. (coord.). Ocupació i resistència a la Guerra del Francès (1808-1814). Barcelona: Museu d’Història de Catalunya, 279-290.

— (2007b). «La Milícia Nacional de Lleida al Trienni Liberal». Història Moderna i Contemporània, 5, 195-219.

— (2008). «La sociedad de Lleida durante el reinado de Carlos IV». Cuadernos de Estudios del Siglo XVIII, 18, 211-226.

— (2009a). Els defensors de Ferran VII a Lleida (1823-1833). Lérida: Universitat de Lleida.

— (2009b). «Ferran VII el cruel: la repressió dels liberals a la Lleida de la Dècada Ominosa». Història Moderna i Contemporània, 7, 116-140.

— (2010). «Eclesiásticos catalanes y las Cortes de Cádiz». Anuario de Historia de la Iglesia, 19, 133-139.

— Absolutisme i liberalisme: l’Església de Lleida durant el regnat de Ferran VII (1808-1833). Barcelona: Ajuntament de la Pobla de Claramunt, 2012.

— (2013). «Lérida (1810). El dominio de la línea del Segre». En: Butrón Prida, G.; Rújula, P. (eds.). Los sitios en la Guerra de la Independencia: la lucha en las ciudades. Madrid: Sílex, 99-116.

— (2013b). «La Constitució de Cadis a la Lleida del Trienni Liberal». Rubrica Contemporània, vol. 2, 3, 125-144.

— (2014). «El retorno al absolutismo. La restauración absolutista de Fernando VII en Lérida (1814-1820)». Tiempos Modernos, 28, 1-27.

Santirso, M. (2014). El liberalismo. Una herencia disputada. Madrid: Cátedra.

Sarret y Arbós, J. (1922). Manresa en la Guerra de la Independencia (1808-1814). Manresa: Ayuntamiento de Manresa.

Soboul, A. (1981). La Revolución Francesa. Barcelona: Orbis.

Tasis, R. (1962). La Revolució Francesa i Catalunya. Barcelona: Rafael Dalmau.

Tarragó Pleyán, J. A. (1947). «La sublevación de unos exaltados en Lérida o el motín del “Femeret” en el mes de enero de 1809». En: VV. AA. Aportación al estudio de la Guerra de Independencia en Lérida. Lérida: Instituto de Estudios Ilerdenses, 67-71.

Tello, E. (1997). «La conflictividad social en el mundo rural catalán, del Antiguo Régimen a la Revolución liberal, 1720-1833». Noticiario de Historia Agraria. Boletín Informativo del Seminario de Historia Agraria, 13, 89-104.

Torija Isasa, E. (2009). «La alimentación en la época de la Guerra de la Independencia». Anales de la Real Academia Nacional de Farmacia, vol. 75, 5, 613-638.

Torras i Ribé, J. M. (1983). Els municipis catalans de l’Antic Règim (1453-1808): procediments electorals, o rgans de poder i grups dominants. Barcelona: Curial.

Torres, J. M. et al. (1812). Instrucción de los ilustrísimos señores obispos de Lérida, Tortosa, Barcelona, Urgel, Teruel y Pamplona al clero y pueblo de sus diócesis. Palma de Mallorca: Imprenta de Felipe Guasp.

Vicedo i Rius, E. (1982). «Propietat, accés a la terra i distribució dels ingressos a la Lleida del segle XVIII». Recerques: Història, Economia, Cultura, 12, 57-90.

— (1983). «Els preus dels cereals al mercat de Lleida durant la primera meitat del segle XIX». Recerques: Història, Economia, Cultura, 14, 167-176.

— (1991). Les terres de Lleida i el desenvolupament català del set-cents. Producció, propietat i renda. Barcelona: Crítica.

— (1993a). «La conflictividad en las Tierras de Lleida en el siglo XVIII: la respuesta campesina a la detracción señorial y la lucha por el acceso a los recursos». Áreas. Revista de Ciencias Sociales, 15, 99-112.

— (1993b). «Producció, intercanvis i transformacions socials a les terres de Lleida (segles XVIII-XIX)». En: Bretón, V.; López Palomeque, F. La regió agrària de Lleida: Jornades d’Estudis Agraris. Lleida: Page s, 39-70.

— (1999). «Crisis de las solidaridades tradicionales y nuevas formas de asociación y resistencia campesina en la Cataluña Occidental (1750-1920)». Historia Agraria, 2, 201-223.

— (2002). «Estacionalidad y productividad del trabajo en un marco tecnológico tradicional: Cataluña Occidental, 1750-1890». Historia Agraria, 27, 101-131.

— (2007). «Les transformacions del món rural de les terres de Lleida: els límits d’un creixement. Segle XVIII». Estudis d’Història Agrària, 20, 69-88.

— (2008). «Mercado y precios. El Almudí de Lérida, 1700-1833». Historia Agraria, 45, 41-79.

Vicens Vives, J. (1962). Moments crucials de la història de Catalunya. Barcelona: Vicens Vives.

Vidal, X. (1996). «La privatització del patrimoni rústic municipal lleidatà al segle XVIII. Un assaig de perfil sociològic». En: Busqueta, J.; Vicedo, E. (coords.). Béns comunals als Països Catalans i a l’Europa contemporània. Lérida: Institut d’Estudis Ilerdencs, 237-264.

Vilar, P. (1982). Hidalgos, amotinados y guerrilleros. Barcelona: Crítica.

Copyright (c) 2016 Antoni Sánchez Carcelén
Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial 4.0 Internacional de Creative Commons